Show simple item record

dc.contributor.authorAbdülkerim Yılmaz
dc.contributor.authorOsman Arıkan
dc.contributor.authorFatma Tüken
dc.contributor.authorMahmut Kayardı
dc.contributor.authorBirdal Yıldırım
dc.contributor.authorHakan Alagözlü
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:21:01Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:21:01Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1300-1957
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBME9UWTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1358
dc.description.abstractChlamydia pneumoniae enfeksiyonunun, aterogenezde rol oynayan lipid metabolizması ile ilişkili olduğu ve lipid profillerini olumsuz etkileyerek koroner arter hastalıklarına yol açtığı bilinmektedir. Bu çalışmada, dislipemik hasta gruplarında C.pneumoniae sıklığının incelenmesi ve koroner arter hastalıkları ile ilişkisi araştırıldı. Serum total kolesterol, trigliserid, HDL-kolesterol ve LDL-kolesterol düzeylerine bakılarak, bu değerlerden herhangi birisinin patolojik sınırlarda olması dislipidemi olarak kabul edildi.Dislipidemi tanısı alan yaşları 38-64 yıl arasında değişen 57 erkek ve 43 bayan olmak üzere toplam 100 hasta alındı. Bu hasta grubu akut koroner sendrom tanısı alan ve KAH düşünülmeyen hasta grupları olarak iki gruba ayrıldı. Çalışmaya, yaşları 40-66 yıl arasında değişen 26 erkek ve 24 bayan olmak üzere toplam 50 sağlıklı birey kontrol grubu olarak alındı. Gruplar C.pneumonia IgG ve IgM seropozitifliği yö-nünden karşılaştırıldığında, gruplar arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (p>0.05). Her 3 grupta trigliserid düzeyi ile IgG ve IgM seropozitifliği arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır(p>0.05). Koroner arter hastalığı olmayan dislipemik hasta grubunda total kolesterol düzeyinin IgG seropozitifliği arasında, LDL kolesterol düzeyinin ise IgM seropozitifliği arasında ilişki anlamlı bulundu (p<0.05). Bu çalışmada C.pneumoniae'nın dislipemi ve koroner arter hastalığı ile ilişkisini destekleyecek yeterli veriler elde edilemedi. Çalışmanın uzun süreli ve daha geniş serilerde yapılması bu ilişkinin doğrulanmasına katkı sağlayacaktır.en_US
dc.description.abstractIt is known that Chlamydia pneumoniae infection has a relationship with lipid metabolism which has a role in atherogenesis. in this study, incidence of Chlamydia pneumoniae in dyslipidemic patient groups and it's relationship with coronary vascular disease was investigated. Serum total cholesterol, triglycerides, HDL cholesterol and LDL cholesterol levels were measured and existense any of these values in pathologic limits were accepted as dyslipidemia. One hundred patients with dyslipidemia diagnosis, age's ranging from 36 to 64 (57 male and 43 female) were included in to study. They were divided into two groups, patients with acute coronary syndrom and patients group without coronary vascular disease. A group consisted of 50 healthy persons, ages ranging from 40 to 66 (26 male and 34 female) recruited in the study as control group. When the groups were compared C. pneumoniae IgG and IgM seropositivity the difference was found insignificant. in ali groups, no significant relationship was betvveen the total cholesterol and IgM and IgG seropositivity, whereas there was a significant reletionship beween LDL-cholesterol level and IgM seropositivity. in this study, no sufficient data supporting the correlation of C.pneumoniae with dyslipidemia and coronary vascular disease was bbtained. A further study with long term results and large series would provide additional information for this relationship.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleDislipidemi ve koroner arter hastalıklarında Chlamydia pneumoniaeen_US
dc.title.alternativeChlamydia pneumoniae in dyslipidemia and coronary vascular diseaseen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalCumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Derg.en_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage21en_US
dc.identifier.startpage17en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record