Show simple item record

dc.contributor.authorM. Selami Yıldız
dc.contributor.authorYalçın Karagöz
dc.contributor.authorMuammer Mesci
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:29:08Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:29:08Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1300-4646
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRBNE5UTXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2397
dc.description.abstractPerformans değerlendirme teknikleri, işletmelerin amaçlarına ve hedeflerine ne ölçüde ulaştıklarını gösteren, işletme süreçlerinin kontrolünde ve geliştirilmesinde kullanılan sistemlerdir. Günümüz işletmelerinde performans değerlendirme amacıyla kullanılan tekniklerden biri de “Balanced Scorecard”tır. Balanced Scorecard, işletmelerin amaç ve hedeflerine ne ölçüde ulaşabildiklerini kontrol etmede kullanılan bir araçtır. Bu çalışmanın amacı; Küçük ve Orta Ölçekli sanayi işletmelerinin Balanced Scorecard’ın boyutlarına katılım düzeylerini belirlemektir. Ayrıca çalışmada, araştırmaya konu olan işletmelerin özellikleri ile Balanced Scorecard’ın boyutlarına ilişkin yargılara katılımları arasında bir farklılık olup olmadığını incelemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemine dayanmakta olup, Düzce ilinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli sanayi işletmeleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri tamsayım örneklem yöntemi ve anket tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 16 programı ile analiz edilmiştir. Balanced Scoredard’ın boyutları arasındaki farklılıklar incelenirken, iki gruplu karşılaştırmalar için Mann- Whitney U testi, ikiden fazla gruplu karşılaştırmalar için Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Balanced Scorecard’ın Küçük ve Orta Ölçekli sanayi işletmelerinde performans değerlendirme ve süreç yönetim aracı olarak uygulanabileceği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractPerformance Evaluation Techniques are techniques that indicate to what extent enterprises have reached their goals and targets. Today, one of the techniques used in performance evaluation is “Balanced Scorecard”. It is a means that checks to what extent the aims and targets determined by enterprises have realized. The aim of this study is to determine the enterprises’ agreement levels to the dimensions of Balanced Scorecard in Small and Medium sized (SME) industrial Enterprises. The study also aims to establish whether there is any difference between the traits of enterprises and the agreement levels to the statements on the dimensions of Balanced Scorcard. The research is based on quantitative research methods. The data of the research were collected by using survey technique and analyzed with SPSS 16 program. Mann- Whitney U Test was used for two-group comparisons while Kruskal-Wallis was used for the comparisons including more than two groups to examine the difference between the dimensions of Balanced Scorecard. The study has revealed that the enterprises agree to the statements on the dimensions of Balanced Scorcard and that Balanced Scorcard can be applied as a means of performance evaluation and process menagement in Small and Medium Sized industrial Enterpirises.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titlePerformans değerlendirme ve süreç yönetim aracı balanced scorecard'ın boyutlarına katılım düzeyi: Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinde bir araştırmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage22en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record