Now showing items 1-7 of 7

  • Akademik Özgürlük Üzerine Bir Değerlendirme 

   Akademik özgürlük tartışmalı ve problematik yüklü bir kavramdır. Akademik özgürlük toplumda yalnızca akademik topluluğa atıfta bulunur. Bu kesim, toplumun diğer katmanlarından, sahip olduğu entelektüel birikim nedeniyle ...
  • Çok Kültürcülük Bağlamında Türkiye'den Batı Avrupa Ülkelerine Göç 

   Bu makale, Türkiye'den Batı Avrupa ülkelerine olan göçün çokkültürcülük bağlamında incelenmesi üzerine bir çalışmadır. Bu yazıda genel olarak iki önemli konu incelenmiştir: İlki, çokkültürcülüğün daha iyi anlaşılabilmesi ...
  • Explaining Ethnicity 

   Bu çalışma etnisite ile ilgili teorik yaklaşımları açıklama ve eleştirmeyi amaçlamaktadır. İlk önce etnisitenin ırk kavramından neden farklı olması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Sonra da etnik kimliklerin önemine dikkat ...
  • Işık Kirliği Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme 

   Dünyamız, üzerinde yaşamakta olan insan türünün diğer canlılardan farklı olarak, her şeyin efendisi gibi davranıp, sadece kendi çıkarına dönük sömürüsü yüzünden, sonuçlarını giderek artan şekilde son asırda gördüğümüz büyük ...
  • Küreselleşme, Çokkültürcülük ve Eğitim 

   Bu makale, çokkültürcülüğün küreselleşme ve eğitim ile olan bağlantısı üzerine bir çalışmadır. Yazıda, ilk olarak çokkültürcülüğün ne olduğu üzerinde durulmakta ve sonra çokkültürcülüğün küreselleşme ve eğitim ile olan ...
  • Sosyolojik Bir Bakış Açısıyla İnternet 

   İnternet günümüz teknolojisinin iletişim alanında ulaştığı son noktayı temsil eden bir kavramdır. İnternet'in sağlamış olduğu olanaklar çerçevesinde, normal hayatta insanların karşılaştıkları her şeyin sanal ortamda bir ...
  • Türkiye'de kentlileşme sorunları üzerine bir tartışma 

   Ülkemizde yarım asırdan fazla bir süredir birçok problemiyle birlikte kendisini çoğu zaman hissettirmiş önemli sorunlarımızdan bir tanesi, kentlere çeşitli nedenlerle yapılmış göçlerin sonucunda şekillenmiş, kültürel bir ...