Show simple item record

dc.contributor.authorAyşegül Yılmazer
dc.contributor.authorSelçuk Beşir Demir
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:33:01Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:33:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZMU5UazRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2710
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları üzerinde etkili olan değişkenleri belirlemenin yanı sıra öğrencilerin öğretmenlerine karşı olan tutumlarının, sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu; Sivas il merkezinde bulunan ortaokul kurumlarının altıncı ve yedinci sınıflarında öğrenim gören 479 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin 250'si altıncı sınıfta, 237'si yedinci sınıfta öğrenim görmektedir. Öğrencilerin; sosyal bilgiler dersine karşı tutumlarının, sınıfa, yaşa, cinsiyete, kitap okuma sıklıklarına, annelerinin ve babalarının eğitim seviyelerine, bilgisayarlarının, çalışma odalarının olup olmamasına ve öğrencinin bir yıl önceki karne notuna göre başarısınınfarklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, Demir ve Akengin (2010) tarafından geliştirilen sosyal bilgiler tutum ölçeği ve on beş sorudan oluşan kişisel bilgi formu uygulanarak veriler toplanmıştır. Veri toplama araçlarının uygulanmasından sonra, elde edilen veriler, PASW18 paket programı kullanılarak bilgisayar ortamında istatistiksel işleme tabi tutulmuş; bu bağlamda veriler üzerinde betimsel istatistikler, t-testi ve tek yönlü varyans analizleri yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerin derse yönelik ve öğretmene yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Pearson Momentler çarpımı korelasyon istatistikleri kullanılmıştır. Yapılan analizlerle öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ve sosyal bilgiler öğretmenine yönelik tutumları farklı değişkenler açısından değerlendirilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin derse ve sosyal bilgiler öğretmenlerine karşı tutumları ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştiren_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the relationship between learners’ academic achievement and their attitudes towards social studies lesson and the teacher and to identify variables that are influential in secondary school students’ attitudes towards social studies lesson. The study sample was composed of 479 students studying in the sixth (N=250) and seventh grades (N=237) at secondary school in the provincial area of Sivas. The researchers sought to identify whether the students’ attitudes towards social studies lesson vary with respect to grade levels, age, gender, frequency of reading, parents’ educational background, monthly income, whether they are privately tutored, whether they have a private room and a computer, and the students’ previous grades for this lesson.. In this study, the data were collected using the Social Studies Attitude Scale, developed by Demir & Akengin (2010), and the personal information form that consisted of fifteen items. After the data collection tools were administered, the data obtained were analyzed using PASW 18 using descriptive statistics, ttest and one-way ANOVA. In addition,correlation was used to determine the relationship between the students’ academic achievement and their attitudes towards the lesson, the teacher. The students’ attitudes towards the social studies lesson and the teacher were analyzed with respect to different variables. As a result, it was found that there was a significant correlation between the students’ academic achievement and their attitudes towards the lesson and the social studies teacheren_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİNE KARŞI TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİen_US
dc.title.alternativeAN INVESTIGATION INTO THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNERS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT AND THEIR ATTITUDES TOWARDS SOCIAL STUDIES LESSON AND THE TEACHERen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage1718en_US
dc.identifier.startpage1705en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record