Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Her Yönüyle Kanser 

  Ataseven, Hilmi; Sayın, Koray; Tıp Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2020)
  Dünyada ölüm nedenlerine bakıldığında kanser, ikinci sırada yer almaktadır. Her altı ölümden birinin kanser ile ilişkili olduğu ve kanserden ölümlerin %70'inin düşük ve orta gelirli ülkelerde olduğu bilinmektedir. Ülkemizde ...
 • Yahyâ Nazîm Divanı 

  Mustafa Sefa ÇAKIR (09.04.2020)
  Kadim bir medeniyetin vârisleri olarak geçmişle gelecek arasındaki dengeyi iyi gözetmemiz gerekmektedir. Geçmişinden habersiz, hatta geçmişiyle kavgalı nesiller geleceğimize ışık tutamaz. Bu anlamda hakkı verilerek yapılan ...
 • İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon 

  Demir, Abdullah (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
  Sizlere İSNAD Atıf Sistemi’nin ikinci edisyonunu sunmaktan onur duymaktayım. İSNAD Atıf Sistemi, Türkiye veya İslam dünyası merkezli olarak geliştirilen bir akademik yazım ve kaynak gösterme sistemi bulunmamasından ...
 • Nesîmî Kitabı 

  Yıldız, Alim; Yıldırım, Yusuf; İlahiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
  Nesimî yaşadığı dönemden itibaren farklı kesimlerin ideolojik ve kültürel çatışmalarının malzemesi haline getirilmiş bir şahsiyeir. Özellikle huruflik düşüncesini korkusuz bir şekilde savunması ve bunun propagandasını yapması ...
 • Menkıbeler Işığında Abdulvahab Gazi 

  Yıldız, Alim (Be Yayınları, 2015)
  Anadolu’nun çeşitli yerleşim birimlerinin yüksek noktalarında tek mezarlar bulunmaktadır. Bazen bir şehrin en sarp yamacında bazen de bir ilçenin hemen üzerindeki tepede bulunan bu mezarlarda yatan kimseler o beldenin halkı ...
 • Kazancızâde Emin Edîb Hayatı Şiirleri 

  Yıldız, Alim (Sivas Belediyesi, 2015)
  Tanzimat’la Cumhuriyet arasında geçen süreyi, Osmanlı Devleti’nin yeterince değerlendirilememiş talihsiz bir dönemi olarak görmüşümdür hep. Fikrimce bu dönem Osmanlının bir rönesansıdır âdeta. Tanzimata kadar Batıyı ...
 • Heşt bihişt 

  Yıldız, Alim, hazırlayan; İlahiyat Fakültesi; https://orcid.org/0000-0003-3671-7487 (Sivas Belediyesi, 2015)
  Anadolu'nun en kadim şehirlerinden birisi olan Sivas, yüzyılların birikimiyle oluşan tarihî ve kültürel zenginliğe sahiptir. Selçukludan Osmanlıya ve Cumhuriyet'e uzanan medeniyet yolculuğunda, Sivas hem ülkemizin en önemli ...
 • Şemseddin SivasÎ : Mevlid 

  Yıldız, Alim, hazırlayan; İlahiyat Fakültesi; https://orcid.org/0000-0003-3671-7487 (Be Yayınları, 2015)
  XIII. yüzyılda Anadolu’da başlayan ve Eski Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı veya Türk İslâm Edebiyatı gibi farklı adlarla anılan edebiyat, dini referans alan bir edebiyattır. İslâmî ilimlerin tamamında olduğu gibi bu ...
 • Sivaslı Sufî Şâir Ahmed Sûzî ve Dönemi 

  Yıldız, Alim, editör; İlahiyat Fakültesi; https://orcid.org/0000-0003-3671-7487 (Buruciye Yayınları, 2012)
  Tarih boyunca çeşitli isimlerle anılan Sivas'ın önemli isimlerinden biri de “Dâru'l-ilim, İlim yurdu, eğitim şehri, üniversite şehri”dir...
 • Şeyh Hâlid Divanı 

  Yıldız, Alim (Asitan Yayıncılık, 2011)
  Şeyh Hâlid’in hayatı ile ilgili bilgi veren birkaç eser ve belge bulunmaktadır. Bunlardan ilki Şeyh Hâlid’in Mektûbât isimli yazma eseridir. Bu eserde şeyhleri ve tarîkatı ile ilgili malumatla birlikte mürid ve halifelerine ...
 • Hû manzum Esmâü’l-Hüsnâ 

  Yıldız, Alim (Be Yayınları, 2012)
  Eski edebiyatımız dinî temele dayanır ve ilk kaynağı da İslâmî ilimlerin tümünde olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'dir. Hiç kuşkusuz şiir, bu edebiyatımız içerisinde önemli bir yere sahiptir. Şairlerimiz anlatmak istedikleri hemen ...
 • Fenâyi Cennet Efendi Divanı 

  Yıldız, Alim (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2010)
  XVI. yüzyılın son yılları ile XVII. yüzyılın ikinci yarısı arasında yaşamış olan Fenâyî Cennet Efendi’nin hayatta bulunduğu yıllar, Osmanlı’nın gerileme dönemine rastlamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nda kemalin zevale ...
 • Sarıhatipzâdelerden Numan Sâbit Efendi ve Bilinmeyen Mi'râciyesi 

  Yekbaş, Hakan (Buruciye Yayınları, 2011)
  Araplara ait meşhur bir sözde şöyle söylenir: “Şerefü’l-mekân bi’lmekîn”. Yani bir mekânın şerefi, orada oturan insanlardan gelir. Yoksa toprağın, taşın, ağacın, bahçenin, binanın bizâtihî kendine ait bir kutsallığı yoktur. ...
 • Ahmed Sûzî Hayatı ve Şiirleri 

  Yıldız, Alim (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2011)
  Asıl adı Ahmed’tir. Şiirlerinde Sûzî mahlasını kullanmıştır. 1765 yılında Sivas’ta doğmuştur. Şemseddin Sivasî’nin 6. kuşak torunlarındandır. Halvetiye tarikatının Sivasiye koluna mensuptur. Tekke çevresinde yetişmiştir. ...
 • Ahmed Sûzî Divanı 

  Yıldız, Alim (Buruciye Yayınları, 2012)
  Anadolu’da İslam’ın yayılması ve bir hayat tarzı haline gelmesinde tasavvufun ve dolayısıyla mutasavvıfların büyük bir yeri vardır. XIII. Yüzyıldan itibaren Anadolu’da eser vermeye başlayan büyük mutasavvıflar, kaleme ...
 • Ahmed Hamdi Divanı 

  Yıldız, Alim (Buruciye Yayınları, 2011)
  XVII-XVIII. yüzyılda yaşamış olan Ahmed Hamdî’nin doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Şairle ilgili bilgi veren iki kaynaktan birisi Vehbi Cem Aşkun’un Sivas Şairleri (Sivas 1948), diğeri ise İbrahim Aslanoğlu’nun ...
 • Manzum Mi'râc-nâme ve Mi'râciyyeler 

  Arslan, Mehmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
  Peygamberimizin en büyük mucizelerinden olan mi'râc hadisesi dînî kaynaklarda ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi daha sonra edebi eserlere de konu olmuştur. İslam topluluklarında peygamber sevgisi ile yazılan, şairlerin Hz. ...
 • Manzum Mi'râc-nâme ve Mi'râciyyeler 

  Arslan, Mehmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
  Peygamberimizin en büyük mucizelerinden olan mi'râc hadisesi dînî kaynaklarda ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi daha sonra edebi eserlere de konu olmuştur. İslam topluluklarında peygamber sevgisi ile yazılan, şairlerin Hz. ...
 • Mahallîleşme ve Şeyhülislam Yahya 

  Klasik edebiyatımızın dil ve muhteva bakımından önemli kaynaklarından olan mahallî unsurlar, bazı klasik şairlerimiz tarafından daha belirgin bir şekilde kullanılmıştır.. Bu şâirlerden biri olan Şeyhülislam Yahya, bir din ...
 • Divan Şiirinde Yunanî Şahsiyetler 

  Divan iirinin ahıslar dünyası hem nicelik hem nitelik bakımından zenginlik arz etmektedir. Acem ve Arap kökenli ahısların aırlıklı olarak kullanıldıı divan iirinde Yunan kökenli ahısların da önemli bir yeri vardır. Özellikle ...

View more