Now showing items 1-20 of 26

  • Fenâyi Cennet Efendi Divanı 

   Yıldız, Alim (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2010)
   XVI. yüzyılın son yılları ile XVII. yüzyılın ikinci yarısı arasında yaşamış olan Fenâyî Cennet Efendi’nin hayatta bulunduğu yıllar, Osmanlı’nın gerileme dönemine rastlamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nda kemalin zevale ...
  • Çeşitli Yönleriyle Kerbela I : Tarih Bilimleri 

   Yıldız, Alim, editör; Aksu, Ali, editör; İlahiyat Fakültesi (Asitan Yayıncılık, 2010)
   İslam tarihinin kara sayfalarından biri olan, Hz. Peygamber’in sevgili torunu Hz. Hüseyin ve aile üyeleri ile etrafında yer alan sahabe ve tabiînden bir çok kişinin şehit edildiği bir mekânın ismidir Kerbelâ. Ehl-i Sünnet ...
  • Çeşitli Yönleriyle Kerbela III : Din Bilimleri 

   Yıldız, Alim, editör; Aksu, Ali, editör; İlahiyat Fakültesi (Asitan Yayıncılık, 2010)
   İslam tarihinin kara sayfalarından biri olan, Hz. Peygamber’in sevgili torunu Hz. Hüseyin ve aile üyeleri ile etrafında yer alan sahabe ve tabiînden bir çok kişinin şehit edildiği bir mekânın ismidir Kerbelâ. Ehl-i Sünnet ...
  • Çeşitli Yönleriyle Kerbela II : Edebiyat 

   Yıldız, Alim, editör; Aksu, Ali, editör; İlahiyat Fakültesi (Asitan Yayıncılık, 2010)
   İslam tarihinin kara sayfalarından biri olan, Hz. Peygamber’in sevgili torunu Hz. Hüseyin ve aile üyeleri ile etrafında yer alan sahabe ve tabiînden bir çok kişinin şehit edildiği bir mekânın ismidir Kerbelâ. Ehl-i Sünnet ...
  • Ahmed Sûzî Hayatı ve Şiirleri 

   Yıldız, Alim (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2011)
   Asıl adı Ahmed’tir. Şiirlerinde Sûzî mahlasını kullanmıştır. 1765 yılında Sivas’ta doğmuştur. Şemseddin Sivasî’nin 6. kuşak torunlarındandır. Halvetiye tarikatının Sivasiye koluna mensuptur. Tekke çevresinde yetişmiştir. ...
  • Şeyh Hâlid Divanı 

   Yıldız, Alim (Asitan Yayıncılık, 2011)
   Şeyh Hâlid’in hayatı ile ilgili bilgi veren birkaç eser ve belge bulunmaktadır. Bunlardan ilki Şeyh Hâlid’in Mektûbât isimli yazma eseridir. Bu eserde şeyhleri ve tarîkatı ile ilgili malumatla birlikte mürid ve halifelerine ...
  • Ahmed Hamdi Divanı 

   Yıldız, Alim (Buruciye Yayınları, 2011)
   XVII-XVIII. yüzyılda yaşamış olan Ahmed Hamdî’nin doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Şairle ilgili bilgi veren iki kaynaktan birisi Vehbi Cem Aşkun’un Sivas Şairleri (Sivas 1948), diğeri ise İbrahim Aslanoğlu’nun ...
  • Hû manzum Esmâü’l-Hüsnâ 

   Yıldız, Alim (Be Yayınları, 2012)
   Eski edebiyatımız dinî temele dayanır ve ilk kaynağı da İslâmî ilimlerin tümünde olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'dir. Hiç kuşkusuz şiir, bu edebiyatımız içerisinde önemli bir yere sahiptir. Şairlerimiz anlatmak istedikleri hemen ...
  • Ahmed Sûzî Divanı 

   Yıldız, Alim (Buruciye Yayınları, 2012)
   Anadolu’da İslam’ın yayılması ve bir hayat tarzı haline gelmesinde tasavvufun ve dolayısıyla mutasavvıfların büyük bir yeri vardır. XIII. Yüzyıldan itibaren Anadolu’da eser vermeye başlayan büyük mutasavvıflar, kaleme ...
  • Sivaslı Sufî Şâir Ahmed Sûzî ve Dönemi 

   Yıldız, Alim, editör; İlahiyat Fakültesi; https://orcid.org/0000-0003-3671-7487 (Buruciye Yayınları, 2012)
   Tarih boyunca çeşitli isimlerle anılan Sivas'ın önemli isimlerinden biri de “Dâru'l-ilim, İlim yurdu, eğitim şehri, üniversite şehri”dir...
  • Çeşitli Yönleriyle Hz. Hasan 

   Yıldız, Alim; İlahiyat Fakültesi (Asitan Yayıncılık, 2014)
   Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur Salat ve selam, O’nun sevgili Resulüne, pak ehli beytine ve kıyamete kadar yolunu sürdürenlerin üzerine olsun. Allah’ın izniyle Ramazan ayı içerisinde Sivas Müftülüğümüzün ...
  • Menkıbeler Işığında Abdulvahab Gazi 

   Yıldız, Alim (Be Yayınları, 2015)
   Anadolu’nun çeşitli yerleşim birimlerinin yüksek noktalarında tek mezarlar bulunmaktadır. Bazen bir şehrin en sarp yamacında bazen de bir ilçenin hemen üzerindeki tepede bulunan bu mezarlarda yatan kimseler o beldenin halkı ...
  • Kazancızâde Emin Edîb Hayatı Şiirleri 

   Yıldız, Alim (Sivas Belediyesi, 2015)
   Tanzimat’la Cumhuriyet arasında geçen süreyi, Osmanlı Devleti’nin yeterince değerlendirilememiş talihsiz bir dönemi olarak görmüşümdür hep. Fikrimce bu dönem Osmanlının bir rönesansıdır âdeta. Tanzimata kadar Batıyı ...
  • Şemseddin SivasÎ : Mevlid 

   Yıldız, Alim, hazırlayan; İlahiyat Fakültesi; https://orcid.org/0000-0003-3671-7487 (Be Yayınları, 2015)
   XIII. yüzyılda Anadolu’da başlayan ve Eski Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı veya Türk İslâm Edebiyatı gibi farklı adlarla anılan edebiyat, dini referans alan bir edebiyattır. İslâmî ilimlerin tamamında olduğu gibi bu ...
  • Heşt bihişt 

   Yıldız, Alim, hazırlayan; İlahiyat Fakültesi; https://orcid.org/0000-0003-3671-7487 (Sivas Belediyesi, 2015)
   Anadolu'nun en kadim şehirlerinden birisi olan Sivas, yüzyılların birikimiyle oluşan tarihî ve kültürel zenginliğe sahiptir. Selçukludan Osmanlıya ve Cumhuriyet'e uzanan medeniyet yolculuğunda, Sivas hem ülkemizin en önemli ...
  • Hazreti Hatice Sempozyumu Bildirileri 

   Aksu, Ali; İlahiyat Fakültesi (Sivas Belediyesi, 2015)
   Tarih boyunca ve daima Müslümanların Hz. Peygamber'e ve ailesine gösterdikleri teveccüh hiç eksilmemiş, aksine giderek artmıştır. Hz. Peygamber'e ve onun sünnetine uymak, ancak onu sevmek ve onu örnek almakla gerçekleşir. Onu ...
  • Mü'minlerin Annesi Hz. Âişe 

   Aksu, Ali; İlahiyat Fakültesi (Sivas Belediyesi, 2017)
   Risâletin 4. yılında (M.614) Mekke’de doğdu. Babası Kureyş’in Teymoğulları kabilesine mensup Hz. Ebû Bekir (ra), annesi Kinâne kabilesinden Ümmü Rûmân bint Âmir b. Uveymir’dir (rah). Babasının mensup olduğu Teym kabilesinin ...
  • Cennet Kadınlarının Seyyidesi Hz. FÂTIMA 

   Aksu, Ali; İlahiyat Fakültesi (Sivas Belediyesi, 2017)
   İslam tarih, kültür ve medeniyetimizde müstesna bir yere sahip olan ve toplumumuzun her kesimi tarafından sevilen Hz. Fâtıma gibi önemli değerin şahsında İslamiyet'in yeniden okunması ve insanımıza doğru bir biçimde ...
  • Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu 3. Cilt 

   Aksu, Ali; İlahiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2018)
   İnsanın elindekilerinin kıymetini bilmesi ve onlardan gerektiği gibi yararlanabilmesi, onları çok iyi tanımasıyla mümkündür. Çünkü tanımak, öğrenmek, bilmek, sevmek ve sahiplenmek demektir. Tanımanın birçok yolu ve yöntemi ...
  • Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu 1. Cilt 

   Aksu, Ali; İlahiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2018)
   İnsanın elindekilerinin kıymetini bilmesi ve onlardan gerektiği gibi yararlanabilmesi, onları çok iyi tanımasıyla mümkündür. Çünkü tanımak, öğrenmek, bilmek, sevmek ve sahiplenmek demektir. Tanımanın birçok yolu ve yöntemi ...