Show simple item record

dc.contributor.authorEsin Yıldız
dc.contributor.authorErsin Tuncer
dc.contributor.authorGökhan Gökçe
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:21:59Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:21:59Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn1300-0292
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TkRReE5UQXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1532
dc.description.abstractMesaneyi tutan inflamatuar psödotümörler hem klinik hem de histolojik olarak malign tümörleri andırır. Bu lezyonlar, inflamatuar psödotümöre ek olarak psödosarkomatöz miyofibroblastik proliferasyon, psödomalign iğsi hücreli proliferasyon gibi çok çeşitli isimler altında tanımlanmıştır. Bu makalede, gross hematürili ve 4 ay önce mesane-transüretral rezeksiyon öyküsü bulunan 68 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Histolojik olarak lezyon, belirgin atipi, mitoz ve nekrozu bulunmayan, düzenli demetler oluşturan, uniform büyüklük ve şekildeki iğsi hücrelerden oluşmaktadır. İmmünhistokimyasal olarak, bu hücreler vimentin ve düz kas aktin yanı sıra beklenmedik bir şekilde sitokeratin ve epiteliyal membran antijen ile de pozitif boyanmıştır. Mesanenin inflamatuar psödotümörü özellikle iğsi hücreli karsinom, leiomiyosarkom ve psödosarkomatöz stromalı üroteliyal neoplazmdan ayırt edilmelidir. Yanlış tanı ve tedaviden kaçınmak için, bu lezyonların tanınması önemlidir.en_US
dc.description.abstractInflammatory pseudotumors that involve the urinary bladder mimic malignant tumors both clinically and histologically. They have been described under a variety of names such as pseudosarcomatous myofibroblastic proliferation, pseudomalignant spindle cell proliferation in addition to inflammatory pseudotumor as well. A 68-year-old male was presented with gross hematuria and a history of bladder-transurethral resection before four months in this report. Histologically, the lesion consisted of spindle cells of uniform sizes and shapes, proliferating in regularly running bundles, but no prominent nuclear atypia, pathologic mitosis and necrosis was found. Immunohistochemically, these cells shown unexpectedly positive expression for cytokeratin and epithelial membrane antigen as well as vimentin and smooth muscle actin. Bladder’s inflammatory tumours must be distinguished in particular from spindle cell carcinoma, leiomyosarcoma and urothelial neoplasm with a pseudosarcomatous stromal reaction. To avoid an erroneous diagnosis and therapy, recognition of this antity is important.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleMesanenin inflamatuar psödotümörü: Bir olgu sunumuen_US
dc.title.alternativePseudotumour of the urinary bladder: A case reporten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.endpage701en_US
dc.identifier.startpage697en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record