Gerçek Zamanlı Erişim Haritası

Açık Erişim Sistemi; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından doğrudan yada dolaylı olarak desteklenen ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personeli tarafından oluşturulan tüm akademik çalışmaları bir araya getirerek paylaşımını sağlar. Oluşturulan bu açık erişim sistemi ile uluslararası standartlarda kaynakların bilgisine ve kaynaklara erişim sağlanır. Bu sistem ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi çalışanları tarafından oluşturulan bilimsel makale, bildiri metinleri, kitap ve kitap bölümleri, ders materyalleri, tezler, proje raporları, afiş ve video kayıtları, kütüphane koleksiyonunda bulunan nadir eser vb. yayınlar arşivlenebilmektedir. Arşivlenen bu çalışmaların kayıtlarının, uluslararası standartlarda oluşturulması, kaynakların uluslararası indekslerde yer almasını sağlar.

|| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi || Kütüphane || Açık Erişim Politikası || Açık Erişim Hakkında || Kullanım Kılavuzu ||

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Araştırma Çıktıları | Scopus [6357]
Araştırma Çıktıları | TR-Dizin [3405]
Araştırma Çıktıları | WoS [6199]
Enstitüler [159]
Fakülteler [75]
Meslek Yüksekokulları [0]
Rektörlüğe Bağlı Bölümler [11142]
Rektörlük ve İdari Birimler [2]
Süreli Yayınlar [2]
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı [0]
Uygulama ve Araştırma Merkezleri [0]
Yüksekokullar [0]
 • Nesîmî Kitabı 

  Yıldız, Alim; Yıldırım, Yusuf; İlahiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
  Nesimî yaşadığı dönemden itibaren farklı kesimlerin ideolojik ve kültürel çatışmalarının malzemesi haline getirilmiş bir şahsiyeir. Özellikle huruflik düşüncesini korkusuz bir şekilde savunması ve bunun propagandasını yapması ...
 • Abdülmecid Sivâsî Divanı (İnceleme-Metin) 

  Ay, Alper (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  AY, Alper, Abdülmecid Sivâsî Divânı (İnceleme-Metin), Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2014. Bu çalışmada 16. ve 17. yy. mutasavvıf şairlerinden olan Abdülmecid Sivâsî divanı incelenmiştir. Halvetî tekkesi ulemasından olan ...
 • Kültürel Küreselleşme ve Televizyon 

  Topçu, Fatma (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  1980’lerden sonra küreselleşme oldukça yaygınlaşmış ve kavram olarak da sıklıkla kullanılır olmuştur. Küreselleşmenin yaygınlaşmasında; iletişim teknolojisindeki gelişmeler, kitle iletişim araçları, özellikle de televizyon ...
 • Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: 1990-2002 Dönemi İle 2003-2018 Döneminin Karşılaştırılması 

  Karakamış, Fatma (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümeyi sağlamak için gerekli olan yatırımları gerçekleştirmek için sermaye birikimleri yetersizdir. Bu sebeple söz konusu ülkeler, yabancı yatırımlara ihtiyaç duymaktadırlar. Doğrudan ...
 • Kadın Akademisyenlerin Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet Algısı:Düzce Üniversitesi Örneği 

  Kılıç, Gülden (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Ekonomik şiddet, kadının yaşamını paylaştığı eşi, partneri, aile üyeleri, akrabaları, çalışma arkadaşları ya da patronu tarafından dahi gerçekleştirilebilir. Ekonomik bir ilişki içinde iken ya da kadının ilişkisini terk ...
 • Muhammed Ġkbal’de Kötülük Problemġ Ve Teodġse 

  Korkmaz, Alper (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Korkmaz, Alper, Muhammed Ġkbal’de Kötülük Problemi ve Teodise, Yüksek Lisans Tezi, Sivas, 2014. Bu tezde, büyük Müslüman düĢünür Muhammed Ġkbal‟in, Din Felsefesi‟nin konularından olan ve “Tanrı iyiyse neden kötülük var?” ...
 • Anadolu Üst Miyosen Dönem Hipparion Faunası 

  Dağ, Ömer (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu tezin konusu, Üst Miyosen’de Anadolu’da yaşamış Hipparion’ lara ait fosil kayıtların ve biyocoğrafik ilişkilerinin lokal ve bölgesel düzeyde araştırılmasından oluşmaktadır. Literatür çalışması odaklı olan bu tez, bulunan ...
 • Anadolu Üst Miyosen Dönem Rhınocerotıdae Faunası 

  Kahya, Özge (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Bu tez çalışmasının temel amacı, Anadolu Üst Miyosen Rhinocerotidae üyelerinin paleobiyolojik dağılımı ve filogenetik ilişkilerini güncel bilimsel literatürün incelenmesi, Yeni ve Eski Dünya Neojen memeli fosilleri veri ...
 • Cumhuriyet'ten Günümüze Politika-Din İlişkisi 

  Karadağ, Bilal (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Cumhuriyetin ilanı ile birlikte modernleşme ulusal bir misyon olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlama yeni devleti büyük bir handikapın içine attı. Bu handikapın oluş sebebi çağdaşlaşmanın değişmeyen kalıplar içerisinde ...
 • Louıs Althusser’in Devletin İdeolojik Aygıtları Adlı Eseri Bağlamında, Günümüzde Sosyal Medya ve İktidar İlişkilerinin Sosyolojik Analizi 

  Yalçınkaya, Döndü (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Bu çalışmanın temel amacı Louis Althusser’in “Devletin İdeolojik Aygıtları” kavramsallaştırması bağlamında günümüzde devletin ve iktidar aygıtının medya ve sosyal medya üzerinde kontrol ilişkisini tartışmaktır. 21. yüzyılda ...

Daha Fazla