Now showing items 1-20 of 26

  • 16. Yüzyılda Müezzin bir şâir : Hüdâyî-i Kadîm 

   Yekbaş, Hakan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2007)
   Bu çalışmanın amacı 16. yüzyılda yaşamış, ancak ismini duyuramamış bir şâir olan Hüdâyî’nin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında bilgi vermektir. Mustafa Hüdâyî Efendi, 16. asırda yaşamış bir Osmanlı şâiridir. Kanûnî ...
  • 16. Yüzyılda Müezzin Bir Şâir: Hüdâyî-İ Kadîm 

   Bu çalışmanın amacı 16. yüzyılda yaşamış, ancak ismini duyuramamış bir şâir olan Hüdâyî’nin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında bilgi vermektir. Mustafa Hüdâyî Efendi, 16. asırda yaşamış bir Osmanlı şâiridir. Kanûnî ...
  • Cabbarzâde Çapanzâde Mehmed Ârif Bey'in Bilinmeyen Bir Eseri Metrûkât-ı Mukaddese-i Risâlet Eşyâ-yı Menkûle 

   Yekbaş, Hakan (Bozok Üniversitesi, 2016)
   Bozok’un kurucu ailelerinden Çapanoğulları sülalesine mensup Cabbârzâde (Çapanzâde) Mehmed Ârif, XIX. asırda yaşamış nev’i şahsına münhasır bir şahsiyettir. Aynı zamanda mutasavvıf bir zat olan Ârif Bey, zamanın ilim ve ...
  • Divan Şairinin Penceresinden Acem Şairleri 

   Edebiyat Fakültesi; https://orcid.org/0000-0001-5898-483X (2009)
   Divan şairleri, değişik sebeplerle beyitlerinde dinî, tarihî, edebî, kültürel ve mitolojik çağrışımlar yaratacak şekilde farklı milletlerden şahısların ismini kullanmıştır. Bu şahıs kadrosu içinde ağırlıklı olarak Arap ve ...
  • Divan Şairinin sessiz ve gizli anlatımı: Muvaşşah 

   Divan şiiri incelemelerinde, o şiirin yüzey ve derin yapısını oluşturan unsurların ve bu unsurların şiire kazandırdığı yeni anlamların tespiti çok önemlidir. Birçok divan şairi, şiirlerinde, sesler ve harfler yoluyla gizli ...
  • Divan Şiirinde Kur'ân 

   Yekbaş, Hakan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2010)
   Din ve kutsal kitaplar, birçok araştırmacı tarafından sanatın en önemli kaynağı olarak görülmektedir. Söz konusu İslâm dini ve Kur’ân olunca bu görüşün doğruluk payı daha da artmaktadır. Özellikle Türklerin İslâm’ı kabulüyle ...
  • Divan Şiirinde Yunanî Şahsiyetler 

   Divan iirinin ahıslar dünyası hem nicelik hem nitelik bakımından zenginlik arz etmektedir. Acem ve Arap kökenli ahısların aırlıklı olarak kullanıldıı divan iirinde Yunan kökenli ahısların da önemli bir yeri vardır. Özellikle ...
  • Hasan Tevfik Efendi’nin Muharrem Ayı ve Kerbelâ Hâdisesi’ne Dair Risalesi 

   Yekbaş, Hakan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2010)
   İslam tarihinin en acı olaylanndan biri olan Kerbela Hadisesi'nin sadece siyasi, dini ve sosyal sonuçları olmamıştır. Hz. Hüseyin ile aile efradının yanı sıra yetmişe yakın kişinin I O Muharrem' de Em evi halifesi Yezid'in ...
  • HZ. ALI MAWLIDS AT TURKISH LITERATURE 

   Yekbas, Hakan (GAZI UNIV, TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI, 2013)
   Hz. All is a name, especially in the Turkish Islamic culture and literature was deeply influenced and his name was mentioned so many times on the Islamic history. Hz. All who had an important role in our culture due to his ...
  • Klasik Türk Şiirinde Bazı Halk İnanışları 

   Yekbaş, Hakan (Fırat Üniversitesi, 2010)
   Halk kültürü ve yaşamı, klasik Türk edebiyatının önemli kaynaklarındandır. Bu bakımdan divan şâirleri de temsilcisi oldukları toplumun kültürel değerlerini şiirlerinde başarıyla kullanmıştır. Özellikle halk kültürünün ...
  • Klasik Türk şiirinde Regaibiyye ve Mehmed Fevzi Efendi'nin Regaibiyyesi 

   Klasik Türk edebiyatında mi’râciyye, hilye, na’t ve mevlid türünde yazılan eserler, edebiyatımızın dinî karakterini yansıtması bakımından önemlidir. Özellikle Hz. Muhammet çevresinde gelişen bu türler, halk tarafından çok ...
  • Mahallîleşme ve Şeyhülislam Yahya 

   Klasik edebiyatımızın dil ve muhteva bakımından önemli kaynaklarından olan mahallî unsurlar, bazı klasik şairlerimiz tarafından daha belirgin bir şekilde kullanılmıştır.. Bu şâirlerden biri olan Şeyhülislam Yahya, bir din ...
  • Malatyalı Necâtî ve Şehir Methiyeleri 

   Osmanlı döneminde edebî muhitlerin başta payitaht İstanbul ile şehzade sancakları etrafında toplandığı bilin-the capital city Istanbul and in sehzade sancak cities. As a mektedir. Bunun doğal sonucu olarak Tanzimattan ...
  • Manzum Mi'râc-nâme ve Mi'râciyyeler 

   Arslan, Mehmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Peygamberimizin en büyük mucizelerinden olan mi'râc hadisesi dînî kaynaklarda ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi daha sonra edebi eserlere de konu olmuştur. İslam topluluklarında peygamber sevgisi ile yazılan, şairlerin Hz. ...
  • Manzum Mi'râc-nâme ve Mi'râciyyeler 

   Arslan, Mehmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Peygamberimizin en büyük mucizelerinden olan mi'râc hadisesi dînî kaynaklarda ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi daha sonra edebi eserlere de konu olmuştur. İslam topluluklarında peygamber sevgisi ile yazılan, şairlerin Hz. ...
  • Mehmed Fevzî Efendi’nin Mevlit Okumanın ve Dinlemenin Câiz Olduğuna Dair Risalesi 

   Yekbaş, Hakan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2010)
   19. asrın en velûd ve tanınmış ulemâsından olan Mehmed Fevzî Efendi, özellikle dinî-manzum eserleriyle klasik edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. Mehmed Fevzî Efendi’nin dinî-manzum eserlerine baktığımızda Hz. Peygamber’i ...
  • Metin Şerhi Geleneği Çerçevesinde Şarihlerin Divan Şiirine Yaklaşımları 

   Metin şerhi geleneğinin ortaya çıkmasında; divan şiirinde kullanılan ortak malzeme, kendine has imaj ve hayaller, dil, biçimsel özellikler önemli bir yere sahiptir. Şârihler; zaman içinde divan şiirine farklı açılardan ...
  • Ömer Fuâdî'nin “Kasîde-i Pendiyye-i Pendiyye"si bağlamında Yaşadığı devre dair eleştiriler 

   Yekbaş, Hakan (Kastamonu Üniversitesi, 2012)
   Mutasavvıf müellifler, eserlerinde her şeyden önce öğretici ve yol gösterici olmayı amaçlamışlardır. Bu vesileyle te’lif ettikleri eserlerde, nasihat içerikli muhtevanın ağırlıklı olduğu görülmektedir. Birçoğu manzum olarak ...
  • Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

   Delice, H. İbrahim; Taş, Mehtap Erdoğan; Yekbaş, Hakan; Edebiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Ömer Ferit Kâm‟ın “Sağlığında nice ehl-i hünerin / Bir tutam tuz bile yoktur aşına / Öldürürüz onu önce açlıktan / Türbe diktiririz sonra başına” dörtlüğü çok manidardır. Kadirbilmezliğimizi, vefasızlığımızı dile getirir. ...
  • Ramazanı Divan Şiiri Metinlerinden Okumak 

   Ramazan ayının inanç, kültür ve gelenek anlamındaki zengin birikiminin, özellikle dil ve edebiyatımıza önemli yansımaları olmuştur. Öyle ki kültür ve edebiyatımızda Ramazan ayıyla ilgili olarak atasözleri, deyimler, maniler, ...