Show simple item record

dc.contributor.authorBülent Ünver
dc.contributor.authorFüsun Erkakan
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:28:08Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:28:08Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1300-1590
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFM01qRTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2223
dc.description.abstractÇalışma kapsamında, Tödürge Gölü’nde yaşayan ve ekonomik öneme sahip olan Alburnus chalcoides’in yaş, eşey, boy ve ağırlık dağılımları, yaş-boy, yaş-ağırlık ve boy-ağırlık ilişkileri ile kondisyon faktörü gibi temel balıkçılık biyolojisi verileri elde edilmiştir. Gölden toplam 560 birey, Nisan 1997-Kasım 1997 tarihleri arasında aylık periyotlarda avlanmıştır. Yedi yaş grubunun (IVII) bulunduğu stokta eşey oranı (dişi:erkek) 1:0.25 olarak belirlenmiştir. III. yaş grubu %65.2’lik bir oranla populasyonun baskın yaş grubunu oluşturmuştur. En küçük ve en büyük çatal boy değerleri 86 mm ve 262 mm, vücut ağırlıkları 6.0 g ve 219.8 g olarak belirlenmiştir. Populasyonda ortalama çatal boy ve vücut ağırlıkları sırasıyla 102.2-252.0 mm, ve 10.13-213.45 g arasında değişmektedir. Tüm yaş gruplarında (V. yaş hariç) dişi bireylerin ortalama çatal boy değerlerinin erkeklerden yüksek olduğu saptanmıştır. En küçük av büyüklüğü 200 mm total boy olarak belirlenmiştir. Boy-ağırlık ilişkisi eşitliği tüm bireyler için W= 0.0054 L3.2690 (r2=0.90) şeklinde oluşturulmuştur. Populasyonda ortalama kondisyon 0.92 ile 1.34 arasında değişmektedir. Stoğun korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla IV yaşından büyük balıkların avlanması önerilmektedir. Bu doğrultuda avlanabilir stok miktarı populasyonun yaklaşık %14’lük kısmını oluşturmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn present study, the different fishery biology data including sex composition, age, length and weight distributions, age-length, ageweight and length-weight relationships, condition factor of Danube bleak, Alburnus chalcoides, which has the economical value and inhabiting Tödürge Lake, were investigated. A total of 560 samples were captured with monthly periods between April-November 1997. Sex ratio (male-female) of population which consisting of seven age classes (I-VII) was calculated as 1:0.25. Dominant age group in the population was III with 65.2%. Minimum and maximum fork length and body weight values were ranged between 86 mm and 262 mm, 6.0 g and 219.8 g, respectively. Mean fork length changed between 102.2 and 252.0 mm, and body weight was between 10.13 and 213.45 g. Mean fork length of females was longer than length of males in all age groups (except for V age). The smallest prey size was determined as 200 mm (total length). Length-weight equation was W= 0.0054 L3.2690 for all individuals (r2=0.90). Mean condition factor in the population changed between 0.92 and 1.34. It is considered that the fish over IV age should be catched in order to sustain and protect the population. In this context, amount of the fishable stock was constituted 14% portion of the population.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZoolojien_US
dc.subjectBalıkçılıken_US
dc.titleTödürge Gölü’ndeki (Sivas) Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772)’in populasyon yapısı ve büyüme özelliklerien_US
dc.title.alternativePopulation structure and growth properties of Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) from Tödürge Lakeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSu Ürünleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.endpage266en_US
dc.identifier.startpage261en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record