Now showing items 1-1 of 1

    • Muhammed Ġkbal’de Kötülük Problemġ Ve Teodġse 

      Korkmaz, Alper (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
      Korkmaz, Alper, Muhammed Ġkbal’de Kötülük Problemi ve Teodise, Yüksek Lisans Tezi, Sivas, 2014. Bu tezde, büyük Müslüman düĢünür Muhammed Ġkbal‟in, Din Felsefesi‟nin konularından olan ve “Tanrı iyiyse neden kötülük var?” ...