Show simple item record

dc.contributor.authorSelma Çetinkaya
dc.contributor.authorNaim Nur
dc.contributor.authorAdnan Ayvaz
dc.contributor.authorDeniz Özdemir
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:26:35Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:26:35Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1309-4866
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RRMk5qZzQ=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/1778
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) ve hemodiyaliz (HD) hastalarında depresyon, anksiyete düzeyleri ve stresle başa çıkma tutumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel bir araştırma olarak planlanan çalışma 01-31 Ağustos 2007 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde kronik böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi uygulanan HD ve SAPD hastalarında yapılmıştır. Ankette hastaların sosyodemografik özelliklerini, sigara ile alkol kullanımını ve psikolojik durumunu değerlendiren sorular sorulmuştur. Psikolojik değerlendirmede, Beck Depresyon Ölçeği, Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI-I, STAI-II) ve COPE Stresle Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan SAPD hastalarda depresyon görülme oranı %33.3 iken HD hastalarında bu oran %61.3’tür. SAPD hastalarının depresyon, durumluk ve sürekli kaygı puanları sırasıyla 14.1±8.4, 39.3±4.7, 47.6±5.1, HD hastalarının 19.9±9.9, 41.0±3.7, 49.5±6.2’dir. SAPD hastalarının depresyon puanı HD hastalarına göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuşken (p<0.05), durumluk ve sürekli kaygı ölçek puanları arasında fark saptanmamıştır (p>0.05). Stresle başa çıkma tutumlarını değerlendirmede her iki grupta da en sık dini olarak başa çıkma ikinci olarak pozitif yeniden yorumlama ve gelişme yöntemi kullanılmaktadır. Gruplar arasında sadece şakaya vurma ve zihinsel boş vermede istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç: HD hastalarında başta olmak üzere tüm diyaliz hastalarında depresyon ve anksiyete sık görülen ruhsal hastalıklardandır. Bu nedenle bu hasta grubunun düzenli olarak psikiyatrik değerlendirmeye alınması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: This study is aimed to evaluate depression and anxiety levels and coping strategies with stress in continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD)and hemodialysis (HD) patients. Method: Study which was planned as a descriptive cross-sectional research has been made among patients who were under treatment with CAPD or HD for chronic renal failure in Cumhuriyet University Hospital in 01-31 August 2007. Questions were asked to determine the demographic profile, tobacco and alcohol use patterns and psychological status of the patients. Beck Depression Inventory and State-Trait Anxiety Inventory I-II (STAI-I, STAI- II) and Coping Strategies With Stress Inventory (COPE) were used for psychological evaluation. Results: Depression rate was 33.3% in CAPD patients and 61.3% in HD patients. Beck Depression Inventory and State-Trait Anxiety Inventory I-II (STAI-I, STAI-II) scores were 14.1&plusmn;8.4, 39.3&plusmn;4.7, 47.6&plusmn;5.1 and 19.9&plusmn;9.9, 41.0&plusmn;3.7, 49.5&plusmn;6.2 in CAPD and HD patients respectively. CAPD patients&amp;#8217; depression scores were significantly lower than HD patients&amp;#8217; (p&lt;0.05) whereas there was no significant difference between Beck Depression Inventory and State-Trait Anxiety Inventory scores (p&gt;0.05). In both groups the most frequently used coping strategy was religious coping followed by positive re-interpretation and development methods. The only significant difference between groups were in &amp;#8220;to laugh it off&amp;#8221; and &amp;#8220;not to worry about it&amp;#8221; strategies. Conclusion: Depression and anxiety appeared frequently in all dialysis patients, but depression was more frequent in HD patients. Therefore it is considered necessary for dialysis patients (CAPD and HD) to be under regular psychiatric evaluation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPsikiyatrien_US
dc.subjectNörolojik Bilimleren_US
dc.titleBir üniversite hastanesinde hemodiyaliz ve sürekli ayaktan periton diyalizi hastalarında depresyon, anksiyete düzeyleri ve stresle başa çıkma tutumlarıen_US
dc.title.alternativeDepression, anxiety levels and coping strategies with stress in continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) and hemodialysis (HD) patients in a university hospitalen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalNöropsikiyatri Arşivien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume45en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage84en_US
dc.identifier.startpage78en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record