Show simple item record

dc.contributor.authorOsman Koptagel
dc.contributor.authorAhmet Efe
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:19:45Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:19:45Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn1016-9164
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRNek9USXk=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1013
dc.description.abstractAvcıpınarı sülfid cevherleşmesi Eosen yaşlı bazaltik andezitlerden ve tüflerden oluşan volkanitler içerisinde yer almaktadır. Breş dolgusu şeklinde yapısal özellik gösteren cevherleşmenin yankayacını yoğun killeşmenin geliştiği tüfler oluşturmaktadır. Cevherleşmenin parajenezinde pirit (pirit I, II ve III), markazit, bravoyit, kalkopirit, sfalerit, galenit, fahlerz (tennantit ve goldfieldit)- kovellin - bornit, malahit - azurit, barit, jips ve jel silis oluşumları yer almakta olup egemen mineralleri bravoyitlerle kimyasal zonlanma oluşturan özşekilli piritler (pirit I) ile kolloform ve konsantrik dokunun çok tipik örneklerinin izlendiği melnikovit - piritler (pirit III) oluşturmaktadır. Avcıpınarı sülfid cevherleşmesinin çevre ve yankayaçları, mineral parajenezi, yapı doku özellikleri ve kimyasal analiz sonuçları, cevherleşmenin hidrotermal süreçlerin en düşük sıcaklık değerlerinde oluştuğunu, bravoitlerdeki Co - Ni elementlerinin olasılıkla derinlerdeki ultramafik kayaçlardan kaynaklandığını göstermektedir.en_US
dc.description.abstractAvcıpınarı sulfide mineralization occurs in the Eocene volcanics which include the basaltic andesites and luffs. The mineralization shows breccia -filling structure and the wall rock is altered tuffs. Mineral paragenesis of this mineralization is py rite (Pyrite I,II and III), marcasite, bravoite, chalcopyrite. sphalerite, galena, fahlore (termantite and goldfieldite), covellite - bornite, malachite - azurite, barite, gypsium and gel - silica. The predominant minerals are idiomorphic pyrite (Pyrite I) forming chemical zoning with bravoite and melnikovil - pyrite (Pyrite HI) wliich shows typical colloform and concentric textures. The wall - rocks, mineral paragensis. structure - texture features and chemcial analysis of the mineralization imply thai the mineralization occurred at the lowest temperature conditions of the hydrothermal process and Ni - Co content in bravoites is derived from the ultramafic rocks.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectYerbilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleAvcıpınarı (Yıldızeli-Sivas) sülfid cevherleşmesinin jeolojisi ve kökenien_US
dc.title.alternativeGeology and genesis of the Avcıpınarı sulfide mineralization (Yıldızeli-Sivas)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Jeoloji Bültenien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume40en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage48en_US
dc.identifier.startpage37en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record