Show simple item record

dc.contributor.authorTuba Uçar
dc.contributor.authorÖzge Uzun
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:26:30Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:26:30Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1306-0945
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RBMk5ETXo=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1728
dc.description.abstractGİRİŞ VE AMAÇ: Meme kanseri, Türkiye' de kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olup kadınlardaki bütün kanserlerin %24.1'ini oluşturmaktadır. Meme kanseri tedavisinde uygulanan mastektomi ile yaşanan meme kaybı kadınlarda çeşitli psikososyal sorunlara neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı meme kanserli kadınlarda mastektominin beden algısı, benlik saygısı ve eş uyumu üzerine etkisini incelemektir. YÖNTEM VE GEREÇLER: Bu araştırma, mastektomili kadınlar ile bu gruba benzer özellikler gösteren ve meme kanseri olmayan sağlıklı kontrol grubunun karşılaştırılması yoluyla, analitik ve geriye yönelik olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 01 Ocak 2002- 31 Ağustos 2006 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahi Servisinde mastektomi olmuş 52 kadın ve meme kanseri olmayan 52 kadından oluşmaktadır. Veriler, mastektomili ve sağlıklı kadınlar için soru formları, Vücut Algısı Ölçeği (VAÖ), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) ve Çiftler Uyum Ölçeği (ÇUÖ) kullanılarak toplanmıştır. BULGULAR: VAÖ, RBSÖ ve ÇUÖ' den alınan ortalama puanlara göre, mastektomili kadınların beden algısı, benlik saygısı ve eş uyumu sağlıklı kadınlarınkinden istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşük bulunmuştur (p<0.001). SONUÇ: Meme kanserli kadınlarda mastektominin beden algısı, benlik saygısı ve çift uyumunu olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractINTRODUCTION AND AIM: Breast cancer is the most common cancer among Turkish women, accounting for 24.1% of all cancer in women. The loss of a breast by reason of mastectomy applied for treatment of breast cancer causes significant psychosocial problems among women. Aim of this study is to investigate the effect on body image, self-esteem and marital adjustment of mastectomy in women with breast cancer. METHOD AND MATERIALS: This research was carried out retrospectively and analytic by way of comparing a group of women with mastectomy with a healthy control group bearing similar attributes. The sample of study included in 52 women who undergone mastectomy in General Surgery Department of Turgut &Ouml;zal Medical Center between the dates January 1st 2002 and August 31st 2006 and 52 women with healthy. Data were collected by using questionnaire forms for women with mastectomy and healthy, Body Cathexis Scale (BCS), Rosenberg Self-esteem Scale (RSS) and Dyadic Adjustment Scale (DAS). FINDINGS: According to the mean total scores obtained from BCS, RSS and DAS; body image, self-esteem and marital adjustment of women with mastectomy was significantly lower than in women with healthy (p&lt;0.001). CONCLUSION: It was determined that mastectomy caused negatively impact on body image, self-esteem and marital adjustment in women with breast cancer.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleMeme kanserli kadınlarda mastektominin beden algısı, benlik saygısı ve eş uyumu üzerine etkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of effect on body image, self-esteem and marital adjustment of mactectomy in women with breast canceren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMeme Sağlığı Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage168en_US
dc.identifier.startpage162en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record