Show simple item record

dc.contributor.authorHasan Eleroğlu
dc.contributor.authorKürşat Korkmaz
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:39:59Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:39:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2148-127X
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpBek5EUXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/3986
dc.description.abstractBu çalışma, organomineral gübre ve tavuk gübresi kullanımının farklı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitlerinin tohumluk yumrularında verim ve kalite üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, Hexaferm organomineral gübresi (%20 organik madde, 8-21-0+Zn), kompost (1 t da-1) ve fermente tavuk gübresi (1 t da-1) olmak üzere 3 farklı gübre uygulaması ile 8 farklı patates çeşidi (Madaline, Provento, Marfona, Agata, Arizona, Mustang, Rumba ve Saviola) tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak çalışılmıştır. Gübre formlarının, farklı patates çeşitlerindeki verim ve kalite özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yumruların çıkış süreleri, çıkış oranları, bitki boyu, ana sap sayısı, ocak başına yumru verimi, toplam yumru verimi, çatlak yumru verimi, kuru madde içeriği, nişasta içeriği ve özgül ağırlığı incelenmiştir. Kullanılan gübreler çeşitlerin ortalama çıkış süresi, çıkış oranı, bitki boyu, ana sap sayısı, toplam yumru verimi, çatlak yumru verimi, kuru madde içeriği, nişasta içeriği ve özgül ağırlığı üzerine önemli bir etkide bulunmamıştır . Çeşitlerin çıkış süresi, çıkış oranı, bitki boyu, ana sap sayısı, arasında gözlenen farklılık önemsiz olarak hesaplanmıştır . Çeşitlerin ortalama ocak başına yumru verimi, toplam yumru verimi, çatlak yumru verimi, kuru madde içeriği, nişasta içeriği ve özgül ağırlık ortalamaları arasındaki fark önemli bulunmuştur . Benzer şekilde, kullanılan gübreler çeşitlerin ocak başına verimleri üzerine önemli etki göstermiştir . Ortalama ocak başına yumru verimi ve özgül ağırlık ortalamaları bakımından önemli Gübre x Çeşit interaksiyonu bulunmuştur. Sonuç olarak, ekonomik açıdan değerlendirildiğinde patates üretiminde kompost veya fermente tavuk gübrelerinin organomineral gübre uygulamaları yerine kullanılabilir.en_US
dc.description.abstractThis study was conducted to determine the effects of use organo-mineral fertilizers and poultry manure on yield and quality of seed tubers different potatoes varieties (Solanum tuberosum L.). The study was designed in three replicated completely randomized block factorial design with eight potato cultivars (Madaline, Provento, Marfona, Agata, Arizona, Mustang, Rumba and Saviola) and including three different fertilizer as Hexaferm organo-mineral (%20 organics, 8-21-0+Zn), compost (1 t da-1 ) and fermented poultry manure (1 t da-1 ). In order to determine the effect of fertilizer forms on the yield and quality characteristics of different varieties of potatoes were examined features like output time of the tuber, output rates, plant height, stem number per hill, tuber yield per hill, total tuber yield, cracks tuber yield, dry matter content, starch content and specific gravity. Used fertilizers have no significant effect on output time of the tuber, output rates, plant height, stem number per hill, total tuber yield, dry matter content, starch content and specific gravity of varieties. The difference observed in terms of output time of the tuber, output rates, plant height, stem number per hill between the varieties was insignificant. The difference between the average tuber yield per hill, total tuber yield, cracks tuber yield, dry matter content, starch content and specific gravity of varieties were significant. Similarly, the fertilizers had a significant effect on the average tuber yield per hill of varieties . The significant interactions were found on traits average tuber yield per hill and average specific gravity between Fertilizer x Varieties. As a result, considered economically the fermented and compost poultry manure can be used instead of organo-mineral fertilizers in the production of seed potatoes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGıda Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.subjectZiraaten_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleFarklı Organik Gübrelerin Tohumluk Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Verim ve Kalite Üzerine Etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of Different Organic Fertilizers on the Yield and Quality Traits of Seed Potato Cultivars (Solanum Tuberosum L.)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue7en_US
dc.identifier.endpage578en_US
dc.identifier.startpage566en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record