Show simple item record

dc.contributor.authorKenan Kaygusuz
dc.contributor.authorSinan Gürsoy
dc.contributor.authorNur Kunt
dc.contributor.authorHaluk Kafalı
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:22:08Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:22:08Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn1300-199X
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TkRVNU1USXk=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1551
dc.description.abstractAmaç: Sedasyon yoğun bakım ünitelerinde uygulanan tedavinin bir parçasıdır. Çalışmamızda bu amaçla yaygın olarak kullanılan propofol, midazolam ve remifentanilin hemodinami ve oksijen transportu üzerine etkileri araştırıldı. Materyal-Metod: Çalışma, yoğun bakım ünitesinde yatan ve ventilator tedavisi gören 45 olgu üzerinde yapıldı. Olgular rastgele 3 gruba ayrıldı. Sedasyon düzeyi Ramsey sedasyon skorlama sistemine göre 3- 4 olacak şekilde remifentanil 0.05 $\mu$g/kg/dk (±0.01), propofol 35 $\mu$g/kg/dk (±7) ve midazolam 1 $\mu$g/kg/dk (±0.2) infüzyonu uygulandı. EKG ve intraarteriyel monitörizasyonu takiben pulmoner arter kateteri yerleştirildi. SVB, PAB, PCWP, CO, $SvO_2$, $PaO_2$, $SaO_2$ ve Hb değerleri ölçülerek, termodilüsyon yöntemi ile CI, SVR, PVR, $DO_2$, $VO_2$, $O_2$ER değerleri hesaplandı (I. ölçüm). İstenilen sedasyon düzeyine ulaşıldığında ölçümler tekrarlandı (II. ölçüm). Bulgular: Her üç grupta da kontrol değerlerine göre sedasyon sonrası OAB, KH, PAB, DO2 ve VO2 değerlerinde düşüş saptandı (p<0.05). Ancak bu düşüş gruplar arasında farklılık göstermedi (p>0.05). Remifentanil ve Propofol grubunda CO ve CI değerlerinde ki düşüş kontrol değerlerine göre önemli iken (p<0.05), Midazolam grubunda önemli değildi (p>0.05). Sonuç: Yoğun bakım hastalarında sedasyon amacıyla kullanılan remifentanil, propofol ve midazolam hemodinamiye etki açısından birbirinden farklı değildir.en_US
dc.description.abstractPurpose: Sedation is a part of the therapy which is applied in intensive care units. We investigated the effects of propofol, midazolam and remifentanil on haemodynaemia and oxygen transport Material-Methods: Forty-five patients dependent on ventilators in the intensive care unit were included in our study and were separated randomly into 3 groups. Sedation levels were adjusted to 3 to 4 according to Ramsey sedation score, with the continual administration of an infusion of remifentanil 0.05 ($\mu$g/kg/min (&plusmn;0.01), propofol 35 $\mu$g/kg/min (&plusmn;7) and midazolam 1 $\mu$g/kg/min (&plusmn;0.2). Following the ECG and intraarterial monitoring, a pulmonary artery catheter was inserted. CVP, PAP, PCWP, CO, $SvO_2$, $PaO_2$, $SaO_2$ and Hb levels were measured, and CI, SVR, PVR, $DO_2$, $VO_2$ and $O_2$ER were calculated by the thermo dilution method(lsl measurement). When the doses reached expected sedation levels, measurements were repeated (2nd measurement). Results: It was found that following sedation, MAP, HR, PAP, $DO_2$ and $VO_2$ parameters decreased in all 3 groups compared to the control values (p&lt;0.05). However, there were no significant differences among the groups (p&gt;0.05). CO and CI values were significantly decreased in the remifentanil and propofol groups compared to control values (p&lt;0.05), but in the midazolam Group, it was not significant (p&gt;0.05). Conclusion: The heamodynamic effects of remifentanil, propofol and midazolam are not different when used in intensive care unit for sedation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleYoğun bakımda kullanılan sedatif ajanların hemodinami ve oksijen transportu üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effects of sedative agents used in intensive care unit on haemodynaemia and oxygen transporten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalErciyes Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.endpage177en_US
dc.identifier.startpage165en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record