Show simple item record

dc.contributor.authorİlyas Dökmetaş
dc.contributor.authorÖzlem Yönem
dc.contributor.authorSebila Dökmetaş
dc.contributor.authorLevent Özdemir
dc.contributor.authorFatih Kılıçlı
dc.contributor.authorAynur Engin
dc.contributor.authorİbrahim Büyükhan
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:32:52Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:32:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-5422
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJeE9EWTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2659
dc.description.abstractGiriş ve Amaç: Kırım Kongo kanamalı ateşi ölümcül hemorajik bir sendro- ma neden olabilir. Bu çalışmada Helicobacter pylori varlığının Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının şiddeti ya da kanama üzerine etkisinin olup olma- dığını araştırdık. Gereç ve Yöntem: Kırım Kongo kanamalı ateşi nedeniyle Nisan 2009-Temmuz 2009 arası hospitalize edilen kırk iki dispeptik hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar fekal Helicobacter pylori antijeni pozitifliği durumuna göre iki gruba ayrıldı. Her iki grupta Kırım Kongo kanamalı ate- şi'nin klinik ve labaratuvar olarak şiddet kriterleri değerlendirildi. Bulgular: Klinik ve laboratuvar kriterleri açısından iki grup arasında Kırım Kongo ka- namalı ateşi hastalık şiddeti açısından farklılık saptanmadı. Sonuç: Bu çalış- ma Helicobacter pylori'nin Kırım Kongo kanamalı ateşi'nin şiddeti üzerine etkisini araştıran ilk çalışma olması ve hem Helicobacter pylori hem de Kırım Kongo kanamalı ateşi'nin endemik olduğu bir bölgeden yapılması nedeniyle önemlidir. Ancak Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalarında rutin Helicobac- ter pylori taranması ve eradikasyonunun önerilebilmesi için daha geniş vaka sayılı çalışmalara ihtiyaç vardır.en_US
dc.description.abstractBackground and Aims: Crimean Congo hemorrhagic fever can cause a fa- tal hemorrhagic syndrome. We aimed to investigate whether the presence of Helicobacter pylori increases the bleeding or severity of Crimean Congo hemorrhagic fever. Materials and Methods: Forty-two patients with Crime- an Congo hemorrhagic fever who had dyspepsia and were hospitalized be- tween April 2009 and July 2009 were included in the study. The patients were divided into two groups according to their fecal Helicobacter pylori an- tigen positivity. Clinical and laboratory severity criteria for Crimean Congo hemorrhagic fever were investigated in both groups. Results: We could not find any difference between the two groups with regard to severity as de- fined by clinical and laboratory criteria. Conclusion: This is the first study in the literature investigating the role of Helicobacter pylori in the severity of Crimean Congo hemorrhagic fever from a country in which both Crimean Congo hemorrhagic fever and Helicobacter pylori are endemic. Further stud- ies including a larger number of Crimean Congo hemorrhagic fever patients are necessary to recommend Helicobacter pylori screening and eradication in Crimean Congo hemorrhagic fever.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGastroenteroloji ve Hepatolojien_US
dc.titleEffect of H. pylori presence on the severity of Crimean Congo hemorrhagic feveren_US
dc.title.alternativeKırım Kongo kanamalı ateşine H. pylori varlığının etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEndoskopien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume22en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage13en_US
dc.identifier.startpage11en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record