Now showing items 1-12 of 12

  • Abdülmecid Sivâsî Divanı (İnceleme-Metin) 

   Ay, Alper (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
   AY, Alper, Abdülmecid Sivâsî Divânı (İnceleme-Metin), Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2014. Bu çalışmada 16. ve 17. yy. mutasavvıf şairlerinden olan Abdülmecid Sivâsî divanı incelenmiştir. Halvetî tekkesi ulemasından olan ...
  • Ahmed Hamdi Divanı 

   Yıldız, Alim (Buruciye Yayınları, 2011)
   XVII-XVIII. yüzyılda yaşamış olan Ahmed Hamdî’nin doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Şairle ilgili bilgi veren iki kaynaktan birisi Vehbi Cem Aşkun’un Sivas Şairleri (Sivas 1948), diğeri ise İbrahim Aslanoğlu’nun ...
  • Ahmed Sûzî Divanı 

   Yıldız, Alim (Buruciye Yayınları, 2012)
   Anadolu’da İslam’ın yayılması ve bir hayat tarzı haline gelmesinde tasavvufun ve dolayısıyla mutasavvıfların büyük bir yeri vardır. XIII. Yüzyıldan itibaren Anadolu’da eser vermeye başlayan büyük mutasavvıflar, kaleme ...
  • Ahmed Sûzî Hayatı ve Şiirleri 

   Yıldız, Alim (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2011)
   Asıl adı Ahmed’tir. Şiirlerinde Sûzî mahlasını kullanmıştır. 1765 yılında Sivas’ta doğmuştur. Şemseddin Sivasî’nin 6. kuşak torunlarındandır. Halvetiye tarikatının Sivasiye koluna mensuptur. Tekke çevresinde yetişmiştir. ...
  • Çeşitli Yönleriyle Hz. Hasan 

   Yıldız, Alim; İlahiyat Fakültesi (Asitan Yayıncılık, 2014)
   Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur Salat ve selam, O’nun sevgili Resulüne, pak ehli beytine ve kıyamete kadar yolunu sürdürenlerin üzerine olsun. Allah’ın izniyle Ramazan ayı içerisinde Sivas Müftülüğümüzün ...
  • Fenâyi Cennet Efendi Divanı 

   Yıldız, Alim (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2010)
   XVI. yüzyılın son yılları ile XVII. yüzyılın ikinci yarısı arasında yaşamış olan Fenâyî Cennet Efendi’nin hayatta bulunduğu yıllar, Osmanlı’nın gerileme dönemine rastlamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nda kemalin zevale ...
  • Hû manzum Esmâü’l-Hüsnâ 

   Yıldız, Alim (Be Yayınları, 2012)
   Eski edebiyatımız dinî temele dayanır ve ilk kaynağı da İslâmî ilimlerin tümünde olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'dir. Hiç kuşkusuz şiir, bu edebiyatımız içerisinde önemli bir yere sahiptir. Şairlerimiz anlatmak istedikleri hemen ...
  • Kazancızâde Emin Edîb Hayatı Şiirleri 

   Yıldız, Alim (Sivas Belediyesi, 2015)
   Tanzimat’la Cumhuriyet arasında geçen süreyi, Osmanlı Devleti’nin yeterince değerlendirilememiş talihsiz bir dönemi olarak görmüşümdür hep. Fikrimce bu dönem Osmanlının bir rönesansıdır âdeta. Tanzimata kadar Batıyı ...
  • Menkıbeler Işığında Abdulvahab Gazi 

   Yıldız, Alim (Be Yayınları, 2015)
   Anadolu’nun çeşitli yerleşim birimlerinin yüksek noktalarında tek mezarlar bulunmaktadır. Bazen bir şehrin en sarp yamacında bazen de bir ilçenin hemen üzerindeki tepede bulunan bu mezarlarda yatan kimseler o beldenin halkı ...
  • Nesîmî Kitabı 

   Yıldız, Alim; Yıldırım, Yusuf; İlahiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Nesimî yaşadığı dönemden itibaren farklı kesimlerin ideolojik ve kültürel çatışmalarının malzemesi haline getirilmiş bir şahsiyeir. Özellikle huruflik düşüncesini korkusuz bir şekilde savunması ve bunun propagandasını yapması ...
  • Şeyh Hâlid Divanı 

   Yıldız, Alim (Asitan Yayıncılık, 2011)
   Şeyh Hâlid’in hayatı ile ilgili bilgi veren birkaç eser ve belge bulunmaktadır. Bunlardan ilki Şeyh Hâlid’in Mektûbât isimli yazma eseridir. Bu eserde şeyhleri ve tarîkatı ile ilgili malumatla birlikte mürid ve halifelerine ...
  • Uygulamalı Sivas Mutfağı 

   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 1974 yılından beri eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal fayda sağlamak amaçlarıyla ortaya koyduğu tüm faaliyetlerde ''Gelenekten Geleceğe'' iz bırakmayı hedeflemektedir. Geleneklerimizi ...