Show simple item record

dc.contributor.authorHaydar Erdoğan
dc.contributor.authorAtilla Argın
dc.contributor.authorMüslime Yalaz
dc.contributor.authorGülhanım Hacıyakupoğlu
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:22:05Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:22:05Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn1300-0659
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TkRrNU5EWTI=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1544
dc.description.abstractAmaç: Konjenital miyojenik ptozisli olgularda şaşılık ve ambliyopi birlikteliği ile ambliyopiye sebep olan faktörleri değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Mart 1987-Mayıs 2003 yılları arasında konjenital ptozis tanısı konan 302 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların genel oftalmolojik muayeneleri yapıldık¬tan sonra, ptozis, göz hareketleri, şaşılık ve ambliyopi açısından ayrıntılı olarak değerlendirildi. Kaymayı değerlendirmek amacıyla dokuz kardinal bakış yönünde göz hareketleri, prizmalı ve prizmasız açma kapama testleri yapıldı. Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 11.68(8.44 yıl (1-34) olan, konjenital ptozisli 302 olgu alındı. Yaş nedeni ile görmesi ölçülebilen 49 (%16.2) olguda ambliyopi ve 58 (%19.2) olguda ise konjenital ptozis ile birlikte değişik formlarda şaşılık mevcuttu. Şaşılık olgularının 17'sinde (%29.3) değişik formlarda esotropya, 24'ünde (%41.4) değişik formlarda ekzotropya ve 21 (%36.2) olguda ambliyopi tespit edildi. Sonuç: Konjenital miyojenik ptozisin şaşılık, ambliyopi ve anizometropiyle birlikteliği nedeni ile bu olguların takibinde göz hareketleri, ambliyopi ve anizometropi açısından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractPurpose: To evaluate the relation between congenital myogenic ptosis, strabismus and amblyopia and the factors resulting with amblyopia. Material and Method: We evaluated the records of 302 patients diagnosed as congenital ptosis between March 87 and May 2003. Following routine ophthalmologic examination, all the patients underwent detailed examination for ocular motility, ptosis, amblyopia and strabismus. In order to evaluate the deviation we performed cover-uncover test with and without prism in nine cardinal gaze position.Results: 302 patients with congenital ptosis with a mean age of 11.68( 8.44 years were inc¬luded to the study group. We observed amblyopia in 49 (16.2%) cases whose visual acuity as¬sessment was possible. 58 (%19.2) cases revealed different forms of strabismus together with congenital ptosis. Of these 17 (29.3%) had different forms of esotropia, 24 (41.4%) had diffe¬rent forms of exotropia, 21 (36.2%) had amblyopia. Conclusion: Because amblyopia, anisometropia and strabismus frequently accompanies congenital ptosis, these patients should be carefully evaluated for ocular motility, amblyopia and anisometropia.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGöz Hastalıklarıen_US
dc.titleKonjenital ptozis ve şaşılık birlikteliğien_US
dc.title.alternativeThe relation between congenital ptosis and strabismusen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Oftalmoloji Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume34en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.endpage479en_US
dc.identifier.startpage473en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record