Recent Submissions

 • Mahallîleşme ve Şeyhülislam Yahya 

  Klasik edebiyatımızın dil ve muhteva bakımından önemli kaynaklarından olan mahallî unsurlar, bazı klasik şairlerimiz tarafından daha belirgin bir şekilde kullanılmıştır.. Bu şâirlerden biri olan Şeyhülislam Yahya, bir din ...
 • Divan Şiirinde Yunanî Şahsiyetler 

  Divan iirinin ahıslar dünyası hem nicelik hem nitelik bakımından zenginlik arz etmektedir. Acem ve Arap kökenli ahısların aırlıklı olarak kullanıldıı divan iirinde Yunan kökenli ahısların da önemli bir yeri vardır. Özellikle ...
 • Divan Şairinin Penceresinden Acem Şairleri 

  Edebiyat Fakültesi; https://orcid.org/0000-0001-5898-483X (2009)
  Divan şairleri, değişik sebeplerle beyitlerinde dinî, tarihî, edebî, kültürel ve mitolojik çağrışımlar yaratacak şekilde farklı milletlerden şahısların ismini kullanmıştır. Bu şahıs kadrosu içinde ağırlıklı olarak Arap ve ...
 • Zâti Divanında Halk İnanışları 

  Halk ve divan edebiyatı aynı kültür ve inanç dünyasını paylaşırlar. Özellikle halk inanışları, divan edebiyatının önemli kaynaklarından biridir. Bu bağlamda Zâtî, yaşadığı devrin halk inanışlarını şiirine başarıyla aktarmış ...
 • Recep Vahyî ve “Leyle-Regâ'b” Adlı Regâibiyyesi 

  Türklerin slam’ı kabulüyle birlikte hayatın her alanına nüfûz eden din, aynı zamanda edebiyatımızın da önemli kaynaklarından biridir. Bu çerçevede divan edebiyatı, özellikle Hz. Muhammed’i konu edinen dinî-edebî türler ...
 • Tırnakçı-zâde Mehmed Sa‘îd Zîver Bey ve Mensur Şitâiyyesi 

  Klasik edebiyatımızda kış mevsimi dolayısıyla kaleme alınan ve kışı tasvir eden şitâiyyelerin şimdiye kadar yapılan çalışmalarda genelde manzum olarak yazıldığı tespit edilmiştir. Fakat incelememize konu olan Tırnakçı-zâde ...
 • Sivaslı bir Divan Şairi : Rûhî 

  Yekbaş, Hakan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2015)
  Osmanlı kültürünü ve özellikle divan edebiyatını besleyen asıl merkez İstanbul’dur. İstanbul dışındaki şehir vasfı kazanmış diğer mekânlar genellikle taşra olarak nitelendirilmiştir. Doğal olarak taşrada yetişen divan ...
 • Ömer Fuâdî'nin “Kasîde-i Pendiyye-i Pendiyye"si bağlamında Yaşadığı devre dair eleştiriler 

  Yekbaş, Hakan (Kastamonu Üniversitesi, 2012)
  Mutasavvıf müellifler, eserlerinde her şeyden önce öğretici ve yol gösterici olmayı amaçlamışlardır. Bu vesileyle te’lif ettikleri eserlerde, nasihat içerikli muhtevanın ağırlıklı olduğu görülmektedir. Birçoğu manzum olarak ...
 • Mehmed Fevzî Efendi’nin Mevlit Okumanın ve Dinlemenin Câiz Olduğuna Dair Risalesi 

  Yekbaş, Hakan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2010)
  19. asrın en velûd ve tanınmış ulemâsından olan Mehmed Fevzî Efendi, özellikle dinî-manzum eserleriyle klasik edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. Mehmed Fevzî Efendi’nin dinî-manzum eserlerine baktığımızda Hz. Peygamber’i ...
 • Ramazanı Divan Şiiri Metinlerinden Okumak 

  Ramazan ayının inanç, kültür ve gelenek anlamındaki zengin birikiminin, özellikle dil ve edebiyatımıza önemli yansımaları olmuştur. Öyle ki kültür ve edebiyatımızda Ramazan ayıyla ilgili olarak atasözleri, deyimler, maniler, ...
 • Klasik Türk Şiirinde Bazı Halk İnanışları 

  Yekbaş, Hakan (Fırat Üniversitesi, 2010)
  Halk kültürü ve yaşamı, klasik Türk edebiyatının önemli kaynaklarındandır. Bu bakımdan divan şâirleri de temsilcisi oldukları toplumun kültürel değerlerini şiirlerinde başarıyla kullanmıştır. Özellikle halk kültürünün ...
 • 16. Yüzyılda Müezzin bir şâir : Hüdâyî-i Kadîm 

  Yekbaş, Hakan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2007)
  Bu çalışmanın amacı 16. yüzyılda yaşamış, ancak ismini duyuramamış bir şâir olan Hüdâyî’nin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında bilgi vermektir. Mustafa Hüdâyî Efendi, 16. asırda yaşamış bir Osmanlı şâiridir. Kanûnî ...
 • Divan Şiirinde Kur'ân 

  Yekbaş, Hakan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2010)
  Din ve kutsal kitaplar, birçok araştırmacı tarafından sanatın en önemli kaynağı olarak görülmektedir. Söz konusu İslâm dini ve Kur’ân olunca bu görüşün doğruluk payı daha da artmaktadır. Özellikle Türklerin İslâm’ı kabulüyle ...
 • HZ. ALI MAWLIDS AT TURKISH LITERATURE 

  Yekbas, Hakan (GAZI UNIV, TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI, 2013)
  Hz. All is a name, especially in the Turkish Islamic culture and literature was deeply influenced and his name was mentioned so many times on the Islamic history. Hz. All who had an important role in our culture due to his ...
 • Malatyalı Necâtî ve Şehir Methiyeleri 

  Osmanlı döneminde edebî muhitlerin başta payitaht İstanbul ile şehzade sancakları etrafında toplandığı bilin-the capital city Istanbul and in sehzade sancak cities. As a mektedir. Bunun doğal sonucu olarak Tanzimattan ...
 • 16. Yüzyılda Müezzin Bir Şâir: Hüdâyî-İ Kadîm 

  Bu çalışmanın amacı 16. yüzyılda yaşamış, ancak ismini duyuramamış bir şâir olan Hüdâyî’nin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında bilgi vermektir. Mustafa Hüdâyî Efendi, 16. asırda yaşamış bir Osmanlı şâiridir. Kanûnî ...
 • Türk edebiyatında Hz. Ali mevlidleri 

  Hz. Ali, İslam tarihinde adı en çok geçen şahsiyetlerden birisi olmanın yanı sıra özellikle Türk İslam kültürü ve edebiyatını derinden etkilemiş bir isimdir. Faziletleri, yiğitliği, cömertliği, ilim ve irfanı gibi birçok ...
 • Metin Şerhi Geleneği Çerçevesinde Şarihlerin Divan Şiirine Yaklaşımları 

  Metin şerhi geleneğinin ortaya çıkmasında; divan şiirinde kullanılan ortak malzeme, kendine has imaj ve hayaller, dil, biçimsel özellikler önemli bir yere sahiptir. Şârihler; zaman içinde divan şiirine farklı açılardan ...
 • Divan Şairinin sessiz ve gizli anlatımı: Muvaşşah 

  Divan şiiri incelemelerinde, o şiirin yüzey ve derin yapısını oluşturan unsurların ve bu unsurların şiire kazandırdığı yeni anlamların tespiti çok önemlidir. Birçok divan şairi, şiirlerinde, sesler ve harfler yoluyla gizli ...
 • Klasik Türk şiirinde Regaibiyye ve Mehmed Fevzi Efendi'nin Regaibiyyesi 

  Klasik Türk edebiyatında mi’râciyye, hilye, na’t ve mevlid türünde yazılan eserler, edebiyatımızın dinî karakterini yansıtması bakımından önemlidir. Özellikle Hz. Muhammet çevresinde gelişen bu türler, halk tarafından çok ...