Show simple item record

dc.contributor.authorHasan Gürbüz
dc.contributor.authorİclal Özdemir Kol
dc.contributor.authorOnur Avcı
dc.contributor.authorAhmet Cemil İşbir
dc.contributor.authorKenan Kaygusuz
dc.contributor.authorSinan Gürsoy
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:37:14Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:37:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1306-7656
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprME16azVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/3273
dc.description.abstractManyetik rezonans görüntüleme (MRG) yarı kapalı bir ortam olması, işlemin uzun sürmesi, ekipmanların çıkardığı gürültü ve tam hareketsizlik gerektirmesi nedeni ile özellikle çocuklar ile bazı adö- lesan ve erişkinlerde işlem sırasında anestezi uygulamalarını gerektirmektedir. Gereç ve Yöntemler: Ça- lışmada yerel etik kurul izni alındıktan sonra, 2006-2012 yılları arasında tanısal amaçlı MRG işlemi için sedasyon uygulaması yapılan 1.008 hastanın anestezi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalara yaş ve cinsiyetine göre ne tür anestezi işlemi uygulandığı ve işlem sırasında hastalarda ne tür isten- meyen etkilerin oluştuğu araştırıldı. Bulgular: Retrospektif olarak yapılan çalışmamızdaki hastalar in- celendiğinde; hastaların yaş, cinsiyet, Amerikan Anestezistler Derneği ve mallampati gruplamasına göre komplikasyon durumu açısından anlamlı bir fark bulunamadı (p>0,05). Anestezi sonrasında has- taların kalp hızı ve oksijen satürasyon değerlerinde işlem öncesine göre anlamlı artış olduğu saptandı (p<0,05). Oksijen satürasyonunun artma sebebi; hastaya uygulanmış olan oksijenden kaynaklanmakta idi. Hastaların %23,1'inde hava yolu kontrolü maske/kanülle sağlanırken, kalan %76,9'unda laringeal maskeye ihtiyaç duyuldu. Hava yolu kontrolü için laringeal maske kullanılanlarda sedasyon sonrası geç derlenme daha çok görüldü (p<0,05). Hastaların 826 (%81,9)’sında komplikasyon oluşmadığı, 97 (%9,6)’sinde bulantı-kusma, 60 (%6,0)’ında geç derlenme, 17 (%1,7)’sinde desatürasyon, 8 (%0,8)’inde bradikardi gözlenmiş olduğu belirlendi. Çalışmada hastalara verilen sedatif ajanlara bağlı komplikas- yon durumu incelendiğinde; propofol kullanılan hastalarda daha az oranda bulantı-kusma gözlenmiş olduğu bulundu (p<0,05). Sonuç: Sedasyon şartlarının güç olduğu MRG’sinin önemsiz yan etkilerle gü- venli bir şekilde tamamlanabilmesi için, işlem öncesinde hastaların anestezi açısından değerlendirile- rek uygun anestezi yöntemleri seçilmeli, MRG uyumlu anestezi makinası ve monitörleri kullanılmalıdır. Ayrıca MRG için anestezi uygulamalarının ilaçların etki ve yan etki profilini iyi bilen deneyimli bir ekip tarafından yapılması gerektiği kanaatindeyiz.en_US
dc.description.abstractObjective: Because it is a semi-enclosed environment, the process takes a long time, the noises from equipments and requires complete immobility the magnetic resonance imaging (MRI) requires some anesthesia during the procedure in adolescents and adults, especially with children. Material and Methods: Following the approval of the local ethics committee, anesthesia records were reviewed retrospectively of 1.008 patients whom underwent diagnostic MRI procedure and required sedation between the years 2006- 2012. What type of anesthesia is applied for the patients’ according to their age and gender and what kind of adverse effects occured during the process were examined. Results: When patients complication status were analysied retrospective according to their age, gender, American Society of Anesthesiologists and mallampati, there was no significant difference (p>0.05). Following the procedure, patients' heart rate and oxygen saturation levels were significantly increased when compared with before the procedure (p<0.05). When for 23.1% of the patients, airway control ensured with mask/cannula, the other 76.9% needed la- ryngeal mask. Late recovery after sedation was higher while implementation of the laryngeal mask for the airway control (p<0.05). When the distribution of complications in patients were analyzed: 826 (81,9%) no complications, 97 (9,6%) nausea and vomiting, 60 (6,0%) late recovery, 17 (1,7%) desaturation, 8 (0,8%) bradycardia were identified in patients. Late recovery was higher in patients with longer duration of action in this study. When complications related to a given sedative agents were analysied, nausea and vomiting was observed lesser extent in patients who used propofol (p<0.05). Conclusion : Before the procedure, pa- tients should be evaluated in terms of anesthesia and appropriate anesthesia methods should be selected for each patient and MRI-compatible anesthesia machine and monitors should be used to complete MRI safely with negligible side effects. Also anesthesia for MRI applications is necessary to be done by an experienced team who has good knowledge for drugs effects and side-effect profile.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPeriferal Damar Hastalıklarıen_US
dc.subjectKalp ve Kalp Damar Sistemien_US
dc.titleManyetik Rezonans Görüntülemede Anestezi Uygulamalarımızın Retrospektif İncelenmesien_US
dc.title.alternativeRestrospective Analysis of Anesthesia Applications with Magnetic Resonance Imagingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Klinikleri Cardiovascular Sciencesen_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage28en_US
dc.identifier.startpage21en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record