Now showing items 1-20 of 26

  • Sarıhatipzâdelerden Numan Sâbit Efendi ve Bilinmeyen Mi'râciyesi 

   Yekbaş, Hakan (Buruciye Yayınları, 2011)
   Araplara ait meşhur bir sözde şöyle söylenir: “Şerefü’l-mekân bi’lmekîn”. Yani bir mekânın şerefi, orada oturan insanlardan gelir. Yoksa toprağın, taşın, ağacın, bahçenin, binanın bizâtihî kendine ait bir kutsallığı yoktur. ...
  • Manzum Mi'râc-nâme ve Mi'râciyyeler 

   Arslan, Mehmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Peygamberimizin en büyük mucizelerinden olan mi'râc hadisesi dînî kaynaklarda ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi daha sonra edebi eserlere de konu olmuştur. İslam topluluklarında peygamber sevgisi ile yazılan, şairlerin Hz. ...
  • Manzum Mi'râc-nâme ve Mi'râciyyeler 

   Arslan, Mehmet (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Peygamberimizin en büyük mucizelerinden olan mi'râc hadisesi dînî kaynaklarda ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi daha sonra edebi eserlere de konu olmuştur. İslam topluluklarında peygamber sevgisi ile yazılan, şairlerin Hz. ...
  • Mahallîleşme ve Şeyhülislam Yahya 

   Klasik edebiyatımızın dil ve muhteva bakımından önemli kaynaklarından olan mahallî unsurlar, bazı klasik şairlerimiz tarafından daha belirgin bir şekilde kullanılmıştır.. Bu şâirlerden biri olan Şeyhülislam Yahya, bir din ...
  • Divan Şiirinde Yunanî Şahsiyetler 

   Divan iirinin ahıslar dünyası hem nicelik hem nitelik bakımından zenginlik arz etmektedir. Acem ve Arap kökenli ahısların aırlıklı olarak kullanıldıı divan iirinde Yunan kökenli ahısların da önemli bir yeri vardır. Özellikle ...
  • Divan Şairinin Penceresinden Acem Şairleri 

   Edebiyat Fakültesi; https://orcid.org/0000-0001-5898-483X (2009)
   Divan şairleri, değişik sebeplerle beyitlerinde dinî, tarihî, edebî, kültürel ve mitolojik çağrışımlar yaratacak şekilde farklı milletlerden şahısların ismini kullanmıştır. Bu şahıs kadrosu içinde ağırlıklı olarak Arap ve ...
  • Zâti Divanında Halk İnanışları 

   Halk ve divan edebiyatı aynı kültür ve inanç dünyasını paylaşırlar. Özellikle halk inanışları, divan edebiyatının önemli kaynaklarından biridir. Bu bağlamda Zâtî, yaşadığı devrin halk inanışlarını şiirine başarıyla aktarmış ...
  • Recep Vahyî ve “Leyle-Regâ'b” Adlı Regâibiyyesi 

   Türklerin slam’ı kabulüyle birlikte hayatın her alanına nüfûz eden din, aynı zamanda edebiyatımızın da önemli kaynaklarından biridir. Bu çerçevede divan edebiyatı, özellikle Hz. Muhammed’i konu edinen dinî-edebî türler ...
  • Tırnakçı-zâde Mehmed Sa‘îd Zîver Bey ve Mensur Şitâiyyesi 

   Klasik edebiyatımızda kış mevsimi dolayısıyla kaleme alınan ve kışı tasvir eden şitâiyyelerin şimdiye kadar yapılan çalışmalarda genelde manzum olarak yazıldığı tespit edilmiştir. Fakat incelememize konu olan Tırnakçı-zâde ...
  • Sivaslı bir Divan Şairi : Rûhî 

   Yekbaş, Hakan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2015)
   Osmanlı kültürünü ve özellikle divan edebiyatını besleyen asıl merkez İstanbul’dur. İstanbul dışındaki şehir vasfı kazanmış diğer mekânlar genellikle taşra olarak nitelendirilmiştir. Doğal olarak taşrada yetişen divan ...
  • Ömer Fuâdî'nin “Kasîde-i Pendiyye-i Pendiyye"si bağlamında Yaşadığı devre dair eleştiriler 

   Yekbaş, Hakan (Kastamonu Üniversitesi, 2012)
   Mutasavvıf müellifler, eserlerinde her şeyden önce öğretici ve yol gösterici olmayı amaçlamışlardır. Bu vesileyle te’lif ettikleri eserlerde, nasihat içerikli muhtevanın ağırlıklı olduğu görülmektedir. Birçoğu manzum olarak ...
  • Mehmed Fevzî Efendi’nin Mevlit Okumanın ve Dinlemenin Câiz Olduğuna Dair Risalesi 

   Yekbaş, Hakan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2010)
   19. asrın en velûd ve tanınmış ulemâsından olan Mehmed Fevzî Efendi, özellikle dinî-manzum eserleriyle klasik edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. Mehmed Fevzî Efendi’nin dinî-manzum eserlerine baktığımızda Hz. Peygamber’i ...
  • Ramazanı Divan Şiiri Metinlerinden Okumak 

   Ramazan ayının inanç, kültür ve gelenek anlamındaki zengin birikiminin, özellikle dil ve edebiyatımıza önemli yansımaları olmuştur. Öyle ki kültür ve edebiyatımızda Ramazan ayıyla ilgili olarak atasözleri, deyimler, maniler, ...
  • Klasik Türk Şiirinde Bazı Halk İnanışları 

   Yekbaş, Hakan (Fırat Üniversitesi, 2010)
   Halk kültürü ve yaşamı, klasik Türk edebiyatının önemli kaynaklarındandır. Bu bakımdan divan şâirleri de temsilcisi oldukları toplumun kültürel değerlerini şiirlerinde başarıyla kullanmıştır. Özellikle halk kültürünün ...
  • 16. Yüzyılda Müezzin bir şâir : Hüdâyî-i Kadîm 

   Yekbaş, Hakan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2007)
   Bu çalışmanın amacı 16. yüzyılda yaşamış, ancak ismini duyuramamış bir şâir olan Hüdâyî’nin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında bilgi vermektir. Mustafa Hüdâyî Efendi, 16. asırda yaşamış bir Osmanlı şâiridir. Kanûnî ...
  • Hasan Tevfik Efendi’nin Muharrem Ayı ve Kerbelâ Hâdisesi’ne Dair Risalesi 

   Yekbaş, Hakan (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2010)
   İslam tarihinin en acı olaylanndan biri olan Kerbela Hadisesi'nin sadece siyasi, dini ve sosyal sonuçları olmamıştır. Hz. Hüseyin ile aile efradının yanı sıra yetmişe yakın kişinin I O Muharrem' de Em evi halifesi Yezid'in ...
  • Divan Şiirinde Kur'ân 

   Yekbaş, Hakan (Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2010)
   Din ve kutsal kitaplar, birçok araştırmacı tarafından sanatın en önemli kaynağı olarak görülmektedir. Söz konusu İslâm dini ve Kur’ân olunca bu görüşün doğruluk payı daha da artmaktadır. Özellikle Türklerin İslâm’ı kabulüyle ...
  • Cabbarzâde Çapanzâde Mehmed Ârif Bey'in Bilinmeyen Bir Eseri Metrûkât-ı Mukaddese-i Risâlet Eşyâ-yı Menkûle 

   Yekbaş, Hakan (Bozok Üniversitesi, 2016)
   Bozok’un kurucu ailelerinden Çapanoğulları sülalesine mensup Cabbârzâde (Çapanzâde) Mehmed Ârif, XIX. asırda yaşamış nev’i şahsına münhasır bir şahsiyettir. Aynı zamanda mutasavvıf bir zat olan Ârif Bey, zamanın ilim ve ...
  • Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan 

   Delice, H. İbrahim; Taş, Mehtap Erdoğan; Yekbaş, Hakan; Edebiyat Fakültesi (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2019)
   Ömer Ferit Kâm‟ın “Sağlığında nice ehl-i hünerin / Bir tutam tuz bile yoktur aşına / Öldürürüz onu önce açlıktan / Türbe diktiririz sonra başına” dörtlüğü çok manidardır. Kadirbilmezliğimizi, vefasızlığımızı dile getirir. ...
  • HZ. ALI MAWLIDS AT TURKISH LITERATURE 

   Yekbas, Hakan (GAZI UNIV, TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI, 2013)
   Hz. All is a name, especially in the Turkish Islamic culture and literature was deeply influenced and his name was mentioned so many times on the Islamic history. Hz. All who had an important role in our culture due to his ...