Show simple item record

dc.contributor.authorAli Uçurum
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:19:34Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:19:34Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn1300-0985
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpVMU9ERXg=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/918
dc.description.abstractBu çalışma Divriği ve Hekimhan bölgelerindeki üç farklı listvenit mostrasından alınan örneklerin Co, Ni, As, Ag ve Au konsantrasyonları arasındaki olası ilişkiyi bulmayı amaçlamıştır. Cürek-Divriği, Sivas , Güvenç ve Karakuz-Hekimhan, Malatya bölgelerinde yer alan Divriği ve Kuluncak ofiyolitik melanjları içerisindeki serpantinitlerin düşük dereceli hidrotermal çözeltiler ile alterasyona uğramaları sonucu iki farklı tip de lisvenit oluşmuştur. I. Tip lisvenit silika-karbonat lisvenitdir ve ana mineraller silika+kalsit+dolomit+ankerit± manyezit dir. II. Tip lisvenit kütlesi ise karbonat lisvenitdir ve önemli silika getirimi olmaksızın kalsit+dolomit+ankerit ± manyezit tarafından karekterize edilmektedir. Co-Nİ-As-Ag ve Au arasındaki olası korelasyonu/ilişkiyi görebilmek için en iyi yaklaşımın Correspondence-tip jeoistatiksel analizinin olduğu düşünülmüştür. Veriler üç farklı örnekleme bölgesinden elde edilmiştir ve 5 farklı bileşime (Co, Ni, As, Ag, Au) sahiptir. Üç farklı örnekleme bölgesinden alınan örneklerin toplam sayısı 96 dır. Listvenitlerin correspondence analiz sonuçlarının yerleştirilmesi için veri seti geliştirilmiştir ki bunlar dört önemli eigenvektör'e dayalı oluşturulan dört önemli faktördür.en_US
dc.description.abstractThe main aim of this research was to find out correlation—if there is any-among Co, Ni, As, Ag and Au concentrations in three different listwaenite sampling sets in Diviriği and Hekimhan areas. The low temperature hydrothermal alteration of serpentinite bodies from the Divriği and Kuluncak ophiolitic melanges in the Cürek, Divriği-Sivas, Güvenç and Karakuz areas, Hekimhan-Malatya, has formed two distinct types of listwaenite. Type I, is silica-carbonate listwaenite, which is dominated by silica+calcite+dolomite+ankerite± magnesite. Type II listwaenite bodies are carbonate listwaenite characterized by calcite+dolomite+ankerite ± magnesite, and lack any significant introduced silica. Correspondence-type geostatisticai analysis has been thought to be the best approach to see possible correlation between Co-Ni-As-Ag and Au. Data sets are obtained from three different sampling sites, and have five attributes. Total number of individuals in three sampling sites is 96. Plots from correspondence analysis of listwaenites data set developed using the four significant factor-based on the four significant eigenvectors.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectYerbilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleApplication of the correspondence-type geostatistical analysis on the Co, Ni, As, Ag and Au concentrations of the listwaenites from serpentinites in the Divriği and Kuluncak ophiolitic melangesen_US
dc.title.alternativeDivriği ve Kuluncak ofiyolitik melanjları içerisindeki serpantinitlerden gelişen listvenitlerin Co, Ni, As, Ag ve Au konsantrasyonlarında correspondence-tip jeoistatistiksel analizin uygulanmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Earth Sciencesen_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.endpage95en_US
dc.identifier.startpage87en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record