Recent Submissions

 • Türk kültüründe mevlit geleneği uluslararası sempozyumu : bildiriler (27-29 Ekim 2022 : Sivas) 

  Yekbaş, Hakan (editör); Edebiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2023)
  XI. asırdan itibaren Anadolu'yu Türk ve İslam yurdu haline getiren atalarımız, yeni yerleştikleri bu topraklarda inşa ve ihya faaliyetlerini birlikte devam ettirmişlerdir. Köprü, çeşme, hamam, cami, medrese ve külliye ...
 • Eski Uygurca 'karım' Sözcüğü Üzerine Art ve Eş Zamanlı Bir İnceleme 

  Ayazlı, Özlem (Murat Elmalı, Hacer Tokyürek, 2022)
  Eski Uygurcanın ya da daha genel olarak ifade edilirse Eski Türkçenin söz varlığında görülen ve bugün Türkiye Türkçesinin ağızlarında ve diğer çağdaş Türk dil ve lehçelerinde varlığını sürdüren pek çok sözcük vardır. Eski ...
 • EDEBİYAT FAKÜLTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU-II 

  Erdoğan Taş, Mehtap; Çakır, Mustafa Sefa; Edebiyat Fakültesi (SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, 2022)
  Öğrenci sempozyumları birçok akademisyenin hayatında güzel ve heyecanlı hatıralar olarak yer almaktadır. Akademiye adım atmanın, ilk kez başkaları karşısında bildiri sunmanın heyecanı hepimizce malumdur. Kişinin bulunduğu ...
 • Yahyâ Nazîm Divanı 

  Mustafa Sefa ÇAKIR (09.04.2020)
  Kadim bir medeniyetin vârisleri olarak geçmişle gelecek arasındaki dengeyi iyi gözetmemiz gerekmektedir. Geçmişinden habersiz, hatta geçmişiyle kavgalı nesiller geleceğimize ışık tutamaz. Bu anlamda hakkı verilerek yapılan ...
 • Sarıhatipzâdelerden Numan Sâbit Efendi ve Bilinmeyen Mi'râciyesi 

  Yekbaş, Hakan (Buruciye Yayınları, 2011)
  Araplara ait meşhur bir sözde şöyle söylenir: “Şerefü’l-mekân bi’lmekîn”. Yani bir mekânın şerefi, orada oturan insanlardan gelir. Yoksa toprağın, taşın, ağacın, bahçenin, binanın bizâtihî kendine ait bir kutsallığı yoktur. ...
 • Manzum Mi'râc-nâme ve Mi'râciyyeler 

  Arslan, Mehmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
  Peygamberimizin en büyük mucizelerinden olan mi'râc hadisesi dînî kaynaklarda ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi daha sonra edebi eserlere de konu olmuştur. İslam topluluklarında peygamber sevgisi ile yazılan, şairlerin Hz. ...
 • Manzum Mi'râc-nâme ve Mi'râciyyeler 

  Arslan, Mehmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
  Peygamberimizin en büyük mucizelerinden olan mi'râc hadisesi dînî kaynaklarda ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi daha sonra edebi eserlere de konu olmuştur. İslam topluluklarında peygamber sevgisi ile yazılan, şairlerin Hz. ...
 • Mahallîleşme ve Şeyhülislam Yahya 

  Klasik edebiyatımızın dil ve muhteva bakımından önemli kaynaklarından olan mahallî unsurlar, bazı klasik şairlerimiz tarafından daha belirgin bir şekilde kullanılmıştır.. Bu şâirlerden biri olan Şeyhülislam Yahya, bir din ...
 • Divan Şiirinde Yunanî Şahsiyetler 

  Divan iirinin ahıslar dünyası hem nicelik hem nitelik bakımından zenginlik arz etmektedir. Acem ve Arap kökenli ahısların aırlıklı olarak kullanıldıı divan iirinde Yunan kökenli ahısların da önemli bir yeri vardır. Özellikle ...
 • Divan Şairinin Penceresinden Acem Şairleri 

  Edebiyat Fakültesi; https://orcid.org/0000-0001-5898-483X (2009)
  Divan şairleri, değişik sebeplerle beyitlerinde dinî, tarihî, edebî, kültürel ve mitolojik çağrışımlar yaratacak şekilde farklı milletlerden şahısların ismini kullanmıştır. Bu şahıs kadrosu içinde ağırlıklı olarak Arap ve ...
 • Zâti Divanında Halk İnanışları 

  Halk ve divan edebiyatı aynı kültür ve inanç dünyasını paylaşırlar. Özellikle halk inanışları, divan edebiyatının önemli kaynaklarından biridir. Bu bağlamda Zâtî, yaşadığı devrin halk inanışlarını şiirine başarıyla aktarmış ...
 • Recep Vahyî ve “Leyle-Regâ'b” Adlı Regâibiyyesi 

  Türklerin slam’ı kabulüyle birlikte hayatın her alanına nüfûz eden din, aynı zamanda edebiyatımızın da önemli kaynaklarından biridir. Bu çerçevede divan edebiyatı, özellikle Hz. Muhammed’i konu edinen dinî-edebî türler ...
 • Tırnakçı-zâde Mehmed Sa‘îd Zîver Bey ve Mensur Şitâiyyesi 

  Klasik edebiyatımızda kış mevsimi dolayısıyla kaleme alınan ve kışı tasvir eden şitâiyyelerin şimdiye kadar yapılan çalışmalarda genelde manzum olarak yazıldığı tespit edilmiştir. Fakat incelememize konu olan Tırnakçı-zâde ...
 • Sivaslı bir Divan Şairi : Rûhî 

  Yekbaş, Hakan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2015)
  Osmanlı kültürünü ve özellikle divan edebiyatını besleyen asıl merkez İstanbul’dur. İstanbul dışındaki şehir vasfı kazanmış diğer mekânlar genellikle taşra olarak nitelendirilmiştir. Doğal olarak taşrada yetişen divan ...
 • Ömer Fuâdî'nin “Kasîde-i Pendiyye-i Pendiyye"si bağlamında Yaşadığı devre dair eleştiriler 

  Yekbaş, Hakan (Kastamonu Üniversitesi, 2012)
  Mutasavvıf müellifler, eserlerinde her şeyden önce öğretici ve yol gösterici olmayı amaçlamışlardır. Bu vesileyle te’lif ettikleri eserlerde, nasihat içerikli muhtevanın ağırlıklı olduğu görülmektedir. Birçoğu manzum olarak ...
 • Mehmed Fevzî Efendi’nin Mevlit Okumanın ve Dinlemenin Câiz Olduğuna Dair Risalesi 

  Yekbaş, Hakan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2010)
  19. asrın en velûd ve tanınmış ulemâsından olan Mehmed Fevzî Efendi, özellikle dinî-manzum eserleriyle klasik edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. Mehmed Fevzî Efendi’nin dinî-manzum eserlerine baktığımızda Hz. Peygamber’i ...
 • Ramazanı Divan Şiiri Metinlerinden Okumak 

  Ramazan ayının inanç, kültür ve gelenek anlamındaki zengin birikiminin, özellikle dil ve edebiyatımıza önemli yansımaları olmuştur. Öyle ki kültür ve edebiyatımızda Ramazan ayıyla ilgili olarak atasözleri, deyimler, maniler, ...
 • Klasik Türk Şiirinde Bazı Halk İnanışları 

  Yekbaş, Hakan (Fırat Üniversitesi, 2010)
  Halk kültürü ve yaşamı, klasik Türk edebiyatının önemli kaynaklarındandır. Bu bakımdan divan şâirleri de temsilcisi oldukları toplumun kültürel değerlerini şiirlerinde başarıyla kullanmıştır. Özellikle halk kültürünün ...
 • 16. Yüzyılda Müezzin bir şâir : Hüdâyî-i Kadîm 

  Yekbaş, Hakan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2007)
  Bu çalışmanın amacı 16. yüzyılda yaşamış, ancak ismini duyuramamış bir şâir olan Hüdâyî’nin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında bilgi vermektir. Mustafa Hüdâyî Efendi, 16. asırda yaşamış bir Osmanlı şâiridir. Kanûnî ...
 • Hasan Tevfik Efendi’nin Muharrem Ayı ve Kerbelâ Hâdisesi’ne Dair Risalesi 

  Yekbaş, Hakan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2010)
  İslam tarihinin en acı olaylanndan biri olan Kerbela Hadisesi'nin sadece siyasi, dini ve sosyal sonuçları olmamıştır. Hz. Hüseyin ile aile efradının yanı sıra yetmişe yakın kişinin I O Muharrem' de Em evi halifesi Yezid'in ...

View more