Show simple item record

dc.contributor.advisorGöktolga, Ziya Gökalp
dc.contributor.authorKanıbol, Fatma Karakoç
dc.date.accessioned2020-03-04T11:55:49Z
dc.date.available2020-03-04T11:55:49Z
dc.date.issued2019tr
dc.date.submitted2019-06-27
dc.identifier.otherXII, 202 sayfa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12418/12333
dc.description.abstractBu çalıĢma da internetin doğuĢundan, hayatımızda adım adım nasıl yer edindiğine ve internet kullanımında tüketicilerin davranıĢlarındaki değiĢikliklerin nelerden kaynaklı olduğuna değinilmiĢ ve tüketicilerin internet kullanmak için firma seçimleri araĢtırılmıĢ ve yaĢam analizi ile incelenmiĢtir. Bu çalıĢmanın amacı Sivas ilinde kiĢilerin internet kullanımında nelere dikkat ettiği ve internet kullanımına iliĢkin Türk Telekom ve farklı internet servis sağlayıcılarında internet kullanan kiĢilerin tercihlerine etki eden faktörlerin incelenmesidir. Bu amaçla yaklaĢık 15 yıl içerisinde Sivas‟taki müĢterilerin internet kullanımında firma tercihleri yaĢam analizi ile incelenmiĢtir. MüĢterilerin Türk Telekom ya da baĢka firma seçimine neden olan değiĢkenler yaĢam analizi yöntemlerinden YaĢam Tabloları, Kaplan Meier ve Cox Regresyon yöntemleri ile incelenmiĢtir. Bunların sonuçlarına göre internet kullanım Ģekli (kotalı-kotasız) ve internet kullanım tercihinin (telefonlu-yalın) seçiminde anlamlı bir etki ettiği görülmüĢtür. Bu sonuçlar incelendiğinde kiĢilerin internet kullanırken firma değiĢikliğine neden olan etkilerin oluĢ süresi uzatılarak, müĢteri kayıplarının azaltılması yönünde bir etken olacağı düĢünülmektedir.tr
dc.description.abstractIn this study, the birth of the internet, step by step in our lives and how it is caused by the changes in the behavior of consumers in the use of the internet are mentioned and consumers' choice of companies to use the internet is investigated and analyzed with life analysis. The aim of this study is to investigate the importance of internet usage in Sivas province and the factors affecting the preferences of people using internet in Türk Telekom and different internet service providers. For this purpose, the company's preferences in internet usage of the customers in Sivas have been examined by life analysis in about 15 years. The variables that cause the customers to choose Türk Telekom or another company are analyzed by using Life Tables, Kaplan Meier and Cox Regression methods. According to their results, it was found that internet usage style (quota-nonquota) and internet usage preference (telephone-lean) had a significant effect on the choice. When these results are examined, it is thought that the effects of the changes that cause the change of the company while using the internet will be prolonged and it will be a factor in reducing customer losses.tr
dc.language.isoturtr
dc.publisherSivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectİnternettr
dc.subjectYaşam Analizitr
dc.subjectYaşam Tablolarıtr
dc.subjectKaplan Meier Analizitr
dc.subjectCox Regresyon Analizitr
dc.titleTürk Telekomda Sabit İnternet Kullanıcı Davranışlarının Yaşam Analizi (Survival Analysis) ile İncelenmesi: Sivas Örneğitr
dc.typemasterThesistr
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsütr
dc.relation.publicationcategoryTeztr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record