Show simple item record

dc.contributor.authorZeliha Ödemiş Beşikçi
dc.contributor.authorTijen Temiz Kaya
dc.contributor.authorEzgi Balcı
dc.contributor.authorMesut Parlak
dc.contributor.authorAhmet Altun
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:34:17Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:34:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1305-0028
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjMU56QTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/3025
dc.description.abstractAmaç. Bu çalışmanın amacı klinik tedavide sık olarak kullanılan statinlerden mevastatinin anjiogenez inhibisyonu üzerine etkilerini döllenmiş tavuk yumurtaları üzerinde, koryoallantoik membran modelini (CAM modeli) kullanarak kıyaslamaktır. Yöntem. Çalışmada Ross 308 cinsi döllenmiş tavuk yumurtaları kullanıldı. Döllenmiş tavuk yumurtaları 37,5°C?de %80 rölatif nemli ortamda horizontal pozisyonda inkübe edildi. Kuluçkanın beşinci gününde yumurtanın künt tarafından enjektör yardımıyla 5 mL albumin alındı ve yumurtanın diğer ucundan 2-3 cm çapında kabuk kesilerek çıkarıldı. Kabuktaki bu açıklık laboratuvar filmi ile kapatıldı ve koryoallantoik membran modeli yaklaşık 2 cm çapa ulaşana kadar 72 saat daha inkübe edildi. Her bir yumurtaya koryoallantoik membran üzerine etken madde içeren bir pellet yerleştirildi. İlaç uygulamasından (bevacizumab, simvastatin ve mevastatin; 10-4 M, 10-5 M ve 10-6 M konsantrasyon) sonra yumurtalar 24 saat daha inkübe edildi. Stereoskopik mikroskop altında Bürgermeister ve arkadaşlarının skorlama sistemi kullanılarak pellet uygulama bölgesindeki damar yapısı değerlendirildi. Bulgular. Çalışmamızda negatif kontrol olarak ilaç içermeyen agar diskler kullanıldı. Negatif kontrol yumurtalarının hiç birinde anjiogenez engellenmedi ve anti-anjiogenik etki puanı “0” olarak bulundu. Pozitif kontrol olarak antianjiogenik etkinliği kanıtlanmış bevacizumab kullanıldı. Bevacizumab?ın 10-4 M,10-5 M ve 10-6 M konsantrasyonlarında antianjiogenetik skor değerleri sırasıyla 1,58 , 1,55 ve 1,00 olarak bulundu. Simvastatinin ve mevastatinin 10-4 M, 10-5 M ve 10-6 M konsantrasyonları için ortalama antianjiyogenik skor değerleri sırası ile 0,93 , 0,66 , 0,53 ve 1,0, 0,80 ve 0,66 olarak bulundu. Hem simvastatinin hem de mevastatinin her üç konsantrasyonunun da anti anjiogenik etkiye sahip olduğu saptandı. Bu iki ilacın 10-4 M konsantrasyonlarının meydana getirmiş olduğu anti anjiogenik etki gücü arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Ancak azalan konsantrasyonlar birbirleri ile karşılaştırıldığında mevastatinin 10-5 M ve 10-6 M konsantrasyonlarda simvastatine göre daha anlamlı bir anti anjiogenik etki meydana getirdiği saptandı. Sonuç. Sonuç olarak simvastatin ve mevastatin CAM modelinde antiantiogenik etkinlik gösteren statinlerdir. Bu iki statin lipid düşürücü etkileri yanında, anjiogenez inhibisyonu yaparak; plak içi antianjiogenik etkiyle, plak rüptürü ve buna bağlı ciddi komplikasyonlardan da korunma sağlayabilir.en_US
dc.description.abstractAim. The purpose of this study is to compare the effects of Simvastatin and Mevastatin, commonly used statins in clinic practice, on angiogenesis in chorioallontioc membrane models by using fertilized chicken eggs. Methods. In this study, Ross 308, fertilized chicken eggs were used. The fertilized chicken eggs were incubated in horizontal position with environmental conditions of 37.5 °C temperature and 80% relative humidity. On the fifth day of the incubation period, 5 ml of albumen was taken through the eggshell with a syringe and a shell piece of 2-3 cm in diameter was removed from the contrary side of the eggs. The windows on the egg shells were sealed with gelatin and thereafter, the eggs were incubated for 72 more hours to have chorioallontioc membrane models reaching 2 cm in diameter. The pellets containing active substrate were placed on the chorioallantoic membrane of each egg. After drug administration (bevacizumab, Simvastatin and Mevastatin; 10-4 M, 10-5 M ve 10-6 M concentration), the eggs were incubated for 24 hours again. Under a stereoscopic microscope, vascular structure around the pellets was evaluated using a scoring system of Bürgermeister et al. Results. Drug-free agar discs were used as negative control in our study. Angiogenesis was not inhibited in any negative control eggs and anti-angiogenic effect score was found as “0”.Bevacizumab was used as positive control. In 10-4 M, 10-5 M and 10-6 M concentrations, antiangiogenic score of Bevacizumab were found 1,58, 1,55 and 1,00, respectively. For 10-4 M, 10-5 M and 10-6 M concentrations of Simvastatin and Mevastatin, antiangiogenic scores were found as 0.93, 0.66, 0.53 and 1.0, 0.80, 0.66, respectively. Both Mevastatin and Simvastatin were found to have antiangiogenic effects in each three concentrations. There wasn‟t a significant difference between antiangiogenic effects of these two drugs in 10-4 M. But when lower concentrations were compared it is found that Mevastatin had significantly higher antiangiogenic effect than Simvastatin at 10-5 M and 10-6 M concentrations. Conclusion. In conclusion, Simvastatin and Mevastatin are statins which shows antiangiogenic effect in chorioallontioc membrane models. Besides they can the lipid-lowing effects of statins they can also provide. Protection against plaque rupture related serious complication by the intraplaque antiangiogenesis effecten_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleSimvastatin ve mevastatin’in anjiogenez inhibisyonu üzerine etkilerinin koryoallantoik membran modelinde araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigating the effects of simvastatin and mevastatin on angiogenesis in chorioallantoic membrane modelen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Tıp Dergisi (ELEKTRONİK)en_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume34en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage172en_US
dc.identifier.startpage164en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record