Show simple item record

dc.contributor.authorBülent Uygungelen
dc.contributor.authorSerhat İçağasıoğlu
dc.contributor.authorFettah Acıbucu
dc.contributor.authorFatih Kılıçlı
dc.contributor.authorAli Uğur Uslu
dc.contributor.authorİbrahim Gül
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:33:12Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:33:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1305-0028
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjMk1qTXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2771
dc.description.abstractAmaç. Hipertansiyon aterosklerozun majör risk faktörlerindendir. Adiponektin başlıca beyaz adipoz dokudan sentez edilmekte ve endotelyal hücreler ve makrofajlar üzerinde antiaterojenik ve antiinflamatuar etkileri olduğu bilinmektedir. Yöntem. Çalışmaya 48’i hipertansif 32 tanesi normotansif 80 birey alındı. Gruplar kendi arasında obez ve nonobez olarak ayrıldı. Bulgular. Hasta grubunun kontrol grubuna göre sistolik kanbasıncı, diastolik kanbasıncı, açlık kan şekeri, total kolesterol, trigliserit, low density lipoprotein-C, hs-CRP ve mikroalbuminüri değerleri istatistiksel olarak anlamlı yüksek, high density lipoprotein-C değerleri ise anlamlı düşük bulundu (p<0,05). Grupların adiponektin düzeyleri karşılaştırıldığında; hasta grubunda 8,66±2,75 µg/mL, kontrol grubunda 15,01±3,99 µg/mL olarak bulundu. Aradaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,05). Adiponektin seviyesi ile aterosklerotik risk faktörleri arasında negatif yönlü bir korelasyon bulundu. Sonuç. Sonuç olarak adiponektin düzeyi hipertansif grupta kontrole göre daha düşüktü ve ateroskleroz risk faktörleri ile aralarında anlamlı ilişki vardı. Adiponektin düzeyinin düşük olması ateroskleroz gelişimi için önemli bir risk oluşturmaktadır.en_US
dc.description.abstractAim. Hypertension is one of the major risk factors for atherosclerosis. Adiponectin is mainly synthesized by white adipose tissue; it is known to have anti-atherogenic and anti-inflammatory effects on endothelial cells and macrophages. Methods. A total of 80 individuals including 48 hypertensive and 32 normotensive individuals were included in the study. Groups were separated as obese and non-obese. Results. It was found out that the patient group had statistically higher systolic blood pressure, diastolic blood pressure, fasting plasma glucose, total cholesterol, triglyceride, low density lipoprotein, high sensitive C reactive protein and microalbuminuria values than the control group while high density lipoprotein values were significantly lower (p&lt;0.05). When adiponectin levels of the groups were compared, the patient group had an adiponectin level of 8.66&plusmn;2.75 &micro;g/mL and the control group had an adiponectin level of 15.01&plusmn;3.99 &micro;g/mL. There was a statistically significant difference between two groups (p&lt;0.05). There was a negative correlation between adiponectin level and atherosclerotic risk factors. Conclusion. Adiponectin level was lower in hypertensive group when compared to the control group; there was also a significant association between adiponectin and atherosclerotic risk factors. A low adiponectin level constitutes an important risk for development of atherosclerosis.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleSerum adiponectin level in hypertensive patients and its association with atherosclerotic risk factorsen_US
dc.title.alternativeHip ertansif hastalarda serum adip onektin düzeyi ve ateroskleroz risk f aktörleri ile ilişkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Tıp Dergisi (ELEKTRONİK)en_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume35en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage214en_US
dc.identifier.startpage206en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record