Show simple item record

dc.contributor.authorBahadır Yesevi
dc.contributor.authorMehmet Adam
dc.contributor.authorBerin Leblebici
dc.contributor.authorHasan Elden
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:22:41Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:22:41Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1300-9141
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TlRZNU9UTXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1631
dc.description.abstractFibromiyalji Sendromu; etiolojisi kesin olarak bilinmeyen, nöroendokrin, metabolik ve immünolojik anormallikler gösteren, kas iskelet sisteminde yaygın ağrı ve hassasiyetin bulunduğu, vücudun çeşitli yerlerinde hassas noktaların olduğu, kronik muskuloskeletal ağrı sendromudur. Bu çalışmaya 1990 ACR, tanı kriterlerini karşılayan 45 primer fibromiyaljili kadın hasta alındı. Hastalar vücut kitle indeksine göre normal, fazla kilolu ve obez olarak 15'er kişilik gruplara ayrıldı. Hastaların, lomber vertebra ve femur bölgelerinin kemik mineral yoğunluğu DEXA ile ölçüldü. Hamilton Depresyon Ölçeğiyle depresyon varlığı araştırıldı. Normal kilolu fibromiyaljili hastalarda L1-4 kemik mineral yoğunluğu normal sınırlar içindeydi ve gruplar arasında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Femurda ise kemik mineral yoğunluğu değerleri osteopenik idi ve gruplar karşılaştırıldığında normal kilolu grupla obez grup arasında istatistiksel olarak anlamlı düşüklük vardı. Depresyon ile lomber bölge kemik mineral yoğunluğu arasında istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı bir ilişki görüldü. Femurda ise, kemik mineral yoğunluğunun fazla kilolu ve obez fibromiyaljili hastalarda korunduğu gözlendi. Bu konuda yapılan çalışmaların sayısı yeterli değildir. Bu duruma ek olarak mevcut çalışmalarda değerlendirilen hasta sayısı da azdır. Bu sebeple daha fazla hastanın olduğu, daha detaylı protokollerin oluşturulduğu çalışmalara ihtiyaç vardır. (Osteoporoz Dünyasından 2005; 4: 148-150)en_US
dc.description.abstractFibromyalgia is a chronic musculoskeletal disease, characterized by tender points in various areas at body and widespread pain musculoskeletal system and unknown etiology, in which metabolic, immunologic and neuroendocrin abnormalities are seen. In this study, 45 female patients were enrolled according to 1990 ACR fibromyalgia criteria. They were divided to 3 groups, with 15 patients; normal, preobese and obese, depending to the body mass index. They were tested for bone mineral density of the lomber spine and femur, using dual energy x-ray absorptionmeter. The depression presence was investigated by Hamilton Depression Scale. The bone mineral density of L1-4 region of fibromyalgic normal body weight patients were normal range and there was no significant statistical difference between others groups. In contrast, femur bone mineral density vaules were found to be statistically significantly osteopenic, as compared with obese groups. There was a negative statistical correlation between depression and lomber area bone mineral density. Whereas in femur it was seen that bone mineral density was protected in preobese and obese fibromyalgia patients. The number of studies on this subject is not sufficient. Also the number of patients determined on current studies are low. Further studies, with langer patient numbers and more detailed protocols are needed. (Osteoporoz Dünyasından 2005; 4: 148-150)en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titlePrimer fibromiyaljili olgularda obezitenin kemik mineral yoğunluğuen_US
dc.title.alternativeThe effect of obesity on bone mineral density in primary fibromyalgia casesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalOsteoporoz Dünyasındanen_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.endpage150en_US
dc.identifier.startpage148en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record