Show simple item record

dc.contributor.authorSoner Doğan
dc.contributor.authorYakup Yiğit
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:39:16Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:39:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrMk56RTNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/3864
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin algılarına ve görüşlerine göre öğrenen okul kavramının incelenmesidir. Araştırmada, nicel ve nitel yöntemleri içerisine alan açıklayıcı (explanatory) desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel bölümü ilişkisel tarama modelinde desenlenmiş olup veriler, Sivas ilinde görev yapan 336 okul yöneticisi ve öğretmenden, Öğrenen Okul ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın nitel bölümü ise durum desenine uygun olarak yürütülmüş, nitel veriler Sivas ilinde görev yapan 10 okul yöneticisi ve öğretmenden yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırma sürecinde tüm görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Görüşme verilerinin yorumlanması sürecinde betimsel analiz, içerik analizi ve sürekli karşılaştırma tekniği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular dört tema altında yapılandırılmıştır. Araştırmanın nicel bulguları okul yöneticileri ve öğretmenlerin öğrenen okul algılarının yüksek düzeyde olduğunu gösterirken nitel bulgular nicel bulguları desteklememektediren_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the concept of learning schools according to the perceptions and opinions of school administrators and teachers. In the research, the explanatory research design that included quantitative and qualitative methods was used. The quantitative part of the study was designed in relational screening model and the data were collected through the Scale of Learning School from 336 school administrators and teachers who work in Sivas. Besides, the qualitative part of the research was carried out in accordance with the case design and the qualitative data were obtained through semi structured interview form, from 10 school administrators and teachers who work in Sivas. During the research process, all interviews were recorded with a tape recorder. In the interpretation process of the interview data; descriptive analysis, content analysis and constant comparative methods were used. The findings of the analyses carried out were examined under four themes. While quantitative findings of the research show that the perceptions of school administrators and teachers on learning school are at a high level, the qualitative findings do not support the quantitative findingsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleÖĞRETEN OKULLARIN TAMAMLAYICISI: ÖĞRENEN OKULLARen_US
dc.title.alternativeCOMPLEMENT OF TEACHING SCHOOLS: LEARNING SCHOOLSen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalElektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)en_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue53en_US
dc.identifier.endpage336en_US
dc.identifier.startpage318en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record