Show simple item record

dc.contributor.authorÇağatay Arslan
dc.contributor.authorSaadettin Kılıçkap
dc.contributor.authorDidem Şener Dede
dc.contributor.authorKadir Mutlu Hayran
dc.contributor.authorMustafa Erman
dc.contributor.authorİsmail Çelik
dc.contributor.authorTezer Kutluk
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:27:23Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:27:23Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1304-2947
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJNE5ESXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2053
dc.description.abstractGiriş: Ülkemizde geriatrik popülasyon giderek artmaktadır. Çalışmada 65 yaş ve üzeri kanser hastalarında en sık görülen kanser türlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 01 Ocak 2003 ve 31 Aralık 2007 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne başvuran tüm kanser hastalarının kanser kayıt sistemindeki verileri değerlendirildi. 65 ve üstü yaşta kanser tanısı almış tüm hastalar cinsiyete ve yıllara göre kaydedildi. Her iki cinsiyet için en sık görülen 5 kanser türünün yıllara göre dağılımı incelendi. Bulgular: 65 yaş ve üzeri yaşta kanser tanısı almış 2732'si erkek, 2057'si kadın olmak üzere toplam 4789 hasta değerlendirildi. 2007 yılında tanı alan 65 yaş üstü kanser hastası sayısı, 2003 yılının yaklaşık 2 katı idi (1205 vs 641). 2003 yılında E/K oranı 1 iken, bu oran 2007 yılında 1,5 idi. 65 yaş ve üzeri kadınlarda en sık görülen kanser türü her yıl için meme kanseri idi. Diğerleri korpus uteri, over, serviks uteri ve kolorektal kanser idi. 65 yaş üzeri erkek hastalarda tüm yıllar için en sık görülen kanser türü prostat kanseri idi. Diğer kanser türleri akciğer, mesane, kolorektal ve mide idi. Sonuç: Geriatrik yaş grubunda kanser türlerinin sıklığı genç yaş grubuna benzemektedir. Ancak geriatrik erkeklerde prostat kanseri akciğer kanserinden daha sık görülmektedir.en_US
dc.description.abstractIntroduction: Elderly population is increasing in our country as in all over the world. We ai- med to investigate the frequency of the leading cancer types in patients aged 65 and older. Materials and Method: Data of cancer patients admitted to Hacettepe University Hospitals from 1st January 2003 to 31st December 2007 were evaluated through the cancer registry sys tem data base. Frequencies of the five leading cancer diagnoses were analyzed for both sexes among cancer patients aged 65 and older. Results: Total number of cancer patients aged 65 and older registered to database betwe en 2003 and 2007 was 4789 (2732 men and 2057 women). Number of geriatric cancer patients in 2007 was twice that of 2003 (1205 vs 641). Male to female ratio was 1 in 2003 and 1,5 in 2007. Most frequent cancer type in geriatric women was breast cancer for all study period fol lowed by uterine corpus, ovarian, cervix and colorectal cancers. Prostate cancer was the most fre- quent malignancy among elderly men. Other frequent cancers among men aged 65 and older were lung, bladder, colorectal and gastric cancers, respectively. Conclusion: Frequencies of the leading types were similar in both geriatric population and younger adults. However prostate cancer was more frequent than lung cancer in geriatric men.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.title65 Yaş ve üzeri popülasyonda kanser sıklığının dağılımı: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri kanser kayıt sistemi sonuçlarıen_US
dc.title.alternativeFrequency of cancer types ın patıents aged 65 and older: results from cancer regıstry database of Hacettepe Unıversıty Hospıtalsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Geriatri Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage192en_US
dc.identifier.startpage187en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record