Show simple item record

dc.contributor.advisorArıcan, M. Kazım
dc.contributor.authorKorkmaz, Alper
dc.date.accessioned2020-02-05T05:34:51Z
dc.date.available2020-02-05T05:34:51Z
dc.date.issued2014tr
dc.date.submitted2014-07-01
dc.identifier.otherV-114 sayfa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12236
dc.description.abstractKorkmaz, Alper, Muhammed Ġkbal’de Kötülük Problemi ve Teodise, Yüksek Lisans Tezi, Sivas, 2014. Bu tezde, büyük Müslüman düĢünür Muhammed Ġkbal‟in, Din Felsefesi‟nin konularından olan ve “Tanrı iyiyse neden kötülük var?” sorusuyla ifadesini bulan kötülük problemine ve bu problemin çözümüne dair düĢüncelerini ele alıyoruz. Kötülüğe Ģimdiye dek değiĢik anlamlar yüklenmiĢtir: Zarar, acı, mutsuzluk, bilgisizlik gibi. Mantıksal, delilci, varoluĢsal olmak üzere üç türünden bahsedilen kötülük problemini kullanarak ateistler, teistlere saldırırlar. Teistlerse bu saldırıları göğüslemeye çalıĢırlar. Kötülüğün Tanrı‟nın yokluğunu kanıtlamadığını ya da Tanrı‟nın bir zulmü olmadığını, onun haklı gerekçelerle yaratıldığını gösterme teĢebbüsüne teodise denir. Ateistlerin saldırılarına karĢı teistler farklı teodiseler geliĢtirerek cevap vermiĢlerdir. Ruh yapma, sanatsal analoji, hür irade teodiseleri gibi. Kötülük problemi özünde Tanrı‟yı mutlak iyi ve mutlak güçlü bir Zat olarak kabul eden teizme aittir. Ġkbal, bu probleme, teizmin kamburu, der ve bu problemi çözmeyi dener. Onun bu probleme getirdiği baĢlıca çözüm, insanın özgürlüğüyle alakalıdır. O, insanın özgürlüğüne yer açabilmek için, teistik Tanrı tasarımında birtakım değiĢiklikler yapar ve bu onu, panenteistik Tanrı anlayıĢına yaklaĢtırır. Kötülük, ahlaki ve tabii Ģekilleriyle herkesin az ya da çok tecrübe ettiği bir olgudur ve Freud‟un dediği gibi, insanların fenalığını tatmak tabii kötülüklerden daha yakıcıdır. Ama çoğu insan bu konuda baĢına gelenleri kanıksamıĢtır, konuya felsefi bir tarzda ve derinlemesine yaklaĢmaz. Yüzeyselliğin ötesine geçmiĢ, derin düĢünen doğalar bunun gerçek sebeplerini araĢtırır, çözüm devamlı uzaklaĢsa da.tr
dc.description.tableofcontentsKorkmaz, Alper, The Problem Of Evil and Theodicy In Muhammed Iqbal, Master’s Thesis, Sivas, 2014. In this thesis we have dealt with great Muslim philosopher Muhammed Ġkbal‟s ideas about the problem of evil and solution of this problem which are the religious philosophy subjects questioned with „If God is good, why is there evil?‟expression. Evil has assigned a different meaning by now. Such as loss, pain, unhappiness, ignorance. Atheists have attacked theists using logical, argumenter and existential problem of evil which are mentioned three species. As for Theists, they try to confront these attacks. Evil does not prove the absence of God or is not God‟s cruelty which attempts to show reasonable justification of creation is called theodicy. Theists have responded against the attacks of atheists by developing different theodicy. Such as making spirit, artictic analogy, self-determination of theodicy. The core of the problem of evil which is accepted God as an obsolute good and a strong person belongs to theism. Ġkbal says this problem is the hump of theism, and tries to solve this problem. His main solution to this problem is related to human freedom. He makes some changes to the design of theistic God in order to ensure freedom of human. These changes make him get closer to the understanding of the panentheistic God. Evil, moral and natural its forms, is a phenomenon which everyone is more or less experience and as Freud said, tasting to evil people is more caustic than natural evil. But most people have accustomed to what happened in this regard, so they do not approach to the subject in a philosophical style. Even if the solution is always walk away, thinking people who are beyond the superficiality, research what the real reason on this subject.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectkötülüktr
dc.subjectkötülük problemitr
dc.subjectteodisetr
dc.subjectteizmtr
dc.subjectateizmtr
dc.subjectpanenteizmtr
dc.subjectmuhammed ikbaltr
dc.titleMuhammed Ġkbal’de Kötülük Problemġ Ve Teodġsetr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record