Show simple item record

dc.contributor.authorFadime Yüksel
dc.contributor.authorHayri B. Toksoy
dc.contributor.authorDerya Büyükkayhan
dc.contributor.authorNurullah Çelik
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:22:18Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:22:18Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn1300-4743
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRBNE1ESXk=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1577
dc.description.abstractAmaç: Enfeksiyonlar, kanserli immünsuprese çocuklarda mortalite ve morbiditenin en büyük nedenidir. Nötropenik ateşli hastalarda ampirik antibiyotik tedavisi hemen başlanmalıdır. Bu çalışmada febril nötropenik kanserli çocuklarda ampirik meropenem ile seftazidim-amikasin kombinasyonunun etkinlikleri değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Mart 1999-Nisan 2003 tarihleri arasında kliniğimizde takip edilen 20 hasta ve bu hastalarda gelişen 55 nötropenik ateş atağı alındı. 28 epizota meropenem, 27 epizota seftazidim-amikasin verildi. Bulgular: Sonuçta monoterapi olarak meropenem verilen grupta iyileşme oranı %39 iken, seftazidim-amikasin verilen grupta iyileşme oranı %66 olarak tespit edildi. Her iki grup arasında ateşin düşme süresi ve nötropeniden çıkış süreleri arasında benzer etkinlik gözlendi. Sonuç: Bu sonuçlara göre meropenem monoterapisi alan hastaların, kombine antibiyotik tedavi açısından takip edilmesi gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: Infection remains the major cause of morbidity and mortality in immunocompromised children with malignancy. Empiric treatment of neutropenic fever in children should begin-immediately. This trial assessed the efficacy of meropenem versus ceftazidime-amikacin as empirical therapy for febrile neutropenia in pediatric cancer patients. Material and Methods: In our center between March 1999 and April 2003, 20 patients with hematological malignancies had 55 febrile neutropenic episodes. The first group (n: 28) received meropenem, while the second group (n: 27) was treated with ceftazidime plus amikacin. Result: The success rate with meropenem was 39% whereas with ceftazidime plus amikacin it was 66 percent. Recovery duration of fever and neutropenia was similar in both groups. Conclusion: It was concluded that in the treatment of neutropenic fever, the patients who were given meropenem monotherapy should be observed for ceftazidime plus amicasin combination therapy requirement.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleNötropenik ateşli hastalarımızda meropenem ile Seftazidim-amikasin kombinasyonunun etkinliklerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeEfficacy of meropenem versus combination of Ceftazidime-amikacin treatment in neutropenic fever patientsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMedical Network Klinik Bilimler ve Doktoren_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.endpage555en_US
dc.identifier.startpage552en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record