Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir İclal Kol
dc.contributor.authorBerrin D. Aslan
dc.contributor.authorSinan Gürsoy
dc.contributor.authorKenan Kaygusuz
dc.contributor.authorMustafa Gönüllü
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:21:56Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:21:56Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1300-0578
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TkRjeU9UVTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1521
dc.description.abstractBu çalışmada, spinal anestezi altında ürolojik endoskopik girişim uygulanan hastalara intraoperatif Hasta Kontrollü Sedasyonda propofol ile propofol-alfentanil kombinasyonunun etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. Bu çalışma, ASA I-Il grubuna giren yaşları 35-75 arasında değişen 50 erkek hastada gerçekleştirildi. Grup Ve (n=25); 0.3 mg kg propofol, grup II'ye (n=25) 0.2 mg kg propofol ve 2 ßg kg alfentanil hasta kontrollü sedasyon cihazı ile uygulandı. Sedasyon öncesi, sedasyon sırasında 15 ve 30. dakikalarda, sedasyon sonu ve postoperatif 30. dakikada kalp atım hızı, ortalama arter basınçları, SpO2, solunum sayısı, anksiyete değerleri ve sedasyon değerleri kaydedildi. Operasyon sonunda hasta memnuniyeti, derlenme süresi ve amnezi olup olmadığı belirlendi. Tüm hastalarda istenilen sedasyon skorlarına ulaşıldı. Ancak gruplar arasında sedasyon skorları açısından fark yoktu. Her iki grupta da preoperatif anksiyete skorları yüksek olmasına rağmen intraoperatif ve postoperatif anksiyete skorları anlamlı olarak düşük bulundu. Gruplar arası derlenme skorları ve hasta memnuniyeti açısından fark yoktu. Hiçbir hastada amnezi olmadı. Grup I'de %52, Grup II'de % 24 yan etki görüldü. Sonuç olarak, propofol ve propofol-alfentanil kombinasyonu arasında sedasyon, anksiyete ve derlenme skorları ile hemodinamik etkileri açısından fark olmadığı ancak yan etki insidansının daha düşük olması göz önüne alınarak propofol-alfentanil kombinasyonunun daha üstün olduğu kanaatindeyiz.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to compare Patient Controlled Sedation with propofol or a propofol-alfentanil combination in patients undergoing urologic endoscopic procedures under spinal anesthesia. The study was carried out on 50 male ASA I or IIpatients aged 35-75. Group I (n=25) received 0.3 mg kg propofol, Group II (n=25) recevied 0.2 mg kg propofol and 2 jig kg' alfentanil using a patient controlled sedation device. Heart rate, mean arterial pressure, SpO2, respiratory rate, anxiety and sedation degrees were recorded before sedation, at the 15 and 30 minute of sedation and at the postoperative 30 minute. At the end of the operation, patient satisfaction, recovery time and presence of amnesia were assessed. Sedation scores were within desirable levels in both groups, but there was no difference in the sedation scores. While preoperative anxiety scores were high, peroperative and postoperative scores decreased significantly. There was no difference between the groups in recovery scores or patient satisfaction. None of the patients had amnesia during sedation. The adverse effects noted were 52% in group 1,24% in group II. It was concluded that there are no differences in sedation, anxiety, recovery scores and hemodynamic effects between the groups. We think that the propofol-alfentanil combination is superior since its adverse effects were fewer.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleHasta kontrollü sedasyonda propofol ve propofol-alfentanil'in karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeA comparison of propofol with propofol-alfentanil using patient controlled sedationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnestezi Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage30en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record