Now showing items 1-20 of 25

  • 16. Yüzyılda Müezzin bir şâir : Hüdâyî-i Kadîm 

   Yekbaş, Hakan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2007)
   Bu çalışmanın amacı 16. yüzyılda yaşamış, ancak ismini duyuramamış bir şâir olan Hüdâyî’nin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında bilgi vermektir. Mustafa Hüdâyî Efendi, 16. asırda yaşamış bir Osmanlı şâiridir. Kanûnî ...
  • Cabbarzâde Çapanzâde Mehmed Ârif Bey'in Bilinmeyen Bir Eseri Metrûkât-ı Mukaddese-i Risâlet Eşyâ-yı Menkûle 

   Yekbaş, Hakan (Bozok Üniversitesi, 2016)
   Bozok’un kurucu ailelerinden Çapanoğulları sülalesine mensup Cabbârzâde (Çapanzâde) Mehmed Ârif, XIX. asırda yaşamış nev’i şahsına münhasır bir şahsiyettir. Aynı zamanda mutasavvıf bir zat olan Ârif Bey, zamanın ilim ve ...
  • Divan Şairinin Penceresinden Acem Şairleri 

   Edebiyat Fakültesi; https://orcid.org/0000-0001-5898-483X (2009)
   Divan şairleri, değişik sebeplerle beyitlerinde dinî, tarihî, edebî, kültürel ve mitolojik çağrışımlar yaratacak şekilde farklı milletlerden şahısların ismini kullanmıştır. Bu şahıs kadrosu içinde ağırlıklı olarak Arap ve ...
  • Divan Şiirinde Kur'ân 

   Yekbaş, Hakan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2010)
   Din ve kutsal kitaplar, birçok araştırmacı tarafından sanatın en önemli kaynağı olarak görülmektedir. Söz konusu İslâm dini ve Kur’ân olunca bu görüşün doğruluk payı daha da artmaktadır. Özellikle Türklerin İslâm’ı kabulüyle ...
  • Divan Şiirinde Yunanî Şahsiyetler 

   Divan iirinin ahıslar dünyası hem nicelik hem nitelik bakımından zenginlik arz etmektedir. Acem ve Arap kökenli ahısların aırlıklı olarak kullanıldıı divan iirinde Yunan kökenli ahısların da önemli bir yeri vardır. Özellikle ...
  • Hasan Tevfik Efendi’nin Muharrem Ayı ve Kerbelâ Hâdisesi’ne Dair Risalesi 

   Yekbaş, Hakan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2010)
   İslam tarihinin en acı olaylanndan biri olan Kerbela Hadisesi'nin sadece siyasi, dini ve sosyal sonuçları olmamıştır. Hz. Hüseyin ile aile efradının yanı sıra yetmişe yakın kişinin I O Muharrem' de Em evi halifesi Yezid'in ...
  • Her Yönüyle Sivas Kongresi'nin 100. Yılında Sivas Uluslararası Sempozyumu 1 : Tarih 

   Yekbaş, Hakan; Yüksel, Ahmet; Edebiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Sivas şehri kurulduğu devirden itibaren Anadolu'da mayalanmış her bir medeniyetin kültürel ve ekonomik anlamda bir kesişme noktası olmuş, 1071 Malazgirt Zaferi'nden günümüze değinse Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasına ...
  • Her Yönüyle Sivas Kongresi'nin 100. Yılında Sivas Uluslararası Sempozyumu 2 : Tarih 

   Yekbaş, Hakan; Yüksel, Ahmet; Edebiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Sivas şehri kurulduğu devirden itibaren Anadolu'da mayalanmış her bir medeniyetin kültürel ve ekonomik anlamda bir kesişme noktası olmuş, 1071 Malazgirt Zaferi'nden günümüze değinse Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasına ...
  • Her Yönüyle Sivas Kongresi'nin 100. Yılında Sivas Uluslararası Sempozyumu 3 : Kültür - Sanat - Toplum 

   Yekbaş, Hakan; Yüksel, Ahmet; Edebiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Sivas şehri kurulduğu devirden itibaren Anadolu'da mayalanmış her bir medeniyetin kültürel ve ekonomik anlamda bir kesişme noktası olmuş, 1071 Malazgirt Zaferi'nden günümüze değinse Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasına ...
  • Her Yönüyle Sivas Kongresi'nin 100. Yılında Sivas Uluslararası Sempozyumu 4 : Dil ve Edebiyat 

   Yekbaş, Hakan; Yüksel, Ahmet; Edebiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Sivas şehri kurulduğu devirden itibaren Anadolu'da mayalanmış her bir medeniyetin kültürel ve ekonomik anlamda bir kesişme noktası olmuş, 1071 Malazgirt Zaferi'nden günümüze değinse Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasına ...
  • Klasik Türk Şiirinde Bazı Halk İnanışları 

   Yekbaş, Hakan (Fırat Üniversitesi, 2010)
   Halk kültürü ve yaşamı, klasik Türk edebiyatının önemli kaynaklarındandır. Bu bakımdan divan şâirleri de temsilcisi oldukları toplumun kültürel değerlerini şiirlerinde başarıyla kullanmıştır. Özellikle halk kültürünün ...
  • Mahallîleşme ve Şeyhülislam Yahya 

   Klasik edebiyatımızın dil ve muhteva bakımından önemli kaynaklarından olan mahallî unsurlar, bazı klasik şairlerimiz tarafından daha belirgin bir şekilde kullanılmıştır.. Bu şâirlerden biri olan Şeyhülislam Yahya, bir din ...
  • Manzum Mi'râc-nâme ve Mi'râciyyeler 

   Arslan, Mehmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Peygamberimizin en büyük mucizelerinden olan mi'râc hadisesi dînî kaynaklarda ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi daha sonra edebi eserlere de konu olmuştur. İslam topluluklarında peygamber sevgisi ile yazılan, şairlerin Hz. ...
  • Manzum Mi'râc-nâme ve Mi'râciyyeler 

   Arslan, Mehmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Peygamberimizin en büyük mucizelerinden olan mi'râc hadisesi dînî kaynaklarda ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi daha sonra edebi eserlere de konu olmuştur. İslam topluluklarında peygamber sevgisi ile yazılan, şairlerin Hz. ...
  • Mehmed Fevzî Efendi’nin Mevlit Okumanın ve Dinlemenin Câiz Olduğuna Dair Risalesi 

   Yekbaş, Hakan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2010)
   19. asrın en velûd ve tanınmış ulemâsından olan Mehmed Fevzî Efendi, özellikle dinî-manzum eserleriyle klasik edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. Mehmed Fevzî Efendi’nin dinî-manzum eserlerine baktığımızda Hz. Peygamber’i ...
  • Osmanlı Devlet Dairelerinde Mesai Kavramı ve Uygulaması (18.-20. Yüzyıllar) 

   Yüksel, Ahmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2014)
   Osmanlılarda mesai konusunun müstakil surette işlendiği bir çalışmanın olmayışının literatürde önemli ve doldurulması gereken bir boşluk oluşturduğu düşüncesinden hareketle girişilen bu araştırma, arşiv vesikaları ışığında ...
  • Ömer Fuâdî'nin “Kasîde-i Pendiyye-i Pendiyye"si bağlamında Yaşadığı devre dair eleştiriler 

   Yekbaş, Hakan (Kastamonu Üniversitesi, 2012)
   Mutasavvıf müellifler, eserlerinde her şeyden önce öğretici ve yol gösterici olmayı amaçlamışlardır. Bu vesileyle te’lif ettikleri eserlerde, nasihat içerikli muhtevanın ağırlıklı olduğu görülmektedir. Birçoğu manzum olarak ...
  • Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

   Delice, H. İbrahim; Taş, Mehtap Erdoğan; Yekbaş, Hakan; Edebiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Ömer Ferit Kâm‟ın “Sağlığında nice ehl-i hünerin / Bir tutam tuz bile yoktur aşına / Öldürürüz onu önce açlıktan / Türbe diktiririz sonra başına” dörtlüğü çok manidardır. Kadirbilmezliğimizi, vefasızlığımızı dile getirir. ...
  • Ramazanı Divan Şiiri Metinlerinden Okumak 

   Ramazan ayının inanç, kültür ve gelenek anlamındaki zengin birikiminin, özellikle dil ve edebiyatımıza önemli yansımaları olmuştur. Öyle ki kültür ve edebiyatımızda Ramazan ayıyla ilgili olarak atasözleri, deyimler, maniler, ...
  • Recep Vahyî ve “Leyle-Regâ'b” Adlı Regâibiyyesi 

   Türklerin slam’ı kabulüyle birlikte hayatın her alanına nüfûz eden din, aynı zamanda edebiyatımızın da önemli kaynaklarından biridir. Bu çerçevede divan edebiyatı, özellikle Hz. Muhammed’i konu edinen dinî-edebî türler ...