Realtime Access Map

Open Access System provides that is supported directly or indirectly by Sivas Cumhuriyet University and shared by gathering all academic researches which are created by Sivas Cumhuriyet University personnel. İt is provided that access to information of sources in international standards and source material by this open access system. By using this system, created by Sivas Cumhuriyet University personnel such as scientific articles, papers, texts, books and book chapters, course materials, theses, project reports, posters and video recordings, rare books in the collection of library can be archived. If records of these researches are created in international standards, it provides that sources are located in international indexes.

|| Sivas Cumhuriyet University || Library || Open Access Policy || About Open Access || User Guide ||

Select a community to browse its collections.

Araştırma Çıktıları | Scopus [6357]
Araştırma Çıktıları | TR-Dizin [3405]
Araştırma Çıktıları | WoS [6199]
Enstitüler [159]
Fakülteler [76]
Meslek Yüksekokulları [0]
Rektörlüğe Bağlı Bölümler [11142]
Rektörlük ve İdari Birimler [2]
Süreli Yayınlar [2]
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı [0]
Uygulama ve Araştırma Merkezleri [0]
Yüksekokullar [0]
 • İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon 

  Demir, Abdullah (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
  Sizlere İSNAD Atıf Sistemi’nin ikinci edisyonunu sunmaktan onur duymaktayım. İSNAD Atıf Sistemi, Türkiye veya İslam dünyası merkezli olarak geliştirilen bir akademik yazım ve kaynak gösterme sistemi bulunmamasından ...
 • Nesîmî Kitabı 

  Yıldız, Alim; Yıldırım, Yusuf; İlahiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
  Nesimî yaşadığı dönemden itibaren farklı kesimlerin ideolojik ve kültürel çatışmalarının malzemesi haline getirilmiş bir şahsiyeir. Özellikle huruflik düşüncesini korkusuz bir şekilde savunması ve bunun propagandasını yapması ...
 • Abdülmecid Sivâsî Divanı (İnceleme-Metin) 

  Ay, Alper (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  AY, Alper, Abdülmecid Sivâsî Divânı (İnceleme-Metin), Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2014. Bu çalışmada 16. ve 17. yy. mutasavvıf şairlerinden olan Abdülmecid Sivâsî divanı incelenmiştir. Halvetî tekkesi ulemasından olan ...
 • Kültürel Küreselleşme ve Televizyon 

  Topçu, Fatma (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  1980’lerden sonra küreselleşme oldukça yaygınlaşmış ve kavram olarak da sıklıkla kullanılır olmuştur. Küreselleşmenin yaygınlaşmasında; iletişim teknolojisindeki gelişmeler, kitle iletişim araçları, özellikle de televizyon ...
 • Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: 1990-2002 Dönemi İle 2003-2018 Döneminin Karşılaştırılması 

  Karakamış, Fatma (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümeyi sağlamak için gerekli olan yatırımları gerçekleştirmek için sermaye birikimleri yetersizdir. Bu sebeple söz konusu ülkeler, yabancı yatırımlara ihtiyaç duymaktadırlar. Doğrudan ...
 • Kadın Akademisyenlerin Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet Algısı:Düzce Üniversitesi Örneği 

  Kılıç, Gülden (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Ekonomik şiddet, kadının yaşamını paylaştığı eşi, partneri, aile üyeleri, akrabaları, çalışma arkadaşları ya da patronu tarafından dahi gerçekleştirilebilir. Ekonomik bir ilişki içinde iken ya da kadının ilişkisini terk ...
 • Muhammed Ġkbal’de Kötülük Problemġ Ve Teodġse 

  Korkmaz, Alper (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Korkmaz, Alper, Muhammed Ġkbal’de Kötülük Problemi ve Teodise, Yüksek Lisans Tezi, Sivas, 2014. Bu tezde, büyük Müslüman düĢünür Muhammed Ġkbal‟in, Din Felsefesi‟nin konularından olan ve “Tanrı iyiyse neden kötülük var?” ...
 • Anadolu Üst Miyosen Dönem Hipparion Faunası 

  Dağ, Ömer (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu tezin konusu, Üst Miyosen’de Anadolu’da yaşamış Hipparion’ lara ait fosil kayıtların ve biyocoğrafik ilişkilerinin lokal ve bölgesel düzeyde araştırılmasından oluşmaktadır. Literatür çalışması odaklı olan bu tez, bulunan ...
 • Anadolu Üst Miyosen Dönem Rhınocerotıdae Faunası 

  Kahya, Özge (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Bu tez çalışmasının temel amacı, Anadolu Üst Miyosen Rhinocerotidae üyelerinin paleobiyolojik dağılımı ve filogenetik ilişkilerini güncel bilimsel literatürün incelenmesi, Yeni ve Eski Dünya Neojen memeli fosilleri veri ...
 • Cumhuriyet'ten Günümüze Politika-Din İlişkisi 

  Karadağ, Bilal (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Cumhuriyetin ilanı ile birlikte modernleşme ulusal bir misyon olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlama yeni devleti büyük bir handikapın içine attı. Bu handikapın oluş sebebi çağdaşlaşmanın değişmeyen kalıplar içerisinde ...

View more