Show simple item record

dc.contributor.authorOrhan Özçelik
dc.contributor.authorFuat Ceyhan
dc.contributor.authorMehmet Altunsoy
dc.date.accessioned23.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-23T16:19:40Z
dc.date.available23.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-23T16:19:40Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn1019-1003
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpVM016VTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/978
dc.description.abstractSivas Tersiyer Havzasının önemli bir bölümünde yüzeyleyen Lütesiyen yaşlı Bozbel Formasyonu Konglomera, kumtaşı, çamurtaşı, şeyi, marn, kumlu kireçtaşı, killi kireçtaşı, tüfit, volkanik breş ve evaporitlerden oluşur. Üst düzeylerde yer alan jipsler içerisinde anhidritler de gözlenmiştir. Hafik güneyindeki Bozbel formasyonuna ait birimlerde petrol anakayası çalışmaları yapılmıştır. Bilinen yöntemler uygulanarak organik maddenin miktar, tür ve olgunlaşma dereceleri saptanmıştır. Bunun yanında anhidritlerdeki sıvı kapanım ölçümleriyle elde edilen 60°-90°C homojenleşme sıcaklığı değerleri ile organik ve inorganik jeokimyasal çalışmalar sonucu bulunan değerler deneştirildiğinde bir paralellik ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar sıvı kapanım çalışmalarında bulunan homojenleşme sıcaklıkları ile hidrokarbon oluşum zonlarının yorumlanabileceğini göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThe Bozbel formation (Lutetian) what make up great part of the Sivas Tertiary Basin displays a range oflithofacies. The formation consists of conglomerates, sandstones, mudstones and shales, marls, limestones and sandy limestones, clayey limestones, tuffites, volcanic breccias and gypsum. Bozbel formation beds aj the south of Hafik were studied as a petroleum source rock. Amount of organic matter, type and maturity degree were found employing known methods. Besides, measured fluid inclusion of anhydrite indicated ranges 60°C-90°C homogenisation temperatures (TH). Homogenisation temperatures of anhydrite fluid inclusions support organic and inorganic geochemical analysis results. These results proved that homogenisation temperatures will be used as a tool for interpreting hydrocarbon occurrence zones.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYerbilimlerien_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleHidrokarbon aramalarında sıvı kapanım verilerinin olgunlaşma parametresi olarak kullanılmasına bir örnek: Eosen anhidritleri (Hafik-Sivas)en_US
dc.title.alternativeAn example the use fluid inclusion data as a maturity parameter in hydrocarbon exploration: Eocene anhydrites (Hafik-Sivas)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGeosounden_US
dc.contributor.departmentSivas Cumhuriyet Üniversitesien_US
dc.identifier.issue33en_US
dc.identifier.endpage74en_US
dc.identifier.startpage59en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record