Show simple item record

dc.contributor.authorIşık Yılmaz
dc.contributor.authorErgun Karacan
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:19:37Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:19:37Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn1016-7625
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpVek5UQXc=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/946
dc.description.abstractBu çalışmada Niksar ovasının değişik yerlerinden farklı zamanlarda alınan yeraltı suyu örneklerinin inorganik kimyasal analiz sonuçları Piper, Gibbs ve Schoeller diyagramları üzerinde değerlendirilerek, örneklerin ait oldukları su sınıfları ve temas halinde oldukları litolojik bileşimler tanımlanmıştır. Bu değerlendirmelere göre; bölgede Ca ve Na+K lu suların hakim olduğu ve suların genelde $(Ca^{++}+Mg^{++})>(Na^++K^+)$ ve $(HCO_3^-)>(SO_4^{=}+Cl^-)$ iyon dizilimi ile ifade edilebilen karışık sular olduğu belirtilebilir. Örneklerin anyon ve katyon trendlerinden elde edilen sonuçlara göre, bu kimyasal bileşimlerin kil, kireçtaşı ve bentonitik piroklastik kayaçlardan beslenmeyi yansıttığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca suların çalışma alanı içerisinde baz değişimine uğradıkları da ortaya konulmuştur. Çalışma alanına ait yeraltısuları genelde sulama suyu sınıfı olarak C3S1 olup, yüksek tuzluluk ve düşük alkalinite tehlikesi yansıtmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this study, results of chemical analyses of groundwater samples collected from different locations of the Niksar plain at different times were evaluated with the respect to hydrogeochemical view. The relation between rock type and groundwater composition is displayed in different diagrams such as Piper, Gibbs and Schoeller. The groundwaters from Niksar plain are of mixed type waters according to their ion distribution $(Ca^{++}+Mg^{++})>(Na^++K^+)$ and $(HCO_3^-)>(SO_4^{=}+Cl^-)$. The cation and anion trends of the samples obtained from the diagrams show that groundwaters interacted with clay, limestone and bentonitic pyroclastic rocks. Furthermore, the waters belong to the C3S1 class of irrigation water, so high salinity and low alkalinity problems are expected.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJeolojien_US
dc.subjectYerbilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleNiksar Ovası yeraltısularının hidrojeokimyasal özelliklerien_US
dc.title.alternativeHydrogeochemical properties of groundwater in Niksar plainen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Yerbilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.endpage40en_US
dc.identifier.startpage33en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record