Now showing items 1-20 of 23

  • Ahmed Hamdi Divanı 

   Yıldız, Alim (Buruciye Yayınları, 2011)
   XVII-XVIII. yüzyılda yaşamış olan Ahmed Hamdî’nin doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Şairle ilgili bilgi veren iki kaynaktan birisi Vehbi Cem Aşkun’un Sivas Şairleri (Sivas 1948), diğeri ise İbrahim Aslanoğlu’nun ...
  • Ahmed Sûzî Divanı 

   Yıldız, Alim (Buruciye Yayınları, 2012)
   Anadolu’da İslam’ın yayılması ve bir hayat tarzı haline gelmesinde tasavvufun ve dolayısıyla mutasavvıfların büyük bir yeri vardır. XIII. Yüzyıldan itibaren Anadolu’da eser vermeye başlayan büyük mutasavvıflar, kaleme ...
  • Ahmed Sûzî Hayatı ve Şiirleri 

   Yıldız, Alim (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2011)
   Asıl adı Ahmed’tir. Şiirlerinde Sûzî mahlasını kullanmıştır. 1765 yılında Sivas’ta doğmuştur. Şemseddin Sivasî’nin 6. kuşak torunlarındandır. Halvetiye tarikatının Sivasiye koluna mensuptur. Tekke çevresinde yetişmiştir. ...
  • Çeşitli Yönleriyle Kerbela I : Tarih Bilimleri 

   Yıldız, Alim, editör; Aksu, Ali, editör; İlahiyat Fakültesi (Asitan Yayıncılık, 2010)
   İslam tarihinin kara sayfalarından biri olan, Hz. Peygamber’in sevgili torunu Hz. Hüseyin ve aile üyeleri ile etrafında yer alan sahabe ve tabiînden bir çok kişinin şehit edildiği bir mekânın ismidir Kerbelâ. Ehl-i Sünnet ...
  • Çeşitli Yönleriyle Kerbela II : Edebiyat 

   Yıldız, Alim, editör; Aksu, Ali, editör; İlahiyat Fakültesi (Asitan Yayıncılık, 2010)
   İslam tarihinin kara sayfalarından biri olan, Hz. Peygamber’in sevgili torunu Hz. Hüseyin ve aile üyeleri ile etrafında yer alan sahabe ve tabiînden bir çok kişinin şehit edildiği bir mekânın ismidir Kerbelâ. Ehl-i Sünnet ...
  • Çeşitli Yönleriyle Kerbela III : Din Bilimleri 

   Yıldız, Alim, editör; Aksu, Ali, editör; İlahiyat Fakültesi (Asitan Yayıncılık, 2010)
   İslam tarihinin kara sayfalarından biri olan, Hz. Peygamber’in sevgili torunu Hz. Hüseyin ve aile üyeleri ile etrafında yer alan sahabe ve tabiînden bir çok kişinin şehit edildiği bir mekânın ismidir Kerbelâ. Ehl-i Sünnet ...
  • Fenâyi Cennet Efendi Divanı 

   Yıldız, Alim (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2010)
   XVI. yüzyılın son yılları ile XVII. yüzyılın ikinci yarısı arasında yaşamış olan Fenâyî Cennet Efendi’nin hayatta bulunduğu yıllar, Osmanlı’nın gerileme dönemine rastlamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nda kemalin zevale ...
  • Her Yönüyle Sivas Kongresi'nin 100. Yılında Sivas Uluslararası Sempozyumu 1 : Tarih 

   Yekbaş, Hakan; Yüksel, Ahmet; Edebiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Sivas şehri kurulduğu devirden itibaren Anadolu'da mayalanmış her bir medeniyetin kültürel ve ekonomik anlamda bir kesişme noktası olmuş, 1071 Malazgirt Zaferi'nden günümüze değinse Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasına ...
  • Her Yönüyle Sivas Kongresi'nin 100. Yılında Sivas Uluslararası Sempozyumu 2 : Tarih 

   Yekbaş, Hakan; Yüksel, Ahmet; Edebiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Sivas şehri kurulduğu devirden itibaren Anadolu'da mayalanmış her bir medeniyetin kültürel ve ekonomik anlamda bir kesişme noktası olmuş, 1071 Malazgirt Zaferi'nden günümüze değinse Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasına ...
  • Her Yönüyle Sivas Kongresi'nin 100. Yılında Sivas Uluslararası Sempozyumu 3 : Kültür - Sanat - Toplum 

   Yekbaş, Hakan; Yüksel, Ahmet; Edebiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Sivas şehri kurulduğu devirden itibaren Anadolu'da mayalanmış her bir medeniyetin kültürel ve ekonomik anlamda bir kesişme noktası olmuş, 1071 Malazgirt Zaferi'nden günümüze değinse Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasına ...
  • Her Yönüyle Sivas Kongresi'nin 100. Yılında Sivas Uluslararası Sempozyumu 4 : Dil ve Edebiyat 

   Yekbaş, Hakan; Yüksel, Ahmet; Edebiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Sivas şehri kurulduğu devirden itibaren Anadolu'da mayalanmış her bir medeniyetin kültürel ve ekonomik anlamda bir kesişme noktası olmuş, 1071 Malazgirt Zaferi'nden günümüze değinse Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasına ...
  • Heşt bihişt 

   Yıldız, Alim, hazırlayan; İlahiyat Fakültesi; https://orcid.org/0000-0003-3671-7487 (Sivas Belediyesi, 2015)
   Anadolu'nun en kadim şehirlerinden birisi olan Sivas, yüzyılların birikimiyle oluşan tarihî ve kültürel zenginliğe sahiptir. Selçukludan Osmanlıya ve Cumhuriyet'e uzanan medeniyet yolculuğunda, Sivas hem ülkemizin en önemli ...
  • Hû manzum Esmâü’l-Hüsnâ 

   Yıldız, Alim (Be Yayınları, 2012)
   Eski edebiyatımız dinî temele dayanır ve ilk kaynağı da İslâmî ilimlerin tümünde olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'dir. Hiç kuşkusuz şiir, bu edebiyatımız içerisinde önemli bir yere sahiptir. Şairlerimiz anlatmak istedikleri hemen ...
  • İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon 

   Demir, Abdullah (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Sizlere İSNAD Atıf Sistemi’nin ikinci edisyonunu sunmaktan onur duymaktayım. İSNAD Atıf Sistemi, Türkiye veya İslam dünyası merkezli olarak geliştirilen bir akademik yazım ve kaynak gösterme sistemi bulunmamasından ...
  • Kazancızâde Emin Edîb Hayatı Şiirleri 

   Yıldız, Alim (Sivas Belediyesi, 2015)
   Tanzimat’la Cumhuriyet arasında geçen süreyi, Osmanlı Devleti’nin yeterince değerlendirilememiş talihsiz bir dönemi olarak görmüşümdür hep. Fikrimce bu dönem Osmanlının bir rönesansıdır âdeta. Tanzimata kadar Batıyı ...
  • Manzum Mi'râc-nâme ve Mi'râciyyeler 

   Arslan, Mehmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Peygamberimizin en büyük mucizelerinden olan mi'râc hadisesi dînî kaynaklarda ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi daha sonra edebi eserlere de konu olmuştur. İslam topluluklarında peygamber sevgisi ile yazılan, şairlerin Hz. ...
  • Manzum Mi'râc-nâme ve Mi'râciyyeler 

   Arslan, Mehmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Peygamberimizin en büyük mucizelerinden olan mi'râc hadisesi dînî kaynaklarda ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi daha sonra edebi eserlere de konu olmuştur. İslam topluluklarında peygamber sevgisi ile yazılan, şairlerin Hz. ...
  • Menkıbeler Işığında Abdulvahab Gazi 

   Yıldız, Alim (Be Yayınları, 2015)
   Anadolu’nun çeşitli yerleşim birimlerinin yüksek noktalarında tek mezarlar bulunmaktadır. Bazen bir şehrin en sarp yamacında bazen de bir ilçenin hemen üzerindeki tepede bulunan bu mezarlarda yatan kimseler o beldenin halkı ...
  • Nesîmî Kitabı 

   Yıldız, Alim; Yıldırım, Yusuf; İlahiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Nesimî yaşadığı dönemden itibaren farklı kesimlerin ideolojik ve kültürel çatışmalarının malzemesi haline getirilmiş bir şahsiyeir. Özellikle huruflik düşüncesini korkusuz bir şekilde savunması ve bunun propagandasını yapması ...
  • Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

   Delice, H. İbrahim; Taş, Mehtap Erdoğan; Yekbaş, Hakan; Edebiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Ömer Ferit Kâm‟ın “Sağlığında nice ehl-i hünerin / Bir tutam tuz bile yoktur aşına / Öldürürüz onu önce açlıktan / Türbe diktiririz sonra başına” dörtlüğü çok manidardır. Kadirbilmezliğimizi, vefasızlığımızı dile getirir. ...