Show simple item record

dc.contributor.authorİsmail Önder Uysal
dc.contributor.authorSalim Yüce
dc.contributor.authorMehmet Akif Eryılmaz
dc.contributor.authorCahit Polat
dc.contributor.authorSuphi Müderis
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:28:23Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:28:23Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1304-3900
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFMk1qTTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2272
dc.description.abstractAmaç: Çalışmada topikal intranazal kortikosteroidlerin nazal mukoza üzeride yaptıkları histopatolojik değişiklikler araştırıldı. Gereç ve yöntem: Çalışmaya 36 adet sağlıklı rat alındı. 12 ratın burnuna budesonid (BUD) 5mcg/kg/gün, 12 adedine mometazon furoat (MF) 5mcg/kg/gün damla, 12 adedine ise kontrol grubu olarak serum fizyolojik uygulandı. Her 3 gruptaki ratların yarısı 2 haftalık, diğer yarısı 4 haftalık peryot sonunda nazal mukozalarından mikroskopik kesitler hazırlandı. Bütün kesitler ışık mikroskopi ile mukozal ödemin şiddeti, epitel hücrelerinde silia kaybının derecesi, intraepitelyal gland proliferasyon miktarı, goblet hücre miktarı, inflamatuar hücre infiltrasyonunun şiddeti, epitelyal kalınlık ve fibrozis yönünden histopatolojik olarak incelendi. Bulgular: İkinci hafta sonunda ratların nazal septal mukozaları hafif, orta, şiddetli silier kayıp, epitelyal kalınlıkta artma, mukozal ödem, intraepitelyal gland artışı ve goblet hücre artışı yönünden BUD, MF ve kontrol grubu karşılaştırıldığında histopatolojik farklılık saptanmamıştır. İnflamatuar hücre infiltrasyonu yönünden ise MF grubunda BUD ve kontrol grubuna göre artış gözlendi. BUD grubunda fibrozis yönünden artış görülmüştür. Dördüncü haftada parametreler yönünden BUD, MF ve kontrol grubu değerleri karşılaştırıldığında farklılık önemsiz bulunmuştur. İkinci ve 4. hafta da BUD’e ait parametreler yönünden karşılaştırma yapıldığında BUD’i alan ratların inflamatuar hücre infiltrasyonu skalasında artış olmuştur, diğer parametler yönünden fark bulunamamıştır. İkinci ve 4. hafta ki MF’ın ve kontrol grupları karşılaştırılması sonucunda bütün parametreler yönünden fark bulunamamıştır. Sonuç: Bu çalışma sonunda budesonid ve mometazon furoatın kullanım süresine bağlı olarak nazal mukozada harabiyete, atrofiye veya anlamlı herhangi bir histopatolojik değişikliğe neden olmadığı sonuçlarına varıldı.en_US
dc.description.abstractObjectives: We investigated the histopathologic effects of the intranasal topical corticosteroid treatment on the nasal mucosa of the rats. Material and Methods: The study was carried out on 36 healty rats. We treated 12 of the rats with budesonid (BUD) 5mcg/kg/day, 12 with mometazon furoat (MF) 5mcg/kg/day, and the last 12 rats, the control group, with serum physiologic solution. Nasal mucosal histopathologic samples was prepaired in 2 and 4 weeks periods from all the 3 groups. All histopathologic preparations were examined under light microscope for the following parameters: the degree of mucosal edema, loss of the silia on the epithelial surface, intraepithelial gland proliferation, goblet cell formation, the degree of inflamatory cell infiltration, the thickness of the epithelium and fibrosis formation. Results: There was no histopathologically significant difference between the BUD, MF and control groups of the nasal septal mucosa of the rats at the end of the second week, such as mild, moderate and severe siliary loss, increase in the epithelial thickness, mucosal edema, increase of the intraepithelial glands and goblet cells. But inflamatory cell increase was significant at MF group and fibrosis was significant at BUD group. The parameters compared at the end of the fourth week were not significantly different between the groups. When we compared the parameters within the BUD group at the end of the second and fourth weeks, only inflamatory cell infiltration was different but the other parameters were not. Within the MF group and the control group nothing was changed between the two weeks period and four weeks period of treatment. Conclusion: As a result we determined in this study that budesonid and mometezon furoat did not cause histopathologically significant nasal mucosal destruction or atrophy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleTopikal nazal kortikosteroidlerin rat nazal respiratuar mukozası üzerindeki histopatolojik etkilerien_US
dc.title.alternativeThe histopathologic effects of topical intranasal corticosteroids on respiratory nasal mucosa of the ratsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTıp Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage150en_US
dc.identifier.startpage145en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record