Show simple item record

dc.contributor.authorAlpaslan Coşkun
dc.contributor.authorHasan Güzelbekteş
dc.contributor.authorÖzlem Ekici Derinbay
dc.contributor.authorUğur Aydoğdu
dc.contributor.authorİsmail Şen
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:34:33Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:34:33Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1300-6045
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRNd016RTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/3074
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Anaplasma marginale ile doğal enfekte sığırlarda haptoglobin ve serum amyloid-A konsantrasyonlarında meydana gelen değişimleri belirleyerek akut faz cevabı değerlendirmektir. Çalışmanın ikinci amacı ise anaplazmozisli ineklerde gözlenen klinik, hematolojik ve biyokimyasal değişimleri belirlemektir. Araştırmaya anaplasmosis tanısı konulmuş 40 sütçü inek ve sağlıklı 10 sütçü inek dahil edildi. Çalışmada akut faz proteinlerin ölçümü, hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin analizleri yapıldı. Enfekte gruptaki ineklerin serum haptoglobin ve serum amyloid-A konsantrasyonları kontrol grubundaki sığırlardan önemli ölçüde yüksek bulundu. Anaplasma marginale ile enfekte olan gruptaki tüm hayvanlar da anaplazmozisin klinik semptomları tespit edildi. Enfekte ineklerdeki serum aspartat aminotransferaz, alkalen fosfataz, kreatinin ve bilirubin konsatrasyonları kontrol grubuna göre önemli oranda yüksek tespit edilirken eritrosit sayısı, hematokrit değeri ve hemoglobin konsantrasyonu ise önemli oranda düşük olarak belirlendi. Sonuç olarak, anaplasmosisli sığırlarda, hematojik ve biyokimyasal değişiklikler aneminin ve doku hasarının bir göstergesi olabilir. Anaplasma marginale ile enfekte sığırlarda gelişen akut faz cevabın değerlendirilmesinde serum haptoglobin ve serum amyloid-A konsantrasyonları kullanılabilir.en_US
dc.description.abstractThe aim of the study was to evaluate acute phase response via Haptoglobin and serum amyloid-A concentrations in dairy cows naturally infected with Anaplasma marginale. The second aim of the study was to determine the changes in clinical, hematological and biochemical parameters in dairy cows naturally infected Anaplasma marginale. A total of 40 dairy cattle suffering from bovine anaplasmosis were included to the study from a dairy cattle herd. A total of 10 healthy dairy cattle were selected for control group. Analysis of acute phase proteins, hematologic analysis and biochemical analysis was performed in this study. Serum haptoglobin and serum amyloid-A concentrations significantly increased in cattle infected with Anaplasma marginale compared to healthy cattle. All cattle in infected group demonstrated clinical signs of anaplasmosis. Significantly decreased red blood cell count, packed cell volume, and hemoglobin concentration were observed in infected cattle compared to the control group. Serum aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase, creatinine and bilirubin concentrations were significantly increased in infected cattle compared with the control group. In conclusion, the changes of biochemical and hematological parameters may be indicate of anemia and tissue damage in cattle with anaplasmosis. Serum haptoglobin and serum amyloid-A concentrations could be usefull in evaluate of acute phase response in cattle infected with Anaplasma marginale.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVeterinerliken_US
dc.titleAcute phase proteins, clinical, hematological and biochemical parameters in dairy cows naturally ınfected with anaplasma marginaleen_US
dc.title.alternativeAnaplasma marginale ile doğal enfekte sütçü ineklerde akut faz proteinler ile klinik, hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.endpage502en_US
dc.identifier.startpage497en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record