Show simple item record

dc.contributor.authorE. S. Uçan
dc.contributor.authorC. Sevinç
dc.contributor.authorÖ. Abadoğlu
dc.contributor.authorS. Arpaz
dc.contributor.authorH. Ellidokuz
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:19:53Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:19:53Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn1302-7808
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJeE1ESXk=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1064
dc.description.abstractÜlkemiz için tüberkülin testi (TT) sonuçlarının yorumlanmasında etkili olabilecek faktörleri belirlemek amacıyla bu çalışma planlandı. Yaş ortalaması 25.3±13.9 olan, 6-82 yaş arasında, 2306 erkek (%81.3), 529 kadın (%18.7) toplam 2835 kişiye 5 TU PPD (RT23-Tween 80) solüsyonu ile tüberkülin testi yapıldı. On bir yaş üzerindeki olguların mikrofilm ile akciğer grafileri elde edildi. Ortalama endurasyon 11.95±6.74 mm (0-30) bulundu. Anerjik olguların oranı %16.4 idi. Olguların %67.3'ünde endurasyon çapının 10 mm ve üzerinde, %54.2'sinde ise 12 mm ve üzerinde olduğu saptandı. Hiç BCG aşısı skarı bulunmama oranı %8.8 iken, 1, 2, 3, 4 ve 5 skar bulunma oranları sırasıyla; %42.8, %31.6, %13.4, %3.3 ve %0.1 idi. Yaş ve BCG skar sayısı arttıkça TT endurasyon çapının arttığı saptandı (sırasıyla r=0.43, p=0.000 ve r=0.23, p=0.000). Özellikle BCG skar sayısı 1'den fazla olanlarda endurasyon çapında anlamlı bir artış olduğu gözlendi (p=0.000). Erkek cinsiyette (12.5±6.4) kadınlardan (9.5±7.6) daha yüksek endurasyon ortalaması olduğu görüldü (p=0.000). 10 mm ve üzeri endurasyon; erkeklerin %70.1, kadınların %55.0'inde saptandı (p=0.000). 18 yaş altında pozitif sonuç oranı (10 mm ve üzerinde) %23.1 iken, 18 yaş üzerinde %76.9 olup, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.000). Ülkemiz için TT sonuçlarının yorumlanmasında ve özellikle pozitiflik sınırını belirlemede yol gösterici olmak üzere; yaş, cinsiyet ve BCG skar sayısının dikkate alındığı yeni sınır değerler geliştirilmiştir. Oluşturulan normal değerler tablosunun rutin BCG aşılaması yapılan ve hastalığın endemik olduğu ülkemizde TT verilerini yorumlamada katkıda bulunacağı kanısındayız.en_US
dc.description.abstractThis study is planned to find out the factors that could be influential in the interpretation of, Tuberculin Test (TT) in our country. TT was performed with 5 TU PPD (RT23-Tween 80) solution to 2306 male (81.3%), 529 female (18.7%), totally 2835 people (between ages 6-82, average age: 25± 13.9). Chest X-rays were obtained from the ones 11 years old. Average enduration was found to be 11.95±6.74 mm (0-30 mm). Ratio of anergic cases was 16.4%. Diameter of enduration was 10 mm that in 67.3% and it was 12 mm in 54.2% of the cases. Ratio of not having any BCG vaccine scar was 8.8%, ratio of having 1, 2, 3, 4 and 5 scars were 42.8%, 31.6%, 13.4%, 3.3% and 0.1% respectively. An increase was detected in diameters of TT enduration with increasing age and number of BCG scars (r=0.43, p=0.000 and r=0.23, p=0.000 respectively). There was a significant increase in enduration when the number of scar is more then one (p=0.000). Enduration 10 mm was present in 70.1% of males and 55.0% of females(p=0.000). Ratio of positivity (10 mm) was 23.1% in people <18 years old but it was 76.9% in people >18 years old; this difference was statistically significant (p=0.000). New values are developed for interpretation of TT results and for determining the border of positivity by taking age, sex and number of BCG scars into consideration. This table of normal values could assist in interpretation of TT data in our country where the disease is endemic and routine BCG vaccination is done.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKulaken_US
dc.subjectBurunen_US
dc.subjectBoğazen_US
dc.titleTüberkülin testi sonuçlarının yorumlanması ülkemiz standartları ve yeni gereksinimleren_US
dc.title.alternativeInterpretation of tuberculin test results standards of our country and new needsen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalTürk Toraks Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage29en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record