Show simple item record

dc.contributor.authorZeynel Abidin Polat
dc.contributor.authorAziz Saraçoğlu
dc.contributor.authorHüseyin Duman
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:37:24Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:37:24Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1300-5790
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprM056RTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/3371
dc.description.abstractMesleğimizin akademik açıdan gelişiminde büyük bir katkısı olan Harita Dergisi yılda iki defa olmak üzere Harita Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nde (ULAKBİM) taranan hakemli bir dergidir. Bu çalışmanın amacı ise 2000-2017 yılları arasında Harita Dergisi’nde yayımlanan 188 makalenin bibliyometrik analizini yaparak mesleki açıdan bilimsel gelişmenin ne yönde ilerlediği hakkında bir fikir sunmaktır. Analize çıkarılan 18 adet özel sayı dahil edilmemiştir. Makalelerin yaptığı atıflar incelendiğinde yabancı kaynaklı dergi ve eserlerin çokluğu dikkat çekmiştir. Bu durum mesleğimizin gelişiminin sadece ulusal anlamda değil uluslararası açıdan da takip edildiğinin kanıtıdır. Yabancı kaynaklara yapılan atıfların çokluğuna ve yabancı yazarlarla ortak çalışma yapılmasına rağmen aynı şekilde yabancı kaynaklardan dergiye yapılan atıflar oldukça azdır. Bunun sebebi yayım dilinin Türkçe olmasıdır. Dergiye katkı veren kurumlar incelendiğinde üniversiteler 134 makaleye katkı sunarken, Harita Genel Müdürlüğü (HGM) 87 makaleye, 5 makaleye kamu kurumu, 5 makaleye özel sektör ve 4 makaleye diğer kurumlar katkı sunmuştur. Farklı kurumlardan gelen katkılar derginin farklı kurumlara da hitap ettiğini ve disiplinler arası çalışmaya olanak sağladığını göstermektedir. Atıf yapılan kaynaklara bakıldığında; ilk sırada diğer (kitap, teknik rapor, web sayfası vb.) kaynaklar, ikinci sırada ulusal ve uluslararası hakemli dergiler, üçüncü sırada bildiriler ve son sırada ise ulusal ve uluslararası tezler yer almaktadır. Farklı kaynaklara toplamda 3262 atıf yapılmış, bu atıflardan 109’u Harita Dergisi’nde yayımlanan makalelere yapılmıştır. Çok yazarlılık durumlarına bakıldığında ise 55 makale tek yazarlı, 73 tane makale 2 yazarlı ve 60 makale 3 ve üstü yazarlıdır. Çalışmalarda uydu jeodezisi, GPS, yükseklik sistemleri, gravite ölçümleri, projeksiyon konularına ağırlık verildiği görülmüştüren_US
dc.description.abstractHarita Dergisi, which is a great contributor to our profession’s academic development, is published twice a year by the General Directorate of Mapping and is indexed in ULAKBİM. The aim of the study is to give an idea about how scientific development is going avocationally by making a bibliometric analysis of 188 articles published between 2000 and 2017 in this journal. 18 special issues published are not included in the analysis. Once examining the bibliographies of each article, it is clearly noticed that the international studies are so many. The situation is a proof our profession’s development is followed not only nationally but also internationally. In spite of the many number of citations to international studies and the co-operations with foreign researchers, citations from international journals to Harita Dergisi is so few. That is why the Harita Dergisi is published in Turkish. The universities contributed to 134 article, whreas the General Directorate of Mapping contributed to 87 ones, 5 from the public institutions, 5 from private sector, and 4 from other institutions, when the institutions contributing to the journal were examined. The contributions from different institutions demonstrate that the journal content is suitable for different kind of institutions and for interdisciplinary studies. Other sources including book, technical report, URL, etc. come first, secondly, national and international peer-reviewed journal, third one is proceedings, and the last is national and international thesis, when analyzed each of bibliographies. The sum of 3262 citations have been made from different sources. 109 of which is the articles published in the Harita Dergisi. In the case of multi-authors cases, 55 articles are single-author, 73 articles are 2-authors, 60 articles are 3 and more-authors. Satellite geodesy, GPS, altitude systems, gravity measurements and projection were emphasized in the studiesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUzaktan Algılamaen_US
dc.subjectYerbilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.subjectBilgisayar Bilimlerien_US
dc.subjectBilgi Sistemlerien_US
dc.subjectJeokimya ve Jeofiziken_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleHarita Dergisi’nin Bibliyometrik Analizien_US
dc.title.alternativeBibliometric Analysis of Harita Dergisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHarita Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume85en_US
dc.identifier.issue161en_US
dc.identifier.endpage56en_US
dc.identifier.startpage46en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record