Show simple item record

dc.contributor.authorMukadder Mollaoğlu
dc.contributor.authorKars Tülay Fertelli
dc.contributor.authorÖzkan Fatma Tuncay
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:22:44Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:22:44Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn1301-9899
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/Tmpjd05URXg=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1639
dc.description.abstractBu çalışma Multiple Sklerozlu (MS) hastalar ve sağlıklı bireylerde öz bakım gücünü değerlendirmek amacıyla, tanımlayıcı, karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Nöroloji polikliniğine başvuran 30 MS'li ve 30 sağlıklı birey olmak üzere toplam 60 kişi üzerinde yapılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan hastaların tanıtıcı özellikleri ve hastalıklarına ilişkin özelliklerini içeren Bilgi Toplama Formu ve Öz Bakım Gücü Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde hastaların sosyodemografik değişkenlerinin sayı ve yüzde dağılımları ve sosyodemografik değişkenler ile Öz Bakım Gücü Ölçeği toplam puan ortalamaları arasındaki ilişkiyi incelemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Çalışmada MS'li hastaların ESCA (Exercise of Self-Care Agency) skoru 76.6, kontrol grubunun ise 97.56olarak saptanmıştır. MS'li hastaların öz bakım gücü, sağlıklı kontrol grubunun öz bakım gücüne göre düşük bulunmuştur (p<0.05). MS'li hastalar ve sağlıklı kontrol grubunun sosyodemografik özelliklen ve öz bakım gücü arasında anlamlı ilişki elde edilmemiştir. Bu çalışma MS'li hastalarda öz bakım gücünün etkilendiğini doğrulamakta ve sağlık bakım çalışanlarına MS'li hastaların bakımlarını planlarken önemli bilgiler sunmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to evaluate the self-care agency between subjects with multiple sclerosis (MS) and healthy control subjects. The study is a descriptive, correlational design and analysed by using descriptive statistics. The study involved 60 subjects attending the neurology clinic of Sivas Cumhuriyet University Hospital comprised 30 subjects with Multiple Sclerosis (MS) and 30 healthy control subjects. Data were collected using Knowledge Collection Form which contains demographic characteristics of patients and the characteristics related to their disease and is prepared by researchers and Self Care Agency Scale. In the analysis of data, in order to investigate the relationship between number and percentage distributions of sociodemographic variables of samples and and their sociodemographic variables and m ean total s cores ofgeneral self care agency was carried for one-way variance analysis (ANOVA). Subjects with Multiple Sclerosis (MS) and controls had Exercise of Self-Care Agency (ESCA) Scores of 76.6, 97.56, respectively. The ESCA scores of patients with Multiple Sclerosis were significantly lower than those of the control group (p&lt;0.05). In this study, there was no correlation among sociodemographic chacteristics of MS or healthy control subjects and ESCA scores. This study confirms the influenced of self care agency in MS patients. The study provides important information for health care providers as they design interventions for patients with Multiple Sclerosisen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.titleMultiple sklerozlu hastalarda öz bakım gücünün değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAssessment of self-care agency in patients with multiple sclerosisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage7en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record