Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Meryem
dc.contributor.authorKuzucu, Sümeyye
dc.date.accessioned2019-11-13T10:15:46Z
dc.date.available2019-11-13T10:15:46Z
dc.date.issued2019tr
dc.date.submitted2019-10-18
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12048
dc.description.abstractAmaç: Bu araĢtırma meme kanseri için mamografi (MMG) taramasına gelen ve cerrahi kliniklerde yatan hasta refakatçilerinden daha önce hiç MMG çekimi yaptırmamıĢ olan kadınların meme kanseri risk faktörlerini ve MMG‟ye iliĢkin sağlık inançlarını belirlemek amacı ile yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılan bu araĢtırma, 11 Ocak 2018-1 Haziran 2018 tarihleri arasında yürütüldü. AraĢtırmanın evrenini belirtilen tarihler arasında Sivas Numune Hastanesi MMG birimi ve Sivas Halk Sağlığı Kanser Erken TeĢhis ve Tarama Merkezi (KETEM) gezici MMG aracına MMG çektirmeye gelen kadınlar ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi cerrahi kliniklerde yatan hastaların refakatçilerinden daha önce hiç MMG çektirmemiĢ kadınlar oluĢturdu. AraĢtırmanın örneklemini belirlenen tarihler arasında 35 yaĢ üzeri MMG çekimine gelen 500 kadın ve hiç MMG çektirmemiĢ refakatçilerden oluĢan 500 kadın olmak üzere toplam 1000 kadın oluĢturdu. Veriler anket formu ve Champion'un Sağlık Ġnanç Modeli MMG Ölçeği (CSĠMMÖ) ile toplandı. AraĢtırmanın normal dağılım göstermeyen verilerinin analizinde bağımsız iki grup için Mann-Whitney U; bağımsız ikiden fazla grup için Kruskal Wallis H testi kullanıldı. Kadınların sosyodemografik ve meme kanseri risk faktörü özelliklerinin CSĠMMÖ alt boyutlarını yordama gücünü belirlemek için Linear Regresyon analizi kullanıldı. Veriler p<0.05 düzeyinde anlamlı kabul edildi. Bulgular: Kadınların yaĢ ortalaması 51.48±8.243 olup, %53.2‟sinin 50 yaĢ ve üzerinde olduğu, MMG çektiren kadınların %34.6‟sının MMG‟yi tarama nedeniyle çektirdiği, MMG çektirmeyen kadınların %66.6‟sının kansertr
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa No İÇ KAPAK……………………………………………………………………..i ONAY………………………………………………………………………….ii YÖNERGE………………………………………………………………….. iii ÖZET iv ABSTRACT vi TEŞEKKÜR viii İÇİNDEKİLER ix TABLOLAR DİZİNİ xi ŞEKİLLER DİZİNİ xv KISALTMALAR DİZİNİ xvi 1. GİRİŞ 1 1.1. Problemin Tanımı ve Önemi 1 1.2. Araştırmanın Amacı 3 1.3. Araştırma Soruları 3 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1. Memenin Yapısı 5 2.2. Memedeki Yaşam Boyu Değişiklikler 5 2.3. Meme Kanserinin Oluşumu ve Klinik Bulguları 6 2.4. Meme Kanseri Risk Faktörleri 6 2.5. Meme Kanserinde Erken Tanılama ve Tarama 8 2.5.1. MMG Yararları 17 2.5.2. MMG Zararları 17 2.5.3. Meme Kanserinin Erken Tanı ve Taramasında Hemşirenin Rolleri 19 2.6. Sağlık İnanç Modeli (SİM) 19 3. GEREÇ VE YÖNTEM 23 3.1. Araştırmanın Tipi 23 3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 23 3.3. Araştırmanın Evreni 23 3.4. Araştırmanın Örneklemi 24 3.5. Katılımcıların Araştırmaya Dâhil Edilme Kriterleri 24 3.6. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 24 3.6.1. Bağımsız değişkenler 24 3.6.2. Bağımlı değişkenler 24 3.7. Veri Toplama Araçları 24 3.7.1. Anket Formu 244 3.7.2. Champion'un Sağlık İnanç Modeli Mamografi Ölçeği (CSİMMÖ) 25 3.8. Veri Toplama Araçlarının Uygulanması 26 3.9. Verilerin Değerlendirilmesi 26 3.10. Araştırmanın Etik Yönü 27 4. BULGULAR 28 5. TARTIŞMA 74 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 80 6.1. Sonuçlar 80 6.2. Öneriler 87 7. KAYNAKLAR 88 EKLER 99 EK.1. Anket Formu 99 EK.2. Vıctorıa Champion'un Sağlık İnanç Modeline Göre Mamografi Ölçeği 102 EK.3. Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Bilgilendirilmiş Olur Formu 103 İZİNLER 106 EK.4. Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Karar Formu 106 EK.5. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği İzni 108 EK.6. Sivas Numune Hastanesi Uygulama İzni 109 EK.7. Sivas Halk Sağlığı Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) 110 ÖZGEÇMİŞ 112tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Enstitüsü2019tr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectMeme Kanseritr
dc.subjectMamografik Risk Faktörütr
dc.subjectSağlık İnancıtr
dc.titleMamografi Çektirmek Üzere Gelen Kadınların Meme Kanseri Riski ve Mamografiye İlişkin İnançların Belirlenmesitr
dc.title.alternativeABSTRACT DETERMINATION OF BREAST CANCER RISK FACTORS AND MAMMOGRAPHY-RELATED HEALTH BELIEFS OF WOMEN WHO UNDERGO MAMMOGRAPHY AND DO NOT UNDERGO MAMMOGRAPHYtr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record