Now showing items 1-18 of 18

  • Ahmed Hamdi Divanı 

   Yıldız, Alim (Buruciye Yayınları, 2011)
   XVII-XVIII. yüzyılda yaşamış olan Ahmed Hamdî’nin doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Şairle ilgili bilgi veren iki kaynaktan birisi Vehbi Cem Aşkun’un Sivas Şairleri (Sivas 1948), diğeri ise İbrahim Aslanoğlu’nun ...
  • Ahmed Sûzî Divanı 

   Yıldız, Alim (Buruciye Yayınları, 2012)
   Anadolu’da İslam’ın yayılması ve bir hayat tarzı haline gelmesinde tasavvufun ve dolayısıyla mutasavvıfların büyük bir yeri vardır. XIII. Yüzyıldan itibaren Anadolu’da eser vermeye başlayan büyük mutasavvıflar, kaleme ...
  • Ahmed Sûzî Hayatı ve Şiirleri 

   Yıldız, Alim (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2011)
   Asıl adı Ahmed’tir. Şiirlerinde Sûzî mahlasını kullanmıştır. 1765 yılında Sivas’ta doğmuştur. Şemseddin Sivasî’nin 6. kuşak torunlarındandır. Halvetiye tarikatının Sivasiye koluna mensuptur. Tekke çevresinde yetişmiştir. ...
  • Fenâyi Cennet Efendi Divanı 

   Yıldız, Alim (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2010)
   XVI. yüzyılın son yılları ile XVII. yüzyılın ikinci yarısı arasında yaşamış olan Fenâyî Cennet Efendi’nin hayatta bulunduğu yıllar, Osmanlı’nın gerileme dönemine rastlamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nda kemalin zevale ...
  • Her Yönüyle Kanser 

   Ataseven, Hilmi; Sayın, Koray; Tıp Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2020)
   Dünyada ölüm nedenlerine bakıldığında kanser, ikinci sırada yer almaktadır. Her altı ölümden birinin kanser ile ilişkili olduğu ve kanserden ölümlerin %70'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde olduğu bilinmektedir. Ülkemizde ...
  • Her Yönüyle Sivas Kongresi'nin 100. Yılında Sivas Uluslararası Sempozyumu 1 : Tarih 

   Yekbaş, Hakan; Yüksel, Ahmet; Edebiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Sivas şehri kurulduğu devirden itibaren Anadolu'da mayalanmış her bir medeniyetin kültürel ve ekonomik anlamda bir kesişme noktası olmuş, 1071 Malazgirt Zaferi'nden günümüze değinse Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasına ...
  • Her Yönüyle Sivas Kongresi'nin 100. Yılında Sivas Uluslararası Sempozyumu 2 : Tarih 

   Yekbaş, Hakan; Yüksel, Ahmet; Edebiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Sivas şehri kurulduğu devirden itibaren Anadolu'da mayalanmış her bir medeniyetin kültürel ve ekonomik anlamda bir kesişme noktası olmuş, 1071 Malazgirt Zaferi'nden günümüze değinse Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasına ...
  • Her Yönüyle Sivas Kongresi'nin 100. Yılında Sivas Uluslararası Sempozyumu 3 : Kültür - Sanat - Toplum 

   Yekbaş, Hakan; Yüksel, Ahmet; Edebiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Sivas şehri kurulduğu devirden itibaren Anadolu'da mayalanmış her bir medeniyetin kültürel ve ekonomik anlamda bir kesişme noktası olmuş, 1071 Malazgirt Zaferi'nden günümüze değinse Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasına ...
  • Heşt bihişt 

   Yıldız, Alim, hazırlayan; İlahiyat Fakültesi; https://orcid.org/0000-0003-3671-7487 (Sivas Belediyesi, 2015)
   Anadolu'nun en kadim şehirlerinden birisi olan Sivas, yüzyılların birikimiyle oluşan tarihî ve kültürel zenginliğe sahiptir. Selçukludan Osmanlıya ve Cumhuriyet'e uzanan medeniyet yolculuğunda, Sivas hem ülkemizin en önemli ...
  • Hû manzum Esmâü’l-Hüsnâ 

   Yıldız, Alim (Be Yayınları, 2012)
   Eski edebiyatımız dinî temele dayanır ve ilk kaynağı da İslâmî ilimlerin tümünde olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'dir. Hiç kuşkusuz şiir, bu edebiyatımız içerisinde önemli bir yere sahiptir. Şairlerimiz anlatmak istedikleri hemen ...
  • İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon 

   Demir, Abdullah (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Sizlere İSNAD Atıf Sistemi’nin ikinci edisyonunu sunmaktan onur duymaktayım. İSNAD Atıf Sistemi, Türkiye veya İslam dünyası merkezli olarak geliştirilen bir akademik yazım ve kaynak gösterme sistemi bulunmamasından ...
  • Kazancızâde Emin Edîb Hayatı Şiirleri 

   Yıldız, Alim (Sivas Belediyesi, 2015)
   Tanzimat’la Cumhuriyet arasında geçen süreyi, Osmanlı Devleti’nin yeterince değerlendirilememiş talihsiz bir dönemi olarak görmüşümdür hep. Fikrimce bu dönem Osmanlının bir rönesansıdır âdeta. Tanzimata kadar Batıyı ...
  • Manzum Mi'râc-nâme ve Mi'râciyyeler 

   Arslan, Mehmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Peygamberimizin en büyük mucizelerinden olan mi'râc hadisesi dînî kaynaklarda ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi daha sonra edebi eserlere de konu olmuştur. İslam topluluklarında peygamber sevgisi ile yazılan, şairlerin Hz. ...
  • Manzum Mi'râc-nâme ve Mi'râciyyeler 

   Arslan, Mehmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Peygamberimizin en büyük mucizelerinden olan mi'râc hadisesi dînî kaynaklarda ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi daha sonra edebi eserlere de konu olmuştur. İslam topluluklarında peygamber sevgisi ile yazılan, şairlerin Hz. ...
  • Menkıbeler Işığında Abdulvahab Gazi 

   Yıldız, Alim (Be Yayınları, 2015)
   Anadolu’nun çeşitli yerleşim birimlerinin yüksek noktalarında tek mezarlar bulunmaktadır. Bazen bir şehrin en sarp yamacında bazen de bir ilçenin hemen üzerindeki tepede bulunan bu mezarlarda yatan kimseler o beldenin halkı ...
  • Nesîmî Kitabı 

   Yıldız, Alim; Yıldırım, Yusuf; İlahiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Nesimî yaşadığı dönemden itibaren farklı kesimlerin ideolojik ve kültürel çatışmalarının malzemesi haline getirilmiş bir şahsiyeir. Özellikle huruflik düşüncesini korkusuz bir şekilde savunması ve bunun propagandasını yapması ...
  • Şemseddin SivasÎ : Mevlid 

   Yıldız, Alim, hazırlayan; İlahiyat Fakültesi; https://orcid.org/0000-0003-3671-7487 (Be Yayınları, 2015)
   XIII. yüzyılda Anadolu’da başlayan ve Eski Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı veya Türk İslâm Edebiyatı gibi farklı adlarla anılan edebiyat, dini referans alan bir edebiyattır. İslâmî ilimlerin tamamında olduğu gibi bu ...
  • Şeyh Hâlid Divanı 

   Yıldız, Alim (Asitan Yayıncılık, 2011)
   Şeyh Hâlid’in hayatı ile ilgili bilgi veren birkaç eser ve belge bulunmaktadır. Bunlardan ilki Şeyh Hâlid’in Mektûbât isimli yazma eseridir. Bu eserde şeyhleri ve tarîkatı ile ilgili malumatla birlikte mürid ve halifelerine ...