Show simple item record

dc.contributor.authorSüleyman Yaman
dc.contributor.authorYüksel Dede
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:21:49Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:21:49Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1301-370X
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RJek56WTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1503
dc.description.abstractÖz-yeterlik inancı, davranışları etkilediği için insan davranışlarının gelişiminde belirleyici rol oynar. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, öğrencilerin matematik dersine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinin, cinsiyet, sınıf düzeyi ve karne puanlarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Bu amaçla, Yaman tarafından geliştirilen ve araştırmacılar tarafından Matematik dersine uyarlanan 30 maddelik Likert tipindeki ölçekten yararlanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha katsayısı 0.86 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin geçerliği ise kapsam geçerliği ile sağlanmıştır. Ölçek, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören ve random yöntemiyle seçilen 262 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, ilköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinin orta seviyede olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin cinsiyete göre matematik dersine yönelik öz-yeterlik inanç düzeylerinin farklılaşmadığı da belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractSelf-efficacy belief plays an essential role in development of human behavior as it affects behaviors. It also can be regarded as an effective guide of individual mathematics achievement. In this connection, the aim of this study is to determine whether there is a significant difference among sexes, grades and marks of students in self- efficacy belief levels of students towards mathematics. For this purpose, it has been used a Likert -type scale which was developed by Yaman and adapted to mathematics lessons by researchers. Cronbach Alpha coefficient is calculated as ,86 for reliability of the scale. Moreover, validity of the scale is provided by content validity. The scale was applied on 262 students who were selected by random method and studied at 6th, 7th and 8th grades of primary schools in 2004-2005 educational terms. At the end of analyzing data, it has been found out that self- efficacy belief levels of primary graders towards mathematics are at middle level. However, it has also been determined that there is no difference in self- efficacy belief levels of primary graders towards mathematics according to sex.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleİlköğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Düzeyleri Üzerine Bir Çalışmaen_US
dc.title.alternativeA Study on Self-Efficacy Belief Levels Towards Mathematics of Primary Studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Sosyal Araştırmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue1-2en_US
dc.identifier.endpage119en_US
dc.identifier.startpage109en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record