Show simple item record

dc.contributor.authorSayiter Yıldız
dc.contributor.authorCan Bülent Karakuş
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:37:16Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:37:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2147-4575
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpreE56QXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/3292
dc.description.abstractGöl ve barajlara gelen ve buradan çıkan kirletici yüklerin oluşturacağı etki, uzun bir zaman dilimi içinde ortaya çıkmaktadır. Su ortamlarında kirlenmeyi belirleyen belli başlı kriterler fizikokimyasal ve biyolojik faktörlerdir. Bir suda yaşayan canlıların biyolojik çeşitlilik, besin zinciri, su kalitesi ve suyun biyolojik yönden temizlenmesi gibi faktörler açısından büyük bir önemi vardır. Son yıllarda baraj göllerinin fiziko-kimyasal özelliklerinin incelendiği çalışmalar artış göstermiştir. Bu çalışmada; Sivas kentinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül Barajı’nın 12 farklı noktasında her 5 m’de bir numune alınmıştır. Bu numunelerde sıcaklık, EC (Elektriksel iletkenlik), çözünmüş oksijen (Ç.O), pH, bulanıklık, mangan (Mn), demir (Fe), NO3 (Nitrat) ve organik madde analizleri yapılmıştır. Bu analizler ile birlikte barajda seviyeye bağlı su kalitesi belirlenmiştir. Elde edilen analiz sonuçları, CBS’nin analiz yöntemlerinden olan Kriging enterpolasyon yöntemi ile değerlendirilmiş ve barajın farklı derinliklerindeki su kalitesine ait mekânsal dağılım haritaları oluşturulmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; mangan değerinin derinlik arttıkça arttığı, Fe değerinin ise önemli bir değişiklik göstermediği belirlenmiştir. Organik madde miktarının yüzeyde çok fazla iken belli bir derinlikten sonra çok fazla değişmediği, ayrıca derinliğe bağlı olarak pH değerinin de değişim göstermediği belirlenmiştir. Ölçülen NO3 değerleri 0.1-0.3 mg/L arasında değişirken çözünmüş oksijen değerlerinde önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Bulanıklık gölün tabanına doğru oldukça artmıştır. EC değerinin ise derinlikle önemli bir değişim göstermediği, göl kenarlarındaki EC değerlerinin gölün orta kısmına göre daha yüksek değerlerde olduğu belirlenmiştiren_US
dc.description.abstractThe effect of pollutant loads coming from and coming out of lakes and dams arises over a long period of time. The main criteria that determine contamination in aquatic environments are physicochemical and biological factors. Biodiversity, nutrient chain, water quality and the cleanliness of water from the biological side are all important factors in living an aquatic life. In recent years, the studies on the physico-chemical properties of dam lakes have increased. In this study; a sample was taken every 5 m from 12 different points of the 4th September Dam where the drinking water of Sivas city is met. These samples were analyzed for temperature, EC (electrical conductivity), dissolved oxygen, pH, turbidity, manganese, iron, NO3 (nitrate) and organic matter. With these analyzes, water quality related to the level at the dam was determined. The obtained analysis results were evaluated by Kriging interpolation method which is one of the analysis methods of GIS and spatial distribution maps of water quality at different depths of the dam were created. According to the results obtained without working; It was determineden_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectAkışkanlar ve Plazmaen_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectKâğıt ve Ahşapen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectAtomik ve Moleküler Kimyaen_US
dc.subjectSavunma Bilimlerien_US
dc.subjectKristalografien_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectTeori ve Metotlaren_US
dc.subjectNanobilim ve Nanoteknolojien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectBiyomalzemeleren_US
dc.subjectEkolojien_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectKatı Halen_US
dc.subjectTaşınımen_US
dc.subjectJeokimya ve Jeofiziken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectSibernitiken_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectMakineen_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectSu Kaynaklarıen_US
dc.subjectRobotiken_US
dc.subjectEndüstri Mühendisliğien_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectTaşınım Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.subjectİstatistik ve Olasılıken_US
dc.subjectYerbilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectBilgi Sistemlerien_US
dc.subjectMaden İşletme ve Cevher Hazırlamaen_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectDisiplinler Arası Uygulamalaren_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectÇevre Bilimlerien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectİnorganik ve Nükleeren_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectTıbbien_US
dc.subjectOtomasyon ve Kontrol Sistemlerien_US
dc.subjectTermodinamiken_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectBiyoliji Çeşitliliğinin Korunumasıen_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectNükleeren_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectDonanım ve Mimarien_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectYeşilen_US
dc.subjectSürdürülebilir Bilim ve Teknolojien_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectKompozitleren_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectKarşılaştırmalı Biolojien_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectTekstilen_US
dc.subjectElektrokimyaen_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectPartiküller ve Alanlaren_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectYapay Zekaen_US
dc.subjectUzaktan Algılamaen_US
dc.subjectMimarlıken_US
dc.subjectGörüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisien_US
dc.subjectGıda Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectOrganiken_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectUygulamalıen_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectYazılım Mühendisliğien_US
dc.subjectİmalat Mühendisliğien_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectDisiplinler Arası Uygulamalaren_US
dc.subjectFiziken_US
dc.subjectMatematiken_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectÖzellik ve Testen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectElektrik ve Elektroniken_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectSeramiken_US
dc.subjectPolimer Bilimien_US
dc.subjectİnşaat ve Yapı Teknolojisien_US
dc.subjectMekaniken_US
dc.subjectKimyaen_US
dc.subjectAnalitiken_US
dc.subjectMalzeme Bilimlerien_US
dc.subjectKaplamalar ve Filmleren_US
dc.subjectÇevre Mühendisliğien_US
dc.subjectOptiken_US
dc.subjectMühendislİKen_US
dc.subjectBiyotıpen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectEnerji ve Yakıtlaren_US
dc.subjectFizikokimyaen_US
dc.subjectTelekomünikasyonen_US
dc.subjectİnşaat Mühendisliğien_US
dc.subjectMetalürji Mühendisliğien_US
dc.titleSivas 4 Eylül Barajı Su Kalitesi-Seviye İlişkisinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) İle Haritalanmasıen_US
dc.title.alternativeMapping of Water Quality-Level Relation of Sivas 4 Eylül Dam With Geographic Information System (GIS)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalACADEMIC PLATFORM-JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCEen_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage75en_US
dc.identifier.startpage64en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record