Show simple item record

dc.contributor.authorHüdaverdi Bircan
dc.contributor.authorHasan Eleroğlu
dc.contributor.authorRahim Arslan
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:37:53Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:37:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2148-127X
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjMk5EUTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/3551
dc.description.abstractBu çalışmada, Sivas kent merkezinde tavukçuluk ürünleri tüketim değerlerini ve bunun üzerine etki eden faktörleri belirlemek amacıyla 461 aile ile yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Katılımcıların %85,5'i aktif yaş grubu olarak kabul edilen 18-54 yaş aralığında yer almaktadır. Lise ve Yüksekokul mezunlarının toplamı %68,7 olarak bulunmuştur. Aylık gıda gideri bakımından gelir grupları arasında gözlenen farklılık önemli, ortalama aylık gıda gideri 595,44 TL olarak hesaplanmıştır. Aylık gıda giderleri içerisinde tavukçuluk ürünlerin oranı bakımından da gelir grupları arasında önemli farklılıklar belirlenmiş olup, katılımcıların ortalaması %10,49 olarak belirlenmiştir. Aylık hane halkı yumurta tüketim değerleri bakımından gelir gruplarında gözlenen farklılık önemli, hane halkı aylık ortalama yumurta tüketimi 34,47 Adet/Ay, kişi başına yıllık yumurta tüketimi 123,40 Adet/Yıl olarak hesaplanmıştır. Aylık hane halkı tavuk eti tüketim değerleri bakımından gelir grupları arasında gözlenen farklılık önemli bulunmuş, aylık hane halkı tavuk eti tüketimi ortalama 4,13 Kg/Ay olmasına karşılık, kişi başı yıllık tavuk eti tüketim değeri ortalama olarak 14,89 Kg/Yıl olarak belirlenmiştir. Tavuk eti tüketimi üzerine Aile gelir seviyesi, Aile birey sayısı ve meslek grupları etkili olurken, yumurta tüketimi üzerine bu faktörler ile birlikte eğitim düzeyleri de etkili olmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, face-to-face surveys were conducted with 461 families in order to determine the consumption values of poultry products in Sivas city centre and the factors affecting them. 85.5% of the participants are in the age range of 18-54, which is considered as the active age group. The sum of high school and college graduates was found to be 68.7%. In terms of monthly food intake, the difference between the income groups was significant and the average monthly food intake was calculated as TL 595.44. In terms of the proportion of poultry products among monthly food expenditures, significant differences were determined among the income groups and the average of the participants was determined as 10.49%. The difference observed in the monthly income of the household income groups was significant, average monthly egg consumption is calculated as 34.47 Units/Month and annual egg consumption per person is calculated as 123.40 Units/year. The difference in monthly household chicken’s consumption values between income groups was found to be significant, monthly household average consumption of chicken meat is 4.13 Kg/Month, average monthly consumption of chicken meat per person is 14.89 Kg/Year. On the consumption of poultry meet, family income level, number of family members and occupational groups were effective, but these factors as well as education levels were effective on egg consumption.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGıda Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleSivas Kent Merkezinde Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi ve Tüketime Etki Eden Faktörleren_US
dc.title.alternativeThe Consumption of Poultry Products in Sivas Province and Factors Affecting on the Consumptionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue12en_US
dc.identifier.endpage1614en_US
dc.identifier.startpage1609en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record