Show simple item record

dc.contributor.authorAyşe Payas
dc.contributor.authorKenan Kaygusuz
dc.contributor.authorCevdet Düger
dc.contributor.authorAhmet Cemil İşbir
dc.contributor.authorİclal Kol Özdemir
dc.contributor.authorSinan Gürsoy
dc.contributor.authorCaner Mimaroğlu
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:33:54Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:33:54Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1304-0871
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRZNU9ETXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/2946
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada kardiyovasküler işlev bozukluğu olan ancak kalp cerrahisi geçirmemiş elektif açık kolesistektomi ameliyatı planlanan, desfluran genel anestezisi uygulanan hastalarda, bispektral indeks ve nöromüsküler blok monitörizasyonunun anestezi derinliği ve derlenme üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. Yöntemler: Hastaların ve etik kurulun onayı alındıktan sonra, 30-65 yaş arası, ASA II-III, açık kolesistektomi girişimi geçirecek 100 hasta 2 gruba ayrıldı. Tüm hastaların indüksiyonu standart olarak uygulandı ve anestezi idameleri %4-6 desfluran ile yapıldı. Grup I’de, anestezist BIS’i bilmeksizin, desfluranın end tidal volatil ajan konsantrasyonu (ETVAK) hemodinamik değişikliklere göre titre edildi. Grup II’de desfluran ETVAK’ı BIS 50-60 arasında tutacak şekilde titre edildi. Hemodinamik veriler, BIS değerleri, end tidal volatil ajan konsantrasyonu (ETVAK) verileri indüksiyon sonrası, entübasyon sonrası, cerrahi insizyon sonrası 1. dk, 5. dk ve her 15 dk aralıklarla kaydedildi. Hastalara TOF monitörizasyonu uygulandı. Girişim sonunda ekstübasyon zamanı ve Aldrete skoru ?9 olana kadar ge- çen süre kaydedildi. Ek olarak nöromüsküler ajan dozları ve narkotik ajan dozları kaydedildi. Bulgular: Grup I BIS değerleri indüksiyon öncesi ve indüksiyon sonrası hariç tüm zamanlarda daha düşük bulundu (p<0,05). Tüm zamanlardaki ETVAK değerleri Grup II’de daha düşüktü (p<0,05). Sonuç: Desfluran anestezisi uygulanan kalp hastalarında BİS monitörizasyonuna göre ayarlanan volatil ajan dozunun standart tekniğe göre ayarlanan volatil ajan dozundan daha düşük olduğu, ancak bunun ekstübasyon zamanı, derlenme ve TOF monitörizasyonuna bağlı nöromüsküler bloker ajan ihtiyacını etkilemediğini düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractObjective: In this study we aimed to investigate the effects of bispectral ndex (BIS) and neuromuscular block monitoring on anaesthesia depth and recovery on cardiac patients, whom were scheduled to undergo open cholecystectomy operation under desflurane anaesthesia. Methods: After the approval of the Ethics Committee and consent of the patients, cases were divided into two groups. All patients received standard nduction drugs, and 4-6% desflurane was used for maintenance of anaeshesia. In Group I, the anaesthesiologist was blind to BIS, and end-tidal volatile agent concentration (ETVAC) of desflurane was titrated according o the patients’ haemodynamic changes. In Group II, ETVAC of desflurane was titrated to maintain BIS at 50-60. The haemodynamic data, BIS values, end-tidal volatile agent concentration (ETVAC) and train of four (TOF) values were recorded at pre-induction, post-induction, post-intu- bation, 1st and 5th minutes after surgical incision and then every 15 min. At the end of the operation, extubation time and time to reach aldrete ecovery score &amp;#8805;9 were recorded in each groups. Additionally, neuromuscular agent and narcotic agent doses were recorded. Results: The BIS values were lower for Group I in all times, except preand post-induction times (p&lt;0.05). ETVAC values of all times were lower or Group II (p&lt;0.05). Conclusion: The requirement of volatile agent which was given according o BIS monitoring was lower than in the standard technique, but it is considered not to affect the early extubation, recovery and neuromuscular agent requirement dependent on TOF monitoring.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleDesfluran anestezisi uygulanan kalp hastalarında bispektral indeks ve nöromüsküler blok monitörizasyonunun anestezi derinliği ve derlenme üzerine etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effects of bispectral ındex and neuromuscular block monitoring on depth of anaesthesia and recovery in the cardiac patients under desflurane anaesthesiaen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Anestezi ve Reanimasyon Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume41en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.endpage215en_US
dc.identifier.startpage211en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record